Rím: Ohlásenie generálnej kapituly

logo200kapitulaPred niekoľkými dňami (14. júla 2012) ohlásil najvyšší predstavený nášho rádu, br. Marco Tasca, zvolanie generálnej kapituly rehole minoritov...

Rím. Pred niekoľkými dňami (14. júla 2012) ohlásil najvyšší predstavený nášho rádu, br. Marco Tasca, zvolanie generálnej kapituly rehole minoritov. Kapitula sa bude konať v prvých týždňoch nového roka v Sacro Convento v Assisi.

Generálna kapitula konventuálnych františkánov sa koná pravidelne, každých šesť rokov. Stretnutie, ktoré sa uskutoční od 19. januára do 18. februára 2013 je pre náš rád jubilejnou, už 200. kapitulou. Tradičným časom slávenia kapituly je obdobie zoslania Ducha Svätého po veľkonočných sviatkoch. Generálny minister sa však z organizačných dôvodov rozhodol zvolať ju o niekoľko mesiacov skôr.

frantiskani 1Na kapitulu iste nemôžu prísť všetci bratia. Jej členmi sú: generálny minister, bývalí generálni ministri, generálni asistenti, provinciálni ministri, generálni a provinciálni kustódi, generálni delegáti a delegáti jednotlivých provincií. Ďalšiu skupinu tvoria iní bratia, ktorí sa zúčastňujú kapituly ako pozorovatelia. Našu slovenskú kustódiu bude ako člen kapituly zastupovať br. Tomáš Lesňák, kustód.

Na stretnutí odznejú správy o stave nášho rádu a živote bratov po celom svete. V závislosti od situácie a potrieb jednotlivých jurisdikcií sa na kapitule prediskutujú rôzne témy, ku ktorým bude pre účastníkov vypracovaný pomocný dokument – instrumentum laboris, v ktorom sa stručne načrtne problematika jednotlivých tém. Kapitula môže následne na základe spoločných diskusií vypracovať dokumenty, ktoré budú mať pre minoritov na celom svete charakter zákonných noriem. Generálnej kapitule prislúcha i schvaľovanie rehoľných konštitúcií a ich interpretácia. Minister však prebiehajúcu revíziu konštitúcií v liste nespomína.

Ďalšou dôležitou úlohou generálnej kapituly je výber nového nástupcu sv. Františka. Voľba sa má uskutočniť 29. januára 2013. Terajší generálny minister, ktorý je už 119. nástupcom nášho zakladateľa, bol zvolený na predošlej kapitule v roku 2007.

Kapitula však nie je len najvyšším výkonným a zákonodarným orgánom nášho rádu. Má byť i príležitosťou k verifikácii života našej rehoľnej rodiny a príležitosťou k novým impulzom pre náš zasvätený život. Svätý František chcel, aby bratia na kapitulách hovorili hlavne o veciach, ktoré sa týkajú Boha. Je to hlavne čafrantiskani2s modlitby a viery, v ktorej chce naša rehoľná rodina do svojho stredu postaviť Pána. Bratské stretnutie má byť vzájomným obohatením a povzbudením, spojeným s výmenou skúseností z prežívania našich chariziem v rôznych kultúrach. Je totiž nutné občas sa zastaviť a pýtať sa, ako zvládame vhodným spôsobom žiť františkánsku charizmu v našom čase a tam, kde pôsobíme.

Kapitula v roku 2013 má vypracovať plán pre pôsobenie a život našich rehoľníkov po celom svete v období nasledujúcich šiestich rokov. Predpokladá sa, že silnými impulzmi ovplyvňujúcimi duchovné smerovanie rehole v tomto čase bude Rok viery a Synoda o novej evanjelizácii. Všetky informácie a dokumenty ohľadom tohto stretnutia sú postupne zverejňované v oficiálnych jazykoch našej rehole na internetovej stránke http://www.capgenofmconv2013.info/.

Br. Marco Tasca vo svojom liste pripomína, že kapitula nie je len záležitosťou jej členov a pozorovateľov, ktorí sa na nej zúčastnia. Všetkých bratov prosí o modlitbu, obety a sebazaprenia na úmysel kapituly. Chorých bratov minister požiadal o obetu ich utrpenia. Od 4. októbra sa budeme vo všetkých našich spoločenstvách na príkaz generála spoločne modliť na úmysel generálnej kapituly počas chórových modlitieb. V čase trvania kapituly má každé spoločenstvo sláviť tri votívne sväté omše o Duchu Svätom. K modlitbe za našu rehoľu a za jej generálnu kapitulu pozývame všetkých priateľov sv. Františka i nášho rádu.

 

Všetci bratia musia mať vždy jedného z bratov tejto rehole za generálneho ministra a sluhu celého bratstva a musia ho prísne poslúchať. Keď zomrie, provinciálni ministri a kustódi majú zvoliť nástupcu na svätodušnej kapitule, na ktorú sa provinciálni ministri majú vždy spolu zísť, kam určí generálny minister; a to raz za tri roky, alebo v inej dlhšej, či kratšej lehote, ako to menovaný generálny minister nariadil. Keby však všetkým ministrom a kustódom bolo zrejmé, že generálny minister nestačí na službu pre spoločné blaho bratov, menovaní bratia, ktorým je zverená voľba, sú v mene Pánovom povinní zvoliť si iného za kustóda. Po svätodušnej kapitule jednotliví ministri a kustódi, ak budú chcieť a uznajú za vhodné, môžu ešte v tom roku zvolať bratov na kapitulu.

...................................................................................................................................................(Z Reguly sv. Františka)

 .

Br. Jozef Sukeník