V talianskom Miláne sa dnes začalo 7. svetové stretnutie rodín

Medzinárodný teologicko-pastoračný kongres, ktorý zahájil milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola dnes predpoludním, otvoril 7. svetové stretnutie rodín v Miláne. Na kongrese, ktorý potrvá do piatka 1. júna vystúpi 111 rečníkov – biskupov, intelektuálov, akademikov a odborníkov v jednotlivých oblastiach – z 27 krajín. Tento kongres predstavuje zo strany Katolíckej cirkvi najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu ponuku úvah na témy týkajúcich sa práce a sviatkov z pohľadu rodiny. Program a jednotlivé príspevky môžu záujemcovia nájsť na oficiálnych stránkach www.family2012.com.


– js –

Tisícky zhabaných čínskych tabletiek obsahovali mäso ľudských plodov

indexZa 10 měsíců bylo propašováno 35 zásilek s více než 17 tisíci tablet. Všechny z 99,7 % obsahují části lidského těla. Čínské nemocnice prodávají potracené plody a těla mrtvých dětí, z nichž se poté vyrábějí tyto prostředky alternativní medicíny, jež jsou považovány za vydatný zdroj energie a údajně pomáhají zvyšovat sexuální výkony. Ve skutečnosti tablety obsahují mnoho odolných bakterií. Čínské ministerstvo zdravotnictví mlčí.

Jihokorejští celníci zastavili obchodování s tabletami obsahujícími dehydrované maso mrtvých plodů nebo dětí, které jsou považovány za „superlék“. Celní správa odhalila tyto obchody již loni v srpnu: od té doby se až dosud dostalo na trh nejméně 17 451 tablet.

Tablety, které pocházejí ze severní Číny, se vyrábějí z těl mrtvých dětí nebo plodů, která byla rozřezána na kousky, usušena ve speciálních pecích, rozdrcena a smíchana s bylinami, které mají zakrýt jejich obsah. List The San Francisco Times tvrdí, že rozbor tablet prokázal, že se tyto pilulky z 99,7 % skládají z lidského masa. Díky testům se také podařilo dohledat DNA a pohlaví dětí, z nichž tyto organické látky pocházejí.

Podle korejských novinářů, kteří sledující tento obchod, čínské nemocnice prodávají těla mrtvých dětí a potracené plody čínským farmaceutickým společnostem, jež z nich vyrábějí tablety, o nichž se věří, že dodávají energii k sexuálním výkonům.

Podle odborníků však ve skutečnosti pilulky obsahují dlouhý seznam bakterií a jsou nebezpečné, avšak do dnešního dne se nepodařilo prokázat, že by po jejich požití někdo onemocněl.

Korejské úřady uvádějí, že zákazníky tohoto odporného obchodu jsou korejští Číňané, kteří se přistěhovali z Číny do Jižní Koreje. Od srpna loňského roku do dnešního dne došlo k nejméně 35 pokusům provézt tablety v osobních zavazadlech nebo mezinárodní kurýrní službou.

Několik pašeráků tablet z lidských těl zadržela policie před dvěma dny na jihokorejské hranici. Tvrdili, že neznají obsah tablet ani jejich původ. Čínské ministerstvo zdravotnictví tento nález dosud nekomentovalo.

V Číně se problém zneužití mrtvých plodů nebo těl novorozenců objevil již poněkolikáté. Před několika lety byla objevena skládka částí těl kojenců politých aromatickými látkami.

V roce 2003 se Úřad pro veřejnou bezpečnost v Kuang-tungu snažil blokovat zprávy, že některé restaurace v této jižní provincii vařily mrtvé děti v polévkách podávaných podnikatelům na Tchaj-wanu a Hongkongu. Podle policie byl příběh vymyšlen, aby poškodil obraz Číny a Kuang-tungu. V 90. letech rovněž v Kuang-tungu byl odhalen obchod s lidskými plody, z nichž se připravovaly směsi prodávané jako zkrášlující a omlazující prostředky.

Zdroj: Res Claritatis

Stanovisko k „darcovstvu“ pohlavných buniek

GeneticoBratislava 23. mája - Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko k „darcovstvu“ ľudských pohlavných buniek a k obchodovaniu s nimi.

