Bratislava

BA-KV: sľuby miništrantov

V karloveskom kostole sv. Františka  zložilo 18. júna 15 chlapcov miništrantské sľuby. 

Slávnosť sa uskutočnila počas detskej sv. omše. Miništrantov predstavil br. Ján, ktorý sa od januára venuje mladším miništrantom.  Jedenásti chlapci zložili sľuby prvého, dvaja druhého a dvaja tretieho stupňa. To podstatné je pri všetkých sľuboch rovnaké – chlapci sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Jednotlivé stupne sa od seba líšia rozsahom toho, čo chlapci ovládajú tak z miništrovania, ako aj z poznania našej viery.

Naposledy sa v našej farnosti k tretiemu stupňu miništrantských sľubov dopracovali miništranti pred šiestimi rokmi. V tomto roku zavážila najmä obetavá služba Jakuba a Palka počas ranných sv. omší v kostole sv. Michala.

Text: br. Martin; Foto: Juraj Čarný