2. marca Lk 15, 1-3. 11-32

To dnešné evanjelium nás pozýva kontemplovať veľkosť slobody, ktorú nám Pán Boh vo svojej láske k nám necháva. Vidíme ju v tom otcovi, ktorý dovoľuje svojim synom ísť po pomýlených cestách. Iba Boh takto miluje. Lebo iba On má plán B. Jeho Syn, Ježiš Kristus, zaplatil zaň dobrovoľne svojou smrťou.

1. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Boh riskuje veľmi veľa... Napriek našim chybám a našej nezrelosti je pripravený dokázať nám, že v nás verí a dať za to aj to najcennejšie, dokonca aj svojho Syna. Aby sme sa stali jeho synmi a dcérami, ktorí Ho slobodne príjmu.

29. februára Lk 16, 19-31

Lepšie žiť ako žobrák Lazár, ukrižovaný s Kristom, než ako boháč, ktorý hodoval deň čo deň. Veríš tomu? Kiežby nám toto pôstne obdobie pomohlo uvidieť túto pravdu!

28. februára Mt 20, 17-28

V matke Zebedejových synov spoznávame matku túžby po presadení sa, ktorá porodila každého z nás. Ježiš však "vzal osve svojich učeníkov", čiže vyvolil si nás z davu nie pre to, aby sme panovali nad inými, ale aby sme pili z Jeho kalicha: nasledovali Ho, slúžili iným a vystúpili za Ním do Jeruzalema...

27. februára Mt 23, 1-12

Služobník - jedno z najkrajších mien pre kresťana. Sám Ježiš Kristus je nám vzorom, v tom, čo to znamená. On hovorí: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom". Premysli dnes vo svetle tohto poriadku svoje vzťahy a roly.

26. februára Lk 6, 36-38

Akou mierou meriaš ty? Podobá sa tvoja miera na Božiu mieru? Dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú...

25. februára Mk 9, 2-10

Premenenie na vrchu je proroctvom: Ježiš sa učeníkom zjavuje vo svojej Božskej sláve krátko predtým než podstúpi odsúdenie, zavrhnutie, umučenie a hanebnú smrť, čím zjaví ako Boh miluje človeka. Je proroctvom o tom, že smrť, odsúdenie, zavrhnutie... už nepohlcuje Život, ale Ho zjavuje.

24. februára Mt 5, 43-48

Kto je dnes tvojim nepriateľom? Je to dôležitá otázka. Ako ináč budeš vedieť kde ťa Pán povoláva milovať tou láskou, ktorá k nám prichádza spolu s Božou láskou?

23. februára Mt 5, 20-26

Veľmi zvláštnymi, mohli by sme povedať až estrémnymi prirovnaniami Ježiš vyjadruje nevyhnutnosť zmierenia. Zvlášť medzi bratmi, čiže kresťanmi. Je to náročná, no nevyhnutná výzva. Niekedy sa v tom cítime bezmocní. Avšak vždy, ak nič iné, môžeme aspoň nechať otvorené dvere...

22. februára Mt 16, 13-19

Získať katedru je možné za zásluhy. Tajomstvo katedry sv. Petra je však iné. Mal by nás dojímať tento sviatok, lebo Petrova katedra je katedrou bezodplatnosti. Bezodplatnosti a odpustenia. Je to miesto, odkiaľ sa vyučuje obrátenie, ktoré je plodom výlučne Božej iniciatívy.

21. februára Lk 11, 29-32

Výzva na pokánie k nám prichádza z Cirkvi neustále, no zvlášť v tomto milostivom pôstnom období. Čo s ňou urobíme? Vystúpiť na cestu pokánia vedeli dokonca aj pohanskí Ninivčania. A to počúvali kázanie len jedného, dosť trápneho proroka...

20. februára Mt 6, 7-15

Hneď po prosbe o náš každodenný chlieb nás Ježiš učí prosiť o odpustenie našich vín. Zrejme ide tiež o každodennú záležitosť. Prepojenú s naším každodenným odpúšťaním blížnym ich pokleskov. Dá sa povedať, že ide o cestu postupného spodobňovania s Nebeským Otcom.

19. februára Mt 25, 31-46

Boh vzbudil cirkev, ako nástroj spásy a nový vyvolený národ, prítomný uprostred všetkých národov sveta. A uprostred cirkvi si vyvolil aj teba, aby si na svojom tele dopĺnil to, čo chýba v Ježišovom utrpení. A každý, kto sa k tebe priblíži v tvojom utrpení so súcitom, aby ti pomohol a prejavil hoci aj najmenšiu láskavosť, urobí to nevediac Kristovi, na svoju spásu.