TK KBS prináša stanovisko v plnom znení:

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS) sa na svojom zasadnutí v Bratislave zaoberala problémom „darcovstva“ ľudských pohlavných buniek (gamét; čiže ľudských vajíčok a spermií), ktoré slúži na umelé plodenie detí, kde je aspoň jeden z rodičov nahradený cudzou osobou (heterológne umelé oplodnenie). Jedným z dôvodov, pre ktorý sa subkomisia týmto problémom zaoberala, sú rôzne aktivity, tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, ktoré na jednej strane nabádajú mladých ľudí, aby sa stali dobrovoľnými „darcami“ gamét, kým na druhej strane ponúkajú neplodným párom aj také metódy asistovanej reprodukcie, ktoré s využitím darovaných gamét počítajú.

Subkomisia konštatovala, že pri etickom hodnotení tohto problému je potrebné vychádzať z rešpektovania ľudskej dôstojnosti a prirodzených práv počatého dieťaťa, ako aj z pravdivého hodnotenia podstaty a poslania manželstva. Subkomisia zdôraznila, že každé dieťa má právo byť počaté prostredníctvom znakov vyjadrujúcich manželskú lásku medzi mužom a ženou, nosené v lone vlastnej matky, porodené vlastnou matkou a byť vychovávané v rodine založenej na manželstve. Dieťa má tiež právo poznať svojich biologických rodičov, čo je súčasťou poznávania a budovania jeho vlastnej identity.

Subkomisia zároveň pripomenula, že „tradícia Cirkvi a antropologické dôvody uznávajú skutočnosť, že manželstvo a jeho nerozlučná jednota je jediné miesto, ktoré je dôstojné na skutočne zodpovedné odovzdávanie života“ (porov. Donum vitae, II, A, 1.). „Cirkev považuje za eticky neprijateľné oddeľovanie prokreácie od integrálneho osobného kontextu manželského úkonu” (Dignitas personae, 16). Heterológne procedúry umelého oplodnenia (čiže tie, kde sa používajú darované gaméty) však: a) nahradzujú spojenie medzi manželskou láskou a prenášaním života, čím protirečia zmyslu plodenia ako vyjadrenia jednoty manželov (dieťa má, aspoň čiastočne, biologický pôvod mimo manželského páru); b) zatemňujú osobný komponent plodenia (ak sú darcovia gamét neznámi); c) spôsobujú narušenie rodinných vzťahov, oddeľujúc v nich fyzické, psychické a morálne prvky, ktoré ich konštituujú (porov. Donum vitae II, A, 1-3.).

Subkomisia preto vydáva k problému „darcovstva“ ľudských gamét na účely heterológneho umelého oplodnenia toto stanovisko:

1.„Darovanie“ ľudských gamét (vajíčok alebo spermií) je v rozpore s prirodzeným právom dieťaťa byť počaté v kontexte manželskej lásky ako dieťa, ktoré skutočne pochádza od daného manželského páru – muža a ženy. Ak sa manželský pár rozhodne uskutočniť rodičovstvo prostredníctvom „darcovstva“ spermie cudzieho muža alebo prostredníctvom oplodnenia vajíčka, ktoré nepochádza od manželky, zasahuje tým podstatne do utvárania biologického základu identity dieťaťa. Ak by „darovanou“ spermiou bola umelo oplodnená žena, ktorá žije sama bez manželského partnera (nevydatá, vdova, homosexuálna osoba), situácia sa stáva ešte závažnejšou, keďže sa porušuje aj právo dieťaťa mať obidvoch rodičov. Ide o porušenie práva, pretože dieťa osamotenej ženy, dosiahnuté z umelého oplodnenia, nemá otca nie z dôvodu nepredvídanej okolnosti (napr. smrť otca pred narodením dieťaťa) alebo pre nespravodlivosť (napr. opustenie matky zo strany otca), ale z dôvodu „premysleného“ rozhodnutia a uskutočnenia danej technologickej procedúry. Vo všetkých spomenutých prípadoch sa narúšajú prirodzené vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

2. „Darovanie“ gamét porušuje vlastnú štruktúru manželskej jednoty, dôstojnosť manželov a ich výlučné právo stať sa otcom a matkou iba jeden skrze druhého (porov. Donum vitae, II. 1-2). Výlučné právo manželov stať sa rodičmi spoločne: iba jeden prostredníctvom druhého, nemá pôvod len v ich vôli, ale spočíva v inštitúcii samotného manželstva. Manželia ho teda nemôžu využívať len podľa vlastnej ľubovôle. Aj keby sterilný manželský partner dal súhlas na umelé oplodnenie pomocou gamét „darcu“, nezmení to negatívnu mravnú podstatu tohto úkonu. Išlo by totiž o „súhlas“, ktorý zasahuje do neodcudziteľného, prirodzeného práva obidvoch manželov. Heterológne umelé oplodnenie porušuje vnútornú jednotu manželov, čím zároveň narúša jednotu, ktorá navzájom spája rodičov s deťmi a deti s rodičmi, falšuje prirodzený poriadok otcovstva a materstva a rozvracia ich charakteristické črty.

