Klarisky

St_ClareSvätá z Assisi sa narodila v šľachtickej rodine Offreducio. Ako dvanásťročná bola svedkom životnej premeny Jána Bernardoneho, známeho dnes pod menom František z Assisi. Spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo okolo Františka, sa riadilo zásadou „nasledovať život a chudobu nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Nasvätejšej Matky“. Spoločníkom Františka sa stal aj Rufín Scipione, Klárin bratranec. Tento zážitok a kontakt s novým štýlom života silne ovplyvnili túžby mladej šľachtičnej, zvlášť keď pochopila, že je predmetom v rukách členov svojej rodiny plánujúcej jej svadbu. Keď dosiahla dospelý vek, s dovolením biskupa jedného dňa v roku 1212 tajne odišla zo svojho domu a začala zasvätený život.

Svätá z Assisi sa narodila v šľachtickej rodine Offreducio. Ako dvanásťročná bola svedkom životnej premeny Jána Bernardoneho, známeho dnes pod menom František z Assisi. Spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo okolo Františka, sa riadilo zásadou „nasledovať život a chudobu nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Nasvätejšej Matky“. Spoločníkom Františka sa stal aj Rufín Scipione, Klárin bratranec. Tento zážitok a kontakt s novým štýlom života silne ovplyvnili túžby mladej šľachtičnej, zvlášť keď pochopila, že je predmetom v rukách členov svojej rodiny plánujúcej jej svadbu. Keď dosiahla dospelý vek, s dovolením biskupa jedného dňa v roku 1212 tajne odišla zo svojho domu a začala zasvätený život.

Základom povolania sestier sv. Kláry je podľa slov sv. Františka, Božie vnuknutie skrze ktoré sa stali dcérami a služobnicami najvyššieho zvrchovaného Kráľa, nebeského Otca a snúbenicami Ducha Svätého. Žiť takéto úzke vzťahy s Najsvätejšou Trojicou spôsobuje, že aj bez priamej apoštolskej činnosti, so zvláštnou silou pôsobia na veriacich i neveriacich. O ich úlohe v Cirkvi sv. Klára hovorí: „budú nasledovať cestu svätej jednoduchosti, pokory, chudoby a rozširovať vôňu dobrej povesti, milujúc sa navzájom láskou Kristovou“.

V jednom z listov, ktoré Klára adresovala svojej spolusestre Anežke Českej, takto vysvetľuje zmysel ich života: „Vidím... ako pokorou, silou viery a rukami chudoby objímaš nesmierny poklad, ukrytý v poli sveta a ľudských sŕdc... a pokladám ťa za spolupracovníčku samého Boha, čo dvíha klesajúce údy jeho tajomného tela“. Ukrytá svätosť života klarisiek vyjadruje poslanie a tajomstvo Cirkvi.

 

Centrom života klarisiek je eucharistia – nevyčerpateľný prameň duchovnej energie, ktorý prúdi priamo od Pána – odpoveďou na túto duchovnú milosť je úplné obetovanie seba. Spoločenstvo osôb tvorí láska, ktorá sa naplno prejavuje v spoločnej modlitbe. Sestry totiž v individuálnej a spoločnej modlitbe, ktorá je hlavnou úlohou kláštorného života, prednášajú Bohu všetky úmysly Božieho ľudu.

Sestry sa starajú o svoje živobytie prácou, no spoliehajú sa aj na pomoc svojich dobrodincov. Pečú hostie, šijú liturgické rúcha a podieľajú sa na rôznych prácach okolo kláštora. Rozvrh dňa je stanovený takým spôsobom, že sa v ňom strieda čas na modlitbu, prácu a oddych. Všetky každodenné povinnosti sú podriadené radostnému prebývaniu s Pánom prítomným vo Sviatosti oltárnej.

Pre sestry je klauzúra asketickým prostriedkom, ktorý pomáha v živote nasmerovanom na kontempláciu. Klauzúra prijatá ako dar a vyvolená ako dobrovoľná odpoveď lásky je miestom stretnutia s Bohom a so spolusestrami. Obmedzenosť priestranstva a vonkajších kontaktov napomáha vnútornému prežívaniu evanjeliových hodnôt. Vďaka radosti, ktorá pramení z duchovného života, z modlitby a z každodenných povinností, sestry môžu nadväzovať hlbšie vzťahy medzi sebou a plne prežívať svoje zasvätenie.

Komunity klarisiek po celom svete chcú byť živým svedectvom Ježiša v Cirkvi. Chcú znova zveľaďovať posolstvo svätej Kláry prehlbovaním ideálov a odovzdávaním jej dedičstva ďalším pokoleniam.

Prítomnosť sestier svätej Kláry po celom svete je svedectvom, že duch zakladateľky nezhasína, ale neustále žiari a fascinuje mladých.

Sestra Kinga OSC

 

Ak sa chceš dozvedieť viac o klariskách, klikni tu