Bratislava

Akolytát br. Petra

V nedeľu 28. októbra brat kustód Tomáš Lesňák udelil bratovi Petrovi M. Kozmovi službu akolytátu.

Akolyta môže počas sv. omše pomáhať kňazovi pri purifikácii (čistení) liturgických nádob; s dovolením kňaza môže za istých okolností vyložiť a odložiť Sviatosť oltárnu (bez udelenia požehnania); je zároveň mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

Do Vašich modlitieb odporúčame aj brata Patrika Rygiela, ktorý má 17. novembra v Opave zložiť večné rehoľné sľuby.

Text: br. Martin foto: br. Michal