3. Je falošný názor, ktorý chce odôvodniť opodstatnenosť heterológneho umelého oplodnenia a „darovania“ gamét intenzívnou a bolestnou túžbou manželov mať vlastné dieťa, a tiež tým, že materstvo a otcovstvo nie je iba biologický fakt. „Darovanie“ gamét v prospech sterilných dvojíc sa tak dokonca považuje za skutok pomoci a sociálnej spravodlivosti. Tento názor však dostatočne nerešpektuje fakt, že pri darcovstve gamét sa nedarujú „hocijaké“ bunky, ale také, ktoré nielen umožňujú vznik nového ľudského života, čiže počatie dieťaťa, ale spoluurčujú aj jeho biologickú (genetickú) identitu. „Darca“/„darkyňa“ gamét sa stáva skutočným genetickým rodičom (otcom/matkou) dieťaťa. Heterológne umelé oplodnenie je zároveň vyjadrením akéhosi „genetického sebectva“: prevažujúcej túžby jedného z manželov mať vlastné genetické puto s počatým dieťaťom. Z tohto biologického (genetického) vzťahu sa však nespravodlivo vylučuje druhý z manželov, ktorý ostáva iba „sociálnym rodičom“. Vo vnútri vzťahu týchto manželov sa tak vytvára závažná trhlina.

4. „Darcovia“ gamét sú spoluzodpovední za porušovanie práva na život u detí, ktoré sa počali z nimi „darovaných“ gamét. Okrem rizika fyzického poškodenia a úmrtia, či priameho (úmyselného) alebo nepriameho usmrtenia ľudských zárodkov v tele (in vivo) alebo mimo tela matky (in vitro), ako aj „spontánnych” potratov, ktoré zapríčiňujú nedokonalosť a riziká samotných používaných metód, je sem potrebné započítať aj umelé potraty pri zistení poškodenia plodu (prenatálna eugenika) alebo pri viacplodovom tehotenstve (tzv. redukcia plodov) po umelom oplodnení. Osobitný morálny problém predstavujú tzv. nadpočetné embryá (čiže ľudské bytosti, u ktorých sa už nepočíta s ich prenesením do maternice). Sú dočasne skladované v hlboko zmrazenom stave (tzv. kryoprezervácia) a okrem priamej fyzickej likvidácie ohrozené aj zneužitím na rôzne výskumné alebo iné účely. Ide tu o morálne neprijateľné zaobchádzanie s nevinným ľudským životom.

5. Anonymita „darcu“ gamét nerešpektuje právo dieťaťa poznať svoj biologický (genetický) pôvod. Môže viesť aj k iným závažným následkom. Ide napríklad o situácie, keď by sa niekto mohol stať otcom veľkého počtu detí narodených rôznym matkám, ale zostal by vo vzťahu k nim ako otec „skrytý“. Takéto prípady sa už v niektorých krajinách vyskytli. Vzniká tiež riziko, že by niektoré z týchto detí mohli nevedome uzatvoriť manželstvá s vlastnými súrodencami (incest). Navyše, táto anonymita – a falošná „istota nezodpovednosti“ – darcu gamét vo vzťahu k počatému potomstvu sa v súčasnosti stáva ľahšie prelomiteľnou, najmä v dôsledku zvyšujúceho sa výkonu a nových možností aktuálnych informačných technológií.

