Kľúč k víťazstvám

20. mája Jn 19, 25-34

„Žíznim.“ Stav smädu vyjadruje silnú túžbu po naplnení prísľubov, vo viere v ktoré Ježiš kráčal na Golgotu a vystúpil až na kríž. Ich napnením bolo Ježišovo vzkriesenie a zoslanie Ducha Svätého na Jeho učeníkov. Aj my sa účíme mať smäď po napnení Otcových prísľubov. To je opravdivá a hlboká modlitba, v ktorej nás sprevádza Mária a celá Cirkev.