Albánsko

Albánsko: Máme nový kláštor

miniSlovenská minoritská kustódia erigovala nový misijný kláštor v južnom Albánsku. Po 2. svetovej vojne je Kláštor sv. Maximiliána prvým kláštorom menších bratov konventuálov v tejto krajine.

 

„Paqe e te mira!” v albánskom jazyku znamená Pokoj a dobro! Tento pozdrav výrazne zaznel v meste Fier na prvú adventnú nedeľu, 27. novembra 2011, počas erigovania nového kláštora minoritov, ktorého patrónom sa stal sv. Maximiliána M. Kolbe. Mesto Fier sa nachádza 200 km južne od hlavného mesta Albánska - Tirany. Po 2. svetovej vojne je Kláštor sv. Maximiliána prvým kláštorom menších bratov konventuálov v Albánsku.

Bratia minoriti z Talianska pôsobili v Albánsku v rokoch 1940-1946. Dodnes ešte v Padove žije posledný misionár, páter Giorgo Carrare, ktorý v tom čase pôsobil na území Albánska. Bratia tu vtedy slávili liturgiu v dvoch obradoch, v latinskom a byzantskom. Niektorí plnili službu vojenských kaplánov.

Novodobá história prítomnosti minoritov v Albánsku sa začala 6. mája roku 2006,  kedy apoštolský administrátor južného Albánska Mons. Hil Kabashi OFM, poslal nášmu vtedajšiemu kustódovi, pátrovi Luciánovi Boguckému, prosbu o vyslanie misionárov na toto územie. Už v tom istom roku, 10. októbra, prichádzajú na prvú vizitáciu bratia Lucián a Adam, a z Ríma páter Tadeusz Świątkowski z generálnej kúrie. Bratia Jaroslav Cár a Ireneusz Mikos tu prežili vianočné a veľkonočné sviatky a počas prázdnin sa pokúsili zapojiť do dušpastierskej práce.

Na misijnú nedeľu 21. novembra 2007 prišiel do Albánska náš brat Jaroslav Cár a tento krát už na trvalo. Jeho domovom sa dočasne stala biskupská rezidencia vo Vlore. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2008 prišiel za ním brat Marek Redlich, a tak spoločne začali pôsobiť vo farnosti Nepoškvrnenej Panny Márie vo Fier, kde predtým počas deviatich rokov spravoval farnosť sám miestny biskup. V prvú adventnú nedeľu roku 2008 bratia minoriti prijali túto farnosť oficiálne do svojej správy. O rok neskôr sa k ním pripojil ďalší brat, Ireneusz Mikos.Kláštor však ešte nebol oficiálne založený.

Kustodiálna kapitula, ktorá sa usutočnila v máji a júni 2011 v Brehove, rozhodla o riadnom právnom erigovaní kláštora vo Fier. Dňa 4. októbra generálny minister nášho rádu, brat Marco Tasca, potvrdzuje prosbu brata Jaroslava Zachariasza, provinciála krakovskej provincie, o erigovanie nového kláštora. Mocou úradu, so súhlasom miestneho diecézneho biskupa, dekrétom zo dňa 12. novembra 2011 provinciál ustanovil a ohlásil kanonické založenie nového kláštora a za jeho patróna ustanovil sv. Maximiliána M. Kolbeho.

Brat kustód spolu so svojim definitóriom zvolili za prvého gvardiána kláštora vo Fier brata Jaroslava Cára. Slávnostné erigovanie kláštora sa uskutočnilo 27. novembra 2011 pri svätej omši vo farskom kostole vo Fier za účasti diecézneho biskupa Kabashiho i zástupcov slovenskej kustódie a krakovskej provincie minoritov. Predstavený nového kláštora zložil slávnostnú prísahu a úradne prevzal zodpovednosť za bratov minoritov v Albánsku.

Všetkým našim misionárom prajeme, aby Boh na príhovor sv. Františka požehnal ich prácu i našu rehoľu v tejto krajine.

 

Info: br. Janko

Foto: archív OFM Conv.