6. Z etického hľadiska je neprijateľné zriaďovanie a prevádzkovanie bánk ľudských spermií alebo vajíčok na heterológne umelé oplodnenie, hoci by sa uskutočňovalo aj bez lukratívnych cieľov (porov. Donum vitae II., A, 3.). Ak sa navyše vykonáva pre zisk, nemorálnosť takéhoto konania sa znásobuje. To, že v mnohých krajinách si mladí ľudia zarábajú „darovaním“ svojich vajíčok alebo spermií, svedčí o strate citlivosti voči základným ľudským hodnotám. „Darovanie“ vajíčok je navyše spojené s nezanedbateľnými rizikami pre zdravie a plodnosť ženy. „Darcovia“ gamét by si mali uvedomiť, že „darované“ pohlavné bunky nesú v sebe ich vlastnú, jedinečnú genetickú identitu. Preto by sa nemali vystavovať riziku, že by sa ich pohlavné bunky mohli stať predmetom ďalšieho nekontrolovateľného využitia alebo obchodu.

7. „Darovanie“ gamét vytvára aj možnosť ich následného zneužitia v eticky problematickom biologickom či biomedicínskom výskume. I keď takéto riziko je v kultúrnych krajinách do istej miery znížené limitujúcimi právnymi predpismi a etickými smernicami, možnosť neetických manipulácií s „darovanými“ ľudskými gamétami je znepokojujúca. Príkladom sú experimenty, pri ktorých by sa používali ľudské gaméty spolu so zvieracími, rôzne neprípustné manipulácie ľudského genómu, vytváranie ľudsko-zvieracích chimér, cybridov či hybridných embryí, ako aj pokusy s dnes takmer všeobecne zakázaným klonovaním človeka.

Mons. Štefan Sečka
Predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

pentecoste-1Katolícka cirkev v dnešnú nedeľu slávi sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak 50-dňové veľkonočné obdobie...

Prelát Opus Dei navštívil Bratislavu

.

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi.

Opus Dei.25/05/2012
opusdei.sk

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi Opus Dei. Počas týchto troch intenzívnych dní vyzýval k apoštolátu, modlitbe za pápeža Benedikta XVI., k nasledovaniu jeho učenia a v neposlednom rade k radostnej a veľkodušnej odpovedi Bohu v každodennom živote.

Prelát počas besedy s rodinami všetkých povzbudzoval k tomu, aby hľadali svätosť v bežných záležitostiach každého dňa podľa ducha, ktorý šíril zakladateľ Opus Dei, svätý Josemaría Escrivá de Balaguer. Pripomenul, že treba byť vďačný všetkým kresťanom, ktorý počas komunizmu obetovali svoj život za vieru. Počas tejto besedy mohol odpovedať na viacero otázok týkajúcich sa apoštolátu, rodiny, dôvery v Boha, vytrvalosti vo viere a Božieho povolania, ktorému sa dostalo deťom v rodine. Veriacim kresťanom mimo iného pripomenul, aby boli vďační za milosť krstu obdržanej od Boha. Taktiež povzbudzoval k modlitbe za všetkých ľudí, aby sa títo prostredníctvom sviatostí stretli s Bohom. Zvlášť pri tejto príležitosti vyzdvihol sviatosť zmierenia. Stála apoštolská práca Opus Dei na Slovensku začala v júni 1996. Prelát nejedenkrát zopakoval, že zakladateľ Opus Dei ešte dávno pred pádom komunizmu navštívil Slovensko vo svojej modlitbe a mysli modliac sa za prenasledovaných kresťanov nášho národa. Apoštolské plody, ktoré teraz zbierame, sú výsledkom modlitby tohto svätca.  

V sobotu bol Prelát prijatý na audiencii u bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, s ktorým bol asi hodinu. Následne na ďalšom stretnutí s rodinami hovoril o veľkej láske a starostlivosti Mons. Zvolenského voči veriacim svojej diecézy. Povzbudzoval zúčastnených, aby mali vo veľkej láske svojho biskupa, v prvom rade tým, že sa budú modliť za jeho osobu a úmysly. V sobotu mal taktiež besedu s asi tridsiatimi diecéznymi kňazmi a seminaristami z   Českej republiky a Slovenska, kde mali títo príložitosť opýtať sa ho, ako zlepšiť svoj duchovný život i duchovný život svojich veriach. Počas návštevy prijal Prelát v súkromí trinásť rodín, medzi ktorými boli zakladatelia a podporovatelia materských škôlok, rodinných kurzov, rodičia veriacich Prelatúry a spolupracovníci Opus Dei. Tesne pred odchodom na letisko ešte stihol požehnať dvom mladým novomanželov.

