Levoča

Levoča: 23. celoslovenské sympózium KOČ

V sobotu 7. októbra sa konalo v Levoči  23. celoslovenské sympózium o závislostiach.

Zúčastnilo sa na ňom mnoho členov, kandidátov i sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka z rôznych kútov našej vlasti.

Program sympózia otvorila ranná svätá omša v minoritskom Kostole Sv. Ducha, ktorú slávilo viacero kňazov. V úvode homílie pripomenul páter Roman Gažúr námornú bitku pri Lepante, kde sa stretli turecké čiže moslimské a kresťanské vojská a kedy bola doslova celá Cirkev na kolenách spolu s pápežom. Zdôraznil, že keby vtedy vyhrali Turci, tak aj z tohto levočského chrámu by sa stala mešita. Podľa neho víťazstvo kresťanských vojsk nebolo zabezpečené iba nejakou šikovnosťou a schopnosťami vtedajších veliteľov. „Boh totiž koná nie cez našu silu a schopnosti, ale cez našu biedu,“ pripomenul páter Roman a vzápätí sa prítomných opýtal, čo ich priviedlo na toto sympózium. Odpovedal zaiste za mnohých, že nás sem priviedla bieda, choroby či trápenie v našich rodinách. „Našou silou je naša bieda,“ prízvukoval. V homílii sa pristavil aj pri nedávnom seminári pôstu v Medžugorí, na ktorom sa zúčastnil. „Boh je silný cez náš pôst a modlitbu,“ zdôraznil a poukázal na Kruciátu, kde je prítomné dobrovoľné zriekanie sa od alkoholu. Vyzdvihol taktiež silný zástoj patróna Kruciáty sv. Stanislava, ktorý je veľkou oporou v oblasti morálnej obnovy našich rodín a manželstiev. V závere prišli povzbudzujúce slová, aby toto sympózium bolo pre nás viac než len miestom, kde si vypočujeme prednášky a vypijeme kávičku. Aby prinieslo svoje potrebné ovocie.

Z prednáškového programu

Prednáška o látkových a nelátkových závislostiach prebiehala v priestoroch reedukačného centra v Levoči. Slova sa ujal klinický psychológ a psychoterapeut Peter Knapík. Pripomenul najprv dôležitý fakt, že akákoľvek závislosť sa netýka len toho, kto jej prepadol, ale ovplyvňuje aj jeho okolie, blízkych, rodinu. „Látková závislosť je doteraz pomerne dobre známa / alkohol, drogy /. Je spojená so psychoaktívnymi látkami, ktoré menia náladu človeka a jeho psychiku. Teda ako si môžeme zmeniť náladu bez toho, aby sme užili nejakú látku? Športom, zmysluplnou aktivitou, rozhovorom s niekým... Avšak čo z týchto vecí nám zmení tak intenzívne náladu ako napríklad alkohol? Nič. A preto je závislosť závislosťou. A v tomto je peklo závislosti.“ Peter Knapík dodáva, že princíp látkovej závislosti spočíva v opakovaní toho, čo nám prináša zmenu stavu a psychiky pomocou psychoaktívnych látok. „Závislosť je rozmaznaný princíp odmeny, ktorý máme k dispozícii. V bežnom živote, ak sa chce človek cítiť dobre, musí vynaložiť na to nejakú energiu a snahu, aby sa mu nejaký dobrý pocit dostavil. Ale závislosť narúša tieto parametre, lebo za veľmi malú námahu a za veľmi krátky čas vieme dosiahnuť intenzívny stav dobrej nálady, eufórie. Keď teda človek padne do závislosti, tak si tento systém rozmazná, a potom už je pre neho veľmi náročné vrátiť sa do normálu a prežiť deň možno aj s takou tou zlou náladou. Dôležité je však začať sa tešiť aj z tých maličkostí, ktoré prichádzajú s novým dňom.“ Peter Knapík hovoril obšírnejšie aj o nelátkových závislostiach, kam patrí hazard, tipovanie, počítačové hry, ale aj naviazanosť na mobil, internet. Objasnil, že v prípade mobilu či internetu zatiaľ ešte nemáme oficiálne klasifikovanú závislosť. V súvislosti s nelátkovou závislosťou zdôraznil, že aj určité správanie môže byť návykové a prináša človeku uspokojenie. „V zásade sa dá byť v dnešnej dobe závislým od čohokoľvek – jedlo, internet, cvičenie ... – aj keď v pravom slova zmysle to nie sú závislosti.“ Spoločnou črtou nelátkových závislostí je teda fakt, že samotné správanie sa pre človeka stáva odmeňujúcim. Prednášajúci podrobne opísal faktory, ktoré vedú k závislosti, kam patria samotná návyková látka, osobnosť človeka, jeho rodina, prostredie, kde sa vyskytuje, ako aj kontakty, ktoré v živote nadväzuje. Dôležitým faktorom môže byť aj skutočnosť, že v danej rodine sa už vyskytovala predtým nejaká závislosť. „Pri tom, aby sa človek mohol dostať zo svojej závislosti, je potrebné riešiť to, akú má povahu, aby sa vedel naučiť tomu, čo potrebuje zmeniť na sebe; ďalej potrebuje riešiť to, v akom prostredí žije a čo na ňom musí zmeniť,“ vysvetľuje Peter Knapík a dopĺňa, že pri procese zmeny celkového životného štýlu je potrebné prehodnotenie svojho postoja k samotnej návykovej látke. Spolu s klinickou psychologičkou Katarínou Knapíkovou odpovedali aj na otázky účastníkov sympózia.

