Bratislava

Večné sľuby br. Patrika

Dňa 17. novembra brat Patrik Rygiel z českej provincie minoritov zložil večné rehoľné sľuby.

Slávnosť sa uskutočnila v kostole Ducha Svätého v Opave. Sľuby prijal minister Českej provincie minoritov brat Stanislav Gryń. Svätú omšu spevom a hrou obohatila schola, v ktorej účinkovala mama brata Patrika a jeho blízki príbuzní. Po sv. omši nasledoval spoločný obed v Marianum – v kláštore Dcér Božskej lásky.

Brat Patrik pochádza z Orlovej pri Karvinej. Má 26 rokov a do našej rehole vstúpil pred 6 rokmi. Prvý rok formácie absolvoval v poľskom Głogówku, druhý na Kalwarii Pacławskej. V jeho závere sa na jeden rok zaviazal zachovávať rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Tento svoj záväzok vždy po roku obnovoval až do zloženia večných rehoľných sľubov, ktoré ho zaväzujú do smrti a po nej budú mať vplyv na celú jeho večnosť.

Brat Patrik piaty rok študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Vo formačnom dome v Karlovej Vsi sa pripravuje na život v reholi a na kňazskú službu. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

Text: br. Martin foto: br.Peter K.