V nedeľu chcel Mons. Javier Echevarría vidieť pozemok neďaleko Bratislavy, kde sa plánuje postaviť dom na duchovné cvičenia a konvivencie. Tam ho už čakala skupina ďalších rodín, ktorí ho chceli pozdraviť a prejaviť mu vďaku a náklonnosť.

Kardinál Schönborn: Postoj Cirkvi k homosexualite sa nemení

Vatikán 21. mája - Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn navštívil v týchto dňoch Rím, kde okrem iného diskutoval s predstaviteľmi Svätej stolice o situácii cirkvi v Rakúsku a poskytol niekoľko rozhovorov.

Pre taliansky list La Stampa vysvetľoval kardinál Schönborn vnútrocirkevnú situáciu v krajine našich susedov. Odpovedal tiež na otázku týkajúcu sa prípadu farnosti Stützenhofen, kde si veriaci zvolili do pastoračnej rady osobu, ktorá žije v registrovanom homosexuálnom partnerstve, proti čomu sa postavil miestny farár. Viedenský kardinál prekvapivo do sporu nezasiahol, čím voľbu pastoračnej rady potvrdil. V niektorých médiách sa preto objavili správy naznačujúce, že ide o posun v postoji cirkvi ohľadne homosexuality.

Kardinál Schönborn dôrazne poprel, že by jeho postoj bol výrazom akejkoľvek zmeny v tejto oblasti a povedal, že ide iba o špecifický prípad, akých je mnoho. „V prípadoch osôb, ktoré žijú v neregulárnych zväzkoch, či už sú tvorené rozvedenými znovu zosobášenými alebo osobami toho istého pohlavia, zastávame my pastieri jasné učenie Písma a Cirkvi nie z nejakého fideizmu, ale preto, že sme presvedčení, že toto učenie je cestou ku šťastiu. A musíme sa snažiť všetkým napomáhať k životu, ktorý odpovedá tomuto učeniu.“ Na otázku, prečo teda v danom prípade nezasiahol, viedenský arcibiskup povedal: „ Pretože musíme uznať, že nielen tí, ktorí žijú v situácii objektívneho mravného neporiadku, ale my všetci potrebujeme odpustenie a milosrdenstvo. Kráčame k cieľu, ktorý rozpoznávame srdcom a mysľou, ale sme si taktiež vedomí, že je potrebné vykročiť k obráteniu a zachovať trpezlivosť. Takéto situácie netreba ospravedlňovať, ale vyžadovať ich zmenu. Ako pastier som usúdil, že v danom špecifickom prípade, o ktorom hovoríme, takýto proces prebieha.“

Kardinál Schönborn potom v tom istom rozhovore odpovedal na otázku týkajúcu sa disentu v rakúskej cirkvi, ktorý sa naposledy prejavil verejnou výzvou kňazov k neposlušnosti: „Chcel by som predovšetkým povedať, že jedna vec je tzv. Pfarrer-Initiative z roku 2006, ktorú podpísalo 350 kňazov, a inou je výzva k neposlušnosti, ktorú pred rokom vydal Mons. Helmut Schüller, bez toho, aby o tom informoval signatárov. Vyhlásil som hneď na začiatku, že nie je možné sa hrať so slovami a že výzva k neposlušnosti je neprijateľná. Ako biskupi sme vyčkávali - podľa niektorých až príliš - a teraz pripravujeme pastoračný list, ktorý vyjde v rámci Roka viery a odpovieme v ňom na všetky otázky, ktoré položili signatári. Teraz je čas veci vyjasniť“, pokračoval kardinál Schönborn. Pokiaľ však signatári Farárskej iniciatívy neustúpia, „potom prijmeme rozhodnutie, obsahujúce aj prípadné disciplinárne kroky. Dúfam, že to nebude potrebné. Rozhodnutie však prijmeme my, miestni biskupi, a nie Rím.“

