Albánsko

Albánsko: Nominácia pre P. Jaroslava

8. novembra 2010 P. Jaroslava Mária Cára, predstaveného minoritskej misie v Albánsku, apoštolský administrátor Južného Albánska Mons. Hil Kabashi, OFM vymenoval za svojho  generálneho vikára.

8. novembra 2010 P. Jaroslava Mária Cára, predstaveného minoritskej misie v Albánsku, apoštolský administrátor Južného Albánska Mons. Hil Kabashi, OFM vymenoval za svojho  generálneho vikára.

 

Podľa kánonu 475 §1 v každej diecéze musí byť ustanovený generálny vikár, ktorého menuje diecézny biskup, ktorý má riadnu moc, aby mu v riadení diecézy pomáhal.  Kódex ďalej hovorí, že generálny vikár ma byť kňaz nie mladší než tridsaťročný, doktor alebo licenciát kánonického práva alebo teológie, alebo aspoň naozaj skúsený v týchto vedách, ktorý sa vyznačuje zdravou náukou, bezúhonnosťou, rozvážnosťou a skúsenosťou vo vybavovaní vecí.  V Kánone  479  § 1. čítame, že generálnemu vikárovi na základe úradu prislúcha v celej diecéze výkonná moc, ktorá podľa práva patrí diecéznemu biskupovi, a to na vykonávanie všetkých administratívnych úkonov s výnimkou tých, ktoré si biskup rezervoval, alebo ktoré podľa práva vyžadujú zvláštny mandát biskupa.

 

Pátrovi Jaroslavovi prajeme veľa svetla a sily Ducha Svätého pre službu katolíckej Cirkvi v južnom Albánsku.

 

Text: lmb; foto: archív OFMConv.