V popoludňajšom bloku vystúpil s prednáškou kňaz Peter Gombita, ktorý je dlhé roky spojený so zariadením Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach a s pomocou ľuďom v núdzi a závislostiach. Poukázal na to, že v našom živote je najdôležitejšie milovať Boha a človeka, čo potvrdzuje svojím dlhodobým záujmom o ľudí na periférii. Pripomenul charitatívne behy, ktorých sa osobne zúčastňuje a ktoré zastrešuje myšlienkou pomôcť druhým. „Milovať Boha a blížneho – to sú tri najdôležitejšie slová. To znamená nájsť Boha, nadviazať s ním kontakt a začať objavovať krásu a pocítiť, že on ma naozaj miluje.“ Podľa otca Gombitu pochádza až 90% chorôb  práve z nedostatku lásky. „Ľudia prežijú skôr bez chleba a vody ako bez lásky.“

Svedectvo zblízka

So svojím svedectvom vystúpil aj jeden z klientov spomínaného zariadenia. Dlhé obdobie bojoval so závislosťou, nazývanou gamblerstvo. Podarilo sa mu napokon z tohto otroctva vymaniť aj s pomocou zariadenia v Bernátovciach. Od mladosti sa venuje spievaniu a hre na gitare. Presvedčil o tom aj účastníkov sympózia, pre ktorých si pripravil niekoľko autorských a prevzatých piesní.

Na Mariánskej hore

Program sympózia v neskorších popoludňajších hodinách pokračoval na Mariánskej hore v Levoči, kde sa prítomní pomodlili modlitbu krížovej cesty, ktorú obetovali okrem vlastných úmyslov aj za triezvosť nášho národa a jeho morálnu obnovu. Zazneli aj slová svedectva o tom, ako Boh koná v živote človeka a robí veľké veci v zúfalých ľudských situáciách. V závere zverili účastníci sympózia seba, svoje rodiny, osobitne všetky matky, ako aj celý svet pod ochranu Panny Márie a zotrvali v postoji adorovania pred Najsvätejšou sviatosťou v  bazilike na Mariánskej hore.

Vďačnosť

Napokon vyjadrime v prvom rade vďaku Pánovi za toto podnetné podujatie, a zahrňme do našich modlitieb všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu. Zvlášť myslime v modlitbách na členov, kandidátov a sympatizantov KOČ v Levoči, ktorí pripravili pre potreby sympózia chutné pohostenie.

text: Pavol Kall; foto: Štefan a Veronika