Pápežskú univerzitu v Ríme povedie slovenský dominikán

Vatikán, 26. marca  – Slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam bol dnes vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Táto pápežská univerzita je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II.

p. adamPáter Miroslav Konštanc Adam OP sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského (Angelicum) v Ríme. V rokoch 2001-2005 bol provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Dňa 11. októbra 2005 bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského v Ríme.


(RV)

Bratislava: Piata pašiová kázeň 2012

krizovacestaPiata pašiová kázeň sa niesla v duchu zastavení krížovej cesty.

Bratislava: Tréning minoritských animátorov

animatori miniOd 23. do 25. marca 2012 sa v Bratislave v rámci Minoritskej animátorskej školy uskutočnilo ďalšie formačné stretnutie budúcich animátorov. Lektorkou poslednej „víkendovky“ bola Mgr. Eva Poláková, psychologička.

Albánsko: Františkánska rodina sa zväčšuje

Albansko mini20. marca 2012 na pozvanie Apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashio odcestovali na misie na juh Albánska rehoľné sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Asisského.

Krížova cesta v Coloseu o rodine

Vatikán  – „Našou prvou reakciou bolo veľké prekvapenie,“ – uvádza manželský pár Danilo a Anna Maria Zanzucchiovci v súvislosti s poverením pápeža Benedikta XVI. na prípravu textov k tohtoročnej Krížovej ceste v Koloseu, ktorá sa bude konať na Veľký piatok 6. apríla.

Zanzucchiovci patrili k najbližším spolupracovníkom Chiary Lubichovej, zakladateľky Hnutia fokoláre, a sú iniciátormi hnutia „Nové rodiny“. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas manželský pár uviedol, tento výber Svätého Otca znamenal pre oboch aj určitú „obavu“ postaviť sa „tvárou v tvár takému veľkému tajomstvu, akým je Ježišove utrpenie“: „Zdalo sa nám zložité vyjadriť to slovami. Súčasne pociťujeme veľkú vďačnosť za to, že na niečo tak hlboké a tak silné bola vybraná rodina. V tomto zmysle sa nám vyjadrenie našej spoluúčasti na výkupnom utrpení Ježiša zdalo aj darom od Boha, pretože takto sme o tejto skutočnosti uvažovali a za to naozaj ďakujeme Svätému Otcovi, ktorý nás vybral.

“Štrnásť zastavení sa bude venovať téme rodiny, a to práve v čase, keď jej Cirkev na rôznych úrovniach a v celom svete venuje osobitnú pozornosť. Manželia tvrdia: „rodina si uvedomuje, že je Cirkvou a že má väčšiu zodpovednosť voči spoločnosti: stačí spomenúť výchovu detí“. Ďalej pripomínajú činnosti Jána Pavla II., ktorý hneď po svojom zvolení za pápeža, založil Pápežskú radu pre rodinu: „Angažoval sa za uznanie a ocenenie prínosu rodiny v Cirkvi a v spoločnosti. Okrem toho, hneď ako bol zvolený za pápeža, zvolal synodu o rodine. Ovocím tejto synody bola jeho známa apoštolská exhortácia ´Familiaris Consortio´, ktorá je najvýznačnejším a najkomplexnejším výkladom, určená pre rodiny vo svete, a ktorá po celý čas inšpiruje činnosť mnohých hnutí, ktoré sa zaujímajú o rodinu, vrátane nášho vlastného. Benedikt XVI. nás znova pozval, zaujímal sa o našu prácu, a pokračuje v práci pre rodinu, ktorú začal Ján Pavol II.“

 – mf –

Rezolúcia Európskeho parlamentu napadá pojem rodiny

Štrasburg - Európsky parlament prijal 13. marca rezolúciu o rovnosti žien a mužov (2011/2244 INI), v ktorej okrem iného predkladá novú definíciu rodiny, keď – v čl. 7 spomínanej rezolúcie - „vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty prijali reštriktívnu definíciu pojmu «rodina» s cieľom odoprieť právnu ochranu párom rovnakého pohlavia a ich deťom“. 

Nie je to prvýkrát, čo Európsky parlament propaguje zásady, ktoré odporujú všeobecnému poňatiu ľudstva a ľudskej rodiny. Zaujímavé je však to, že tak robí zakaždým trochu radikálnejšie. V roku 1994 jeho poslanci najprv vyzvali Európsku komisiu, aby „umožnila rovnoprávnosť homosexuálnemu spolužitiu“. Keď Holandsko zaviedlo do svojej legislatívy výraz „manželstvo“ aj pre osoby toho istého pohlavia, reagoval Európsky parlament v roku 2002 rezolúciou doporučujúcou rozšíriť toto poňatie na celú Európu. V roku 2004 potom direktívou o slobodnom pohybe občanov EÚ navrhuje, aby bol tiež partner toho istého pohlavia označovaný za rodinného príslušníka. 

