Brehov

Brehov: Tretí deň kustodiálnej kapituly

Kapitula3_miniStreda 4. mája bola posledným dňom prvej časti kustodiálnej kapituly. Čas doobeda bol pre nového otca kustóda naplnený „pracovitým hľadaním“ nových spolupracovníkov.

Streda 4. mája bola posledným dňom prvej časti kustodiálnej kapituly. Čas doobeda bol pre nového otca kustóda naplnený „pracovitým hľadaním“ nových spolupracovníkov. Zvyšok bratov si mohol oddychovať a čakať, či náhodou milostivý pohľad predstaveného  nespočinie na niektorom z nich :-)

Po obede P. Marek Redlich predniesol záverečnú správu zo zasadnutí v pracovných skupinách, ktorá sa stane základom k vypracovaniu návrhu štvorročného programu pre kustódiu, nad ktorým sa bude hlasovať počas druhej časti kapituly. Po tejto prezentácii nasledoval krátky príhovor otca generála a predstavenie kandidátov do novej kustodiálnej rady. V tajnom hlasovaní sa členmi kustodiálneho vedenia stali: P. Adam Baran, kustodiálny vikár, br. Martin M. Kollár, sekretár a P. Peter Gallik, asistent. Počas tohto zasadnutia bol zvolený aj kustodiálny ekonóm, ktorým sa stal P. Witold Adamczyk.

Ukončenie prvej časti kustodiálnej kapituly vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou, ktorej predsedal novozvolený kustód P. Tomáš Lesňák a počas ktorej novozvolení členovia kustodiálneho definitória zložili do rúk otca generála prísahu. Po sv. omši nasledovala ešte bratská večera, pri ktorej otec kustód poďakoval za prítomnosť a za vedenie kapituly otcovi generálovi a jeho asistentovi a tiež provinciálnym ministrom z Poľska a Čiech.

Otcovi kustódovi Tomášovi a členom jeho rady vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, svetlo Ducha Svätého a ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie, našej patrónky.

 

Text a foto: bratia Pavol a Lucián