Levoča

Vianoce v Levoči

Čaro Vianoc sme v Levoči prežívali prvýkrát v novom zložení kláštornej komunity.

Polnočnej svätej omši predsedal brat Samuel, kázal brat Martin, druhým koncelebrantom bol dp. Ladislav Hostinský, kostol-níčil J brat Ondrej, liturgiu skrášlil spevácky zbor Chorus Minor a plný kostol veriacich.

V samotný deň Narodenia Pána po sv. omši o 11.00 brat Martin v sprievode mužov z Domu sv. Františka a veriacich priniesol Jezuliatko do jasieľ na nádvorí kláštora. Následne požehnal jasle i rodiny a všetkých, ktorí budú prichádzať k týmto jasliam obdivovať tajomstvo vtelenia Božieho Slova. Postavy Panny Márie a svätého Jozefa s jednou pauzou až do 18.30 predstavovali levočskí gymnazisti pod vedením p. katechétky Márie Obertovej. O zvieratká do „Živého betlehema“ sa postarali chlapi Domu sv. Františka a p. Anton Slebodník. Od 13.30 najmä rómske publikum potešil vyše hodinový koncert hudobnej skupiny Lomnické chave. Po svätej omši so zameraním na deti o 16.00 sa mnohí presunuli na kláštorné nádvorie, kde si deti z Hrabušíc pod vedením Vojtecha Knapeka pripravili krátke predstavenie betlehemských udalostí. Následne prítomných očaril spevom kolied nevidiaci spevák Marek Gernát. Jeho vystúpenie, ako aj koncert Lomnické chave zorganizoval Marián Horváth.

Sviatok svätého Štefana sa niesol v znamení koledníkov. Po svätej omši o 11.00 v našom chráme vystúpili koledníci Dobrej noviny z Levočskej doliny a Závady. Po obede koledníci pod vedením Márie Oravcovej navštívili prakticky všetky oddelenia našej nemocnice. Vďaka štedrosti pacientov a ošetrujúceho personálu sa neplánovane aj oni zapojili do finančnej zbierky Dobrej noviny.

Na sviatok sv. Jána brat Martin sprevádzal skupinku levočských koledníkov, ktorí ohlasovali Radostnú zvesť rodinám nášho mesta.

Vianočné sviatky boli radostné nielen kvôli tajomstvu vtelenia, ale aj pre ochotu mnohých, ktorí sa zapojili okrem spomínaných aktivít aj do upratovania a výzdoby kostola, vystavenia betlehema v adoračnej kaplnke, prípravy kostýmov na svätých omšiach so zameraním pre deti a pod.

Text: br. Martin; foto: br. Ondrej a br. Martin