Bratislava

Bratislava: Slávnosť Božieho Tela a Krvi

Vo štvrtok, 12. 06. 2009, sme vo farskom spoločenstve v Karlovej Vsi slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Vo štvrtok, 12. 06. 2009, sme vo farskom spoločenstve v Karlovej Vsi slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Tento sviatok ustanovil pápež Urban IV. v roku 1264. Sv. Tomáš Akvinský zložil k tomuto sviatku dve ofícia, od neho pochádza aj známy hymnus „Pange lingua“ – Sviatosť tela tajomného.

Ako je zvykom, v tento deň sa po sv. omši koná slávnostná procesia s Eucharistickým Kristom ulicami farnosti. Pri tejto príležitosti sa budujú „oltáriky“. O ich výzdobu sa už tradične postarali rôzne spoločenstvá pôsobiace v našej farnosti: neokatechumenát, mládež, terciári a spoločenstvo živého ruženca.

Sv. omši predsedal P. Lucián Bogucki. V homílii sme sa zamýšľali nad trojitým významom Eucharistie: prechod zo smrti do života, premena chleba na Kristovo Telo a vína na jeho Krv a nakoniec premena nás samých. V závere homílie nás jednoduchým slovami od sv. Jána Márie Vianneya – „On je tu!“ – vyzval k uvedomeniu si Kristovej reálnej prítomnosti v Eucharistii.

Text: br. Pavol Češek