Kľúč k víťazstvám

1. júna Mt 26, 36-42

"Nech sa stane tvoja vôľa." Najvyšší veľkňaz, Ježiš, nás učí plniť Otcovú vôľu, vypiť kalich až do konca. Sám zakúsil mieru slabosti ľudského tela. Kráčajme našim životom spolu s ním, učiac sa od neho, naplení jeho Duchom.