Pomoc pri otvorení útulku sv. Františka

banner-utulku

Prosíme Vás o pomoc pri otvorení a prevádzke útulku sv. Františka z Assisi, ktorý od septembra 2011 funguje v Levoči. Prečítaj si viac...

banner-utulku

nameless-man2

.

Novootvorený útulok sv. Františka z Assisi v Levoči , poskytuje pomoc závislým jedincom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Príčiny môžu byť rôzne – od problémových vzťahov v rodine, cez úmrtie blízkeho človeka,  straty zamestnania, drogová závislosť, až po stav sociálnej núdze.

Obyvateľmi zariadenia sú aj závislí jedinci , ktorí očakávajú  nástup na liečbu (protialkoholická, gemblerstvo, drogy, atď.).
Útulok funguje od septembra 2011.

 Obraciame sa  na širokú verejnosť s prosbou o finančnú podporu pri realizácii tohto projektu. Aj ten najmenší príspevok bude pre nás veľkou pomocou. Ďakujeme.

.

.

Číslo účtu:   0524876126/0900  - Slovenská sporiteľňa

Kontakt:
Útulok sv. Františka
Košická ul. 2
054 01 Levoča
IČO:42228251

tel: 0904 738 980

Zriaďovateľ: Občianske združenie Konkordia-Lat. Svornosť
Kontaktná osoba: páter Roman Gažúr - 0904 738 980

VIAC INFORMÁCIÍ O TOMTO PROJEKTE:

1. Sociálna oblasť
Útulok pod názvom „ Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Asissi“ poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Príčiny tejto straty môžu byť rôzne — od problémových vzťahov v rodine, cez úmrtie blízkeho človeka, straty zamestnania, znevýhodnenie na trhu práce až po stav sociálnej núdze — chudoby.
Klientmi zariadenia je nielen zmienená demografická vzorka bez rodinného zázemia, ale aj závislí jedinci, ktorí síce nestratili rodinné zázemie, ale očakávajú nástup na protialkoholickú liečbu v príslušnom zdravotníckom zariadení a je predpoklad, že nedokážu v nechránenom prostredí abstinenciu dodržať. Útulok takýmto klientom slúži ako dočasná ochrana pred negatívnymi vplyvmi sociálneho prostredia pijanskej subkultúry.
Základom klientely útulku sú jednotlivci po absolvovaní protialkoholickej liečby, ktorí chcú abstinovať, ale stratili rodinné zázemie a je tu vysoké riziko zlyhania v abstinencii od alkoholu, resp. inej látky či gemblerstva, ak by ostali na ulici.
Zariadenie poskytuje svoje služby občanom v núdzi i na žiadosť a po dohode s Úradmi práce, rodiny a sociálnych vecí.
Zariadenie útulku má stanovený režim, od ktorého sa odvíjajú ďalšie činnosti. Dôraz je kladený na pracovnú terapiu, predovšetkým pri zameraní na seba a prostredie, v ktorom sa klient pohybuje. Pravidelné upratovanie izieb, chodieb, vrátane príslušenstva, práca v záhrade, pri úprave nádvoria, pomocné práce pri stavebnej rekonštrukcii zariadenia, zmluvné práce v rámci mesta a pod.
Útulok spolupracuje aj s miestnou organizáciou nevidiacich pri poskytovaní odborného vedenia v zaúčaní klienta v nadobúdaní pracovných zručností (pletenie košíkov, výroba keramiky a pod.). Zariadenie praktizuje  komunitný systém pod vedením odborných pracovníkov. Osobitný dôraz je venovaný vedeniu klientov k nadobúdaniu sociálnych zručností ako: schopnosť riešiť problémy, schopnosť dorozumieť sa s inými ľuďmi, načúvať im, vedieť byt sám, zručnosť odmietanie alkoholu či inej drogy, byť sebestačný a pod.
V spolupráci so sociálnym pracovníkom klienti riešia problémy svojho súčasného i budúceho materiálneho zabezpečenia, získavania práce, bývania a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí.
Klienti majú  možnosť zúčastňovať sa stretnutí abstinentského združenia Kruciáta oslobodenia človeka v kláštore minoritov v Levoči.

2. Duchovná oblasť
Veľkou pomocou a duchovnou podporou bude každodenná prítomnosť kňaza  rehoľníka, jeho slová a spoločné modlitby.  Keď sv. František prežil svoju duchovnú konverziu, cítil vo svojom srdci potrebu podľa vzoru Ježiša Krista  slúžiť tým úbohým z najúbohejších - malomocným. My, duchovní synovia sv. Františka, chceme aj po vyše 800 rokoch  nasledovať príklad nášho sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov, bezdomovcov...).
Keďže útulok sv. Františka sa nachádza v budove kláštora (južné krídlo), budúci klienti budú pod duchovnou starostlivosťou našich bratov.
Duchovné vedenie a kňazská služba, bude spočívať na: 
- vstupných duchovných pohovoroch, ktoré nám majú pomocť rozoznat v akom stave je duchovný život klienta
- pravidelnej (mesačnej) spovedi
- pravidelných duchovných rozhovoroch a taktiež týždennej duchovnej konferencii na rôzne témy
- každodennej účasti na sv. omši s ľudom v kostole, poprípade v kláštornej kaplnke 
- pravidelných denných modlitbách, ktoré budú v priestoroch útulku, poprípade v minoritskom kostole
- minimálne raz za dva mesiace, okrem pravidelnej konferencie urobiť spoločný duchovný program
- v rámci duchovného vedenia využiť štvrtkové stretnutia kruciáty
- spolupráca s našimi bratmi v Chenčinách (PR), (eventuálne stáž bratov a terapeutov).

Predpokladaný počet klientov do konca roka 2011 je 30 osôb. Na uvedený počet klientov je potrebné do konca roka zabezpečiť nevyhnutnú finančnú čiastku 10.000 Eur formou sponzorských darov.
Ak máte záujem na  spolupodieľaní sa  na tomto projekte, prosíme ozvite sa nám. Radi uvítame akúkoľvek pomoc a podporu.