Bratislava

AUDIO: Novéna 9. deň

9dminiV Nedeľu 29. novembra 2009 sa začala novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý oslávime 8. decembra. Sviatok Nepoškvrneného počatia je najväčším minoritským sviatkom. Pri tejto príležitosti sme pripravili program na každý deň. V deviaty a posledný deň novény sa k veriacim prihovoril gvardián bratislavského kláštoru minoritov, páter Tomáš Lesňák OFM Conv., na tému: Buď pozdravená..., jeho matka. Pri sv. omši hrala a spievala hudobná diakonia hnutia Svetlo  Život. Vypočujte si príhovor pátra Tomáša Lesňáka OFM Conv.  (dĺžka: 13 min.)

1. DEŇ:  Páter Juraj Mihály OFM, (dĺžka: 19 min.) ©minoriti.sk

2. DEŇ: Páter Pavel Prihatný OFM Cap, (dĺžka: 11 min.) ©minoriti.sk

3. DEŇ: Páter Lucián Mária Bogucki OFM Conv, (dĺžka: 14 min.) ©minoriti.sk

4. DEŇ: Páter Jakub Martaus OFM, (dĺžka: 18 min.) ©minoriti.sk

5. DEŇ: Páter Miroslav Kulich OFM Cap., (dĺžka: 13 min.) ©minoriti.sk

6. DEŇ: Páter Adam Baran OFM Conv, (dĺžka: 10 min.) ©minoriti.sk


7. DEŇ: Páter Felix Mária Žiška OFM, (dĺžka: 15 min.) ©minoriti.sk

8. DEŇ: Páter Fidel Pagáč, OFM Cap, (dĺžka: 18 min.) ©minoriti.sk

9. DEŇ: Páter Tomáš Lesňák OFM Conv, (dĺžka: 13 min.) ©minoriti.sk


V nedľu 29. novembra 2009 sa začala novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kto oslávime 8. decembra. Sviatok Nepoškvrneného počatia je najväčším minoritským sviatkom. Pri tejto príležitosti sme pripravili program na každý deň, kde našimi hosťami a kazateľmi budú kňazi františkánskych rádov na Slovensku.

V prvý deň, za hojnej účasti veriacich, sme privítali otca provinciála bratov františkánov - pátra Juraja  Mihályho OFM, ktorý kázal na tému: 800 rokov rádu pod ochranou Kráľovnej Serafínského rádu. Celú bohoslužbu spevom skrášlila Františkánska schola. 

V duhý deň novény (30. november 2009 - pondelok) sa k veriacim prihovoril provinciálny sekretár bratov kapucínov, páter Pavel Prihatný OFMCap., na tému: Buď pozdravená, Pani, svätá Kráľovná, svätá Božia Rodička Mária. Bohoslužbu sprevádzal zbor Kongregácia sestier sv. Kríža.

V tretí deň novény  (1. decembra 2009 - utorok) sa k veriacim prihovoril páter kustód Lucián Bogucki OFMConv., na tému: Buď pozdravená ..., ktorá si sa Cirkvou stala. Bohoslužbu sprevádzal minoritský mládežnícky zbor.

V štvrtý  deň novény (2. decembra 2009 - streda) sa k veriacim prihovoril provinciálny sekretár páter Jakub Martaus OFM, na tému: Buď pozdravená..., ktorú posvätil Duchom Svätým Utešiteľom. Bohoslužbu spevom skrášlil zbor zo spoločenstva Misia Mariina.

V piaty deň novény (3. decembra 2009 - štvrtok) veriacim kázal náš pozvaný hosť, provinciálny vikár bratov kapucínov, páter Miroslav Kulich OFMCap., na tému: Buď pozdravená...,v ktorej bola a je všetka plnosť milosti. Pri sv. omši spievala hudobná skupina Kapucíni.

V šiesty deň novény (4. decembra 2009 - piatok) sa veriacim prihovoril páter Adam Baran OFM Conv., provinciálny vikár bratov minoritov na tému: Buď pozdravená..., jeho palác, bohostánok, dom. Liturgiu spevom animoval karloveský farsklý zbor.

V siedmy deň novény (5. decembra 2009 - sobota) veriacim kázal františkánsky novokňaz, páter Felix Mária Žiška OFM., na tému: Buď pozdravená..., jeho odev. Pri sv. omši spieval farský spevokol z Dlhých Dielov.

V ôsmy deň novény (6. decembra 2009 - nedeľa) sa k veriacim prihovoril provinciálny minister kapucínov, páter Fidel Pagáč OFM Cap., na tému: Buď pozdravená..., jeho služobnica. Pri sv. omši hrala a spievala skupina súrodencov Jendruchovcou.

V deviaty a posledný deň novény  (7. decembra 2009 - pondelok) sa k veriacim prihovoril gvardián bratislavského kláštoru minoritov, páter Tomáš Lesňák OFM Conv., na tému: Buď pozdravená..., jeho matka. Pri sv. omši hrala a spievala hudobná diakonia hnutia Svetlo  Život.

 


1 DEŇ:

2. DEŇ:

3. DEŇ:

4. DEŇ:

5. DEŇ:

6. DEŇ:

7. DEŇ:

8. DEŇ:

9. DEŇ:

Foto a text: páter Michal a br. Tibor