Bratislava

Veľká noc v Karlovej Vsi

Ponúkame krátke poohlianutie na slávenie Veľkej noci v Karlovej Vsi.

Na Zelený štvrtok sv. omši na pamiatku Pánovej večere predsedal brat Martin. Okrem domácich bratov kňazov svätú omšu koncelebroval aj karloveský rodák Jozef Bartkoviak SJ. Na pripomenutie toho, čo vykonal Pán Ježiš počas poslednej večere, brat Martin umyl nohy prítomným kňazom, rehoľnému bratovi a šiestim mužnom našej farnosti. Počas procesie s obetnými darmi boli prinesené o.i. trvanlivé potraviny a lieky pre chudobných, aké sú pravidelne kupované z pokladničky sv. Antona.

Na Veľký piatok ranné chvály a posvätné čítanie, ako aj samotné obrady a krížovú cestu po nich viedol brat Jaroslav. Rozjímania pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty si pripravili predstavitelia spoločenstiev našej farnosti. Počas krížovej cesty sme sa pomodlili aj Korunku Božieho milosrdenstva v rámci novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.

Na Bielu sobotu počas modlitieb ranných chvál a posvätného čítania brat Jozef vykonal obrad Effeta dvom katechumenom, ktorých dlhodobo pripravoval a ktorí počas Veľkonočnej vigílie prijali krst. V závere tejto vigílie, ktorej predsedal brat Jozef, sa konala procesia okolo kostola so zažatými sviecami a zvoniacimi kostolnými zvonmi.

Po polnoci brat Tomáš slávil veľkonočnú vigíliu neokatechumenátneho spoločenstva. Počas nej trojitým ponorením pokrstil šieste dieťa manželov, ktorí sú zodpovední za jedno z troch spoločenstiev neokatechumenátnej cesty našej farnosti.

Aj cez veľkonočnú nedeľu sa z vody a z Ducha Svätého znovuzrodil jeden nový kresťan katolík. 

Celé Veľkonočné trojdnie svojim spevom a hrou skrášlil farský zbor František.

Text: br. Martin; foto: archív minoriti