Pokiaľ ide o najnovší posun v poňatí rodiny na pôde inštitúcii EÚ, komentuje túto situáciu pre Vatikánsky rozhlas politológ z Univerzitného inštitútu Sophia v Loppiane prof. Antonio Maria Baggio. „Myslím, že ide o pomýlený pohľad založený na nedorozumení. Zmiešavajú sa individuálne práva, ktorých záruky sú potrebné, to znamená, že je potrebné rešpektovať voľbu jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pre spolužitie s osobou toho istého pohlavia, a nevystavovať ich žiadnemu postihu. Inou vecou je otázka manželstva a rodiny,“ hovorí profesor Baggio.

„Žiadne zákonodarné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o tom, čo je manželstvo a čo je rodina. Nejde pritom navyše o otázku viery, ale o realitu faktov, tzn. o antropologickú štruktúru muža a ženy… V rezolúcii je zrejmý ideologický zámer. Kresťanská kultúra mala vždycky za to, že viera nie je potrebná pre uznanie pravdy o človeku. Tu osvetľuje viera až dodatočne. Náš postoj obhajoby manželstva je preto predovšetkým výrazom občianskeho nasadenia za uznanie základného zväzku založeného na vzájomnej dôvere muža a ženy prežiť spoločne celý život. To je základom súdržnosti celej spoločnosti a vychádza to tiež z psychofyzickej štruktúry osôb. Inak sa dôjde k tomu, že individuálny impulz, prianí či požiadaviek môže rozhodovať o tom, že ľudská bytosť je niečím iným než je v skutočnosti. Kresťanská vízia je vždy realistická. Obhajoba manželstva preto nevyhnutne plynie z vernosti realite,“ uviedol profesor Baggio.

(RV CZ)

Belá nad Cirochou: Ľudové misie

misie miniOd 11. do 18. marca 2012 vo farnosti Belá nad Cirochou a vo filiálke Zemplínske Hámre sa uskutočnili ľudové misie, ktoré viedli bratia minoriti.

Bratislava: Štvrtá pašiová kázeň

samoPod vedením brata Samuela sme sa v nedeľnom rozjímaní opäť vrátili k udalostiam spojeným s Ježišovým utrpením a smrťou.

Staronový predstavený krakovskej provincie

Prov0

Novým provinciálom Krakovskej provincie minoritov, ku ktorej právne patrí aj slovenská viceprovincia, sa dnes ráno stal páter Jaroslav Zachariasz...

Dve významné kresťanské cirkvi prišli o svojich predstaviteľov.

Dve významné kresťanské cirkvi prišli v posledných dňoch o predstaviteľov.

.

williamsRádio Vatikán oznámilo, že 16. marca canterburský arcibiskup Rowan Williams vyhlásil svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie arcibiskupa a najvyššieho duchovného predstaviteľa anglikánskej cirkvi. Urobí tak koncom decembra tohto roku. Arcibiskup Williams, ktorý viedol Anglikánske spoločenstvo od roku 2002, predložil svoj zámer aj kráľovnej Alžbete II., ktorá je najvyššou guvernérkou Anglikánskeho spoločenstva a formálne vymenúva arcibiskupa Canterbury. Rowan Williams si bude aj naďalej plniť všetky svoje povinnosti canterburského arcibiskupa voči cirkvi v Anglicku až do konca tohto roka. Od januára 2013 bude pôsobiť vo vedení Magdalénskeho kolégia na univerzite v Cambridge. Kráľovská nominačná komisia sa začne vo vhodnom čase zvažovať výber jeho nástupcu.

Už pred minulotýždňovou Williamsovou návštevou Ríma sa v médiách špekulovalo o témach, ktoré chce arcibiskup v súkromí dôverne prediskutovať s pápežom Benediktom XVI. Nemecký internetový magazín katholisches.info označil napätie a rozdelenie v anglikánskej cirkvi kvôli legalizácii homosexuálnych manželstiev v Británii za mlynský kameň, ktorý ťaží dušu anglikánskeho prímasa.

.

V sobotu 17. marca po dlhej chorobe umrel v Egypte vo veku 88 rokov koptskýshenouda patriarcha ortodoxnej cirkvi, známy ako pápež Shenouda III. Najvyšší predstaviteľ koptskej cirkevnej obce so sídlom v Alexandrii sa vlastným menom volal Nazeer Gayed Roufail. Narodil sa 3. augusta v roku 1923. Ako alexandrijský biskup bol 117. nástupcom svätého evanjelistu Marka. Nazeer Gayed Roufail bol absolventom Cairovej univerzity a Koptského ortodoxného seminára v Egypte. Po štúdiách vstúpil do kláštora a stal sa mníchom, prijal meno brat Antónius.

Patriarchom v Alexandrii sa stal v roku 1971. Počas plnenia tejto úlohy sa ako prvý vo svojom úrade zaslúžil o rozšírenie štruktúr koptskej ortodoxnej cirkvi aj mimo územia Afriky. Shenouda III. bol aktívnym podporovateľom ekumenického hnutia, a medzináboženského dialógu.

Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi vydal krátke vyhlásenie: „Katolícka cirkev sa pripája k smútku a modlitbám koptských kresťanov, z dôvodu úmrtia Jeho svätosti, ich duchovného vodcu, pápeža Shenouda III. Pápež Benedikt XVI. bol o tejto udalosti informovaný a duchovne sa pripája k modlitbám za zosnulého. Pre nás všetkých ostáva nezabudnuteľným stretnutie pápeža Shenouda s pápežom Jánom Pavlom II. v Káhire, počas jeho púte na vrch Sinaj pri príležitosti Veľkého jubilea, ako veľkého momentu stretnutia v spoločnej viere v Krista. Nech Pán príjme tohto veľkého pastiera a nech mu dá odmenu, ktorú si zaslúži za svoju službu“.

.

.

Poľsko: Začala sa provinciálna kapitula (nová galéria)

generalV Kalwarii Pacławskiej v Poľsku sa v týchto dňoch začala konať prvá časť provinciálnej kapituly rehole minoritov.

Nemecko: Vystavia rúcho, ktoré patrilo Kristovi

Nemecká diecéza Trier organizuje vo veľkonočnom čase ekumenickú púť. Cieľom je uctenie si vzácnej relikvie Kristovho rúcha, ktoré je v trierskej katedrále uchovávané a uctievané už viac ako pol tisícročia.

.

Kristova tunika (tunica inconsultilis)

Podľa starej tradície spodné rúcho, ktoré mal oblečené Kristus počas udalostí jeho umučenia, získala a do Trieru poslala cisárovná svätá Helena. Trierský biskup sa pred nedávnom pre média vyjadril v prospech vierohodnosti relikvie, ktorá podľa výsledkov vedeckých štúdií prezrádza skutočne antický pôvod. Vystavenie relikvie sa spočiatku konalo každoročne, neskôr každých sedem rokov. Po roku 1545 sa v dôsledku vojnových čias konali púte už iba v nepravidelných intervaloch. Tradícia úplne zanikla v období rokov 1655 – 1810. Po obnovení tradície si v čase pútí v rokoch 1891, 1933 a 1959 relikviu uctili takmer dva milióny pútnikov. Dnes je relikvia uložená na osobitnom mieste v dómskej pokladnici pod ochranným sklom. Tak, ako Turínske plátno, je vystavovaná iba veľmi zriedkavo. Jej ochrana si vyžaduje špeciálne klimatické podmienky a prísne zabezpečenie. Mladý trierský biskup, Mons. Stephan Ackermann, cíti veľkú radosť z toho, že vzácna relikvia upevňuje mnohých ľudí vo viere a spája ich so samotným počiatkom kresťanstva. Pri poslednom vystavení v roku 1996 pritiahla do Dómu v Trieri až milión pútnikov.

.

.

.

Cisárova zvedavosť

Prvotným impulzom pre zorganizovanie tejto púte je historická udalosť, ktorá sa odohrala v roku 1512. Vtedy do chrámu, v ktorom bola relikvia Kristovej tuniky uchovávaná, vstúpil cisár Maximilián I. (1459-1519) a na jeho naliehanie bola tunika napriek veľkým námietkam trierského arcibiskupa i jeho dómskej kapituly zložená z veľkého oltára, aby si ju cisár mohol prezrieť. Dovtedy bola totiž relikvia uchovávaná v dómskom oltári v skrytosti. Keď sa veriaci dopočuli o tom, čo vykonal cisár, ktorý sa v meste zdržiaval kvôli ríšskemu snemu, vznikla medