6. decembra Mt 18, 12-14

Všimni si dnes a dobre zapamätaj, čo chce náš Nebeský Otec i čo je príčinou radosti neba.

5. decembra Lk 5,17-26

...velebiac Boha odišiel domov. Takto sa končí príbeh z dnešného evanjelia, v ktorom sa hovorí o hriechu a odpustení. Vskutku, zmierenie a pokánie sú návratom domov, k sebe samému, na miesto, kde je velebený Boh.

4. decembra Mt 3, 1-12

Mesiáš prichádza, nielen s koncom čias, ale prichádza mnohokrát, a aj skrze udalosti nášho života nás svätá Božia prozreteľnosť chce oslobodiť od pliev, od tej neužitočnej slamy, od toho všetkého, čo nám je na nič. Pripraviť Pánovi cestu znamená zjednodušiť sa, očistiť. Advent je krásny čas, určený nám na to, aby sme sa zobudili, aby sme si pripomenuli nám darované dobro, a oslobodili sa od zla.

3. decembra Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Aj prijímanie a dávanie sú veľmi hlboko prepojené skúsenosti! Iba, kto sa cíti obdarovaný, vie nezištne dávať. Preto Ježiš hovorí: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Naše srdce musí najprv preniknúť vedomie mimoriadnosti toho, čo máme.

2. decembra Mt 9, 27-31

Zdá sa ti, že Ježiš v tvojom živote akoby prechádzal okolo bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo? Ako slepci z dnešného evanjelia nasleduj ho do jeho domu, to jest do Cirkvi, a volaj za Ním: Zmiluj sa nado mnou! Ježiš skúša našu vieru, chce tak podporiť jej vzrast, a potom otvára naše oči.

1. decembra Mt 7, 21. 24-27

Včerajšie evanjelium bolo sústredené na to, čo sa deje s tým, kto kráča za Ježišom. Dnes nám evanjelium ukazuje, že ísť za Ním neznamená len priznávať sa k nemu, ale stavať svoj život na Božom slove. Ono je pevným základom, ktorý unožňuje pretrvať čokoľvek.

30. novembra Mt 4, 18-22

Vyťahovačmi ľudí z tohto života do nového, božieho - nimi sa stávajú tí, čo idú za Ježišom. Kto započuje v Božom slove pozvanie pre seba a sústreďuje svoj život na konanie Ježišovej vôle, toho život sa totiž stáva spásonosnou službou iným.

29. novembra Lk 10, 21-24

Zjavenie Božieho otcovstva, ktoré nám bolo dané skrze Ježiša Krista, prináša človeku spásu. Žijeme kvôli tomuto poznaniu. To je tajomstvo nad všetky tajomstvá. A naša účasť na ňom je dôvodom Božej radosti.

28. november Mt 8, 5-11

Z dnešného evanjeliovho úryvku vyplýva, že Ježiš v nás hľadá vieru. Z tejto perspektívy treba nazerať na fakty, ktoré sa nám stávajú.

27. novembra Mt 24,37-44

Ako bolo za dní Noema, tak bolo, bude a je za dní Syna človeka... Každý robí svoje, no Pána stretne iba ten, kto bdie.

26. novembra Lk 21, 34 -36

Ten, ktorý nás pozná lepšie ako my sami, mám dnes hovorí o tom, že naše srdcia môžu oťažieť. Všeličím. Je dôležité mať srdcia ľahké, neoťažené, pripravené prijať Pána.

25. novembra Lk 21,29-33

Nádej nám dáva krídla! Čo teda spôsobuje, že napriek tomu všetkému, čo nám prináša nádej, naše srdce zostáva pri zemi? Čo spôsobuje, že tvoje srdce zostáva obťažené?

24. novembra Lk 21, 20-28

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie... Určité sebavedomie je znakom zrelej viery. Vieru totiž ťažkosti neohrozujú, ale skúšajú a pomáhajú jej rásť.