Pre Vatikánsky rozhlas potom viedenský arcibiskup v tejto súvislosti uviedol: „V médiách existuje jednostranný obraz. Je pravda, že existujú ťažkosti, protesty, ale existuje aj mnoho viery. Mám na mysli veľmi početné modlitebné skupiny mládeže, o ktorých sa nehovorí, a mohol by som poskytnúť ich dlhý zoznam! Chcem preto ukázať inú víziu a bol by som rád, aby sa vedelo, že naša cirkev je živá. Rastie počet mladých rodín, ktorí žijú svoju vieru vo svete s vedomím kreatívnej menšiny. Mládež je priťahovaná spiritualitou a liturgiou v kláštoroch. Sme zvyknutí byť väčšinou a hovoriť všetko o všetkých, ale teraz nastala chvíľa, aby sme uznali, že sme menšinou a aby každý na svojom mieste svedčil o našej viere. Bez viery Cirkev neexistuje. Na Bielu sobotu sa všetci ocitli v temnotách zdanlivého fiaska. Iba Matka Božia si uchovala vieru aj napriek hroznému utrpeniu nad skutočnou smrťou svojho Syna. V tomto uchovávaní viery Cirkev prežila a prežije vždycky. Mňa sa pri modlitbe Zdravas Mária vždy dotýkajú slova „teraz i v hodinu smrti našej“. Teraz, vždy, vo vnútri môjho života je Mária prítomná. Občas je možné započuť uštipačnú poznámku o babičkách modliacich sa ruženec. Hovorilo sa to, keď som bol mladý, ale ony sú tu stále. Nie sú to však tie isté babičky spred päťdesiatich rokov, ale babičky dneška. A modlia sa stále. Kto pohŕda babičkami, ktoré sa modlia, nepochopil z evanjelia vôbec nič,“ povedal kardinál Schönborn.

Zdroj: (TK KBS/RV CZ)

Bratislava: Nový organ v kláštornej kaplnke

012Na sviatok Nanebovstúpenia Pána požehnal brat Tomáš Lesňák nový píšťalový organ v kláštornej kaplnke bratislavskej komunity.

Levoča: Púť do Krakova

utulokKlienti Útulku sv. Františka putovali do Krakova...

Trasa cyklopúte 2012

Trasa cyklopúte 2012: Bratislava – Máriapócs – Bratislava

(predbežná)

Pozvánka na cyklopúť 2012

BRATISLAVA-MÁRIAPÓCS(H) -BRATISLAVA 2012

Kapitula Českej provincie

krnovV dňoch od 30. apríla do 2. mája 2012 sa v severomoravskom mestečku Krnov, konala kapitula Českej provincie minoritov. Hodnotiacemu a volebnému stretnutiu bratov predsedal generálny predstavený rádu brat Marco Tasca z Ríma.

Zverejnili logo k Roku sv. Cyrila a Metoda

cmBratislava 5. mája – Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru dnes zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Bude sa využívať pri všetkých podujatiach pri príležitosti jubilejného roka, ktorý sa na Slovensku začne presne o dva mesiace 5. júla a jeho ukončenie je naplánované na 31. decembra 2013.

Logo znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území. „To znamená dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo nám priniesli – Sväté písmo a slovanskú abecedu, kultúru a liturgiu,“ povedal TK KBS Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Na dvoch listoch otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod logom je nápis „1150. VÝROČIE PRÍCHODU SVÄTÝCH CYRILA A METODA“.

O logu rozhodli v marci na svojom poslednom plenárnom zasadnutí biskupi v Čičmanoch. Logo, ktoré vybrali z vyše 20 návrhov, vytvorilo grafické štúdio Pergamen v Trnave.

Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. Vo farnostiach sa bude 1. júla 2012 čítať osobitný pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi tiež v marci rozhodli, že odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom. Homília by mohla byť zameraná na prehlbovanie viery.

Hlavné slávenie sa začne 5. júla 2012 v Nitre na sviatok našich vierozvestov slávnostnou svätou omšou pred Nitrianskym divadlom. V predvečer sviatku sa v Nitre uskutoční slávnostný koncert. Jubilejný rok sa ukončí 31. decembra 2013.

V rámci osláv jubilea sa plánujú aj viaceré slovesné, hudobné a výtvarné projekty. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá na budúci rok antológiu slovenskej poézie a prózy venovanej svätým solúnskym bratom. Zároveň Spolok Svätého Vojtecha (SSV) vydá antológiu pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. KBS iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických nálezov vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu a k Veľkej Morave.

Naplánované sú aj štyri vedecké konferencie s priamou účasťou Konferencie biskupov Slovenska. V novembri tohto roka v Nitre (organizovaná Univerzitou Konštantína Filozofa a Biskupským úradom v Nitre), vo februári 2013 na Gregorovej univerzite v Ríme, v máji 2013 v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a máji 2013 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (so slovensko-ruskou účasťou).


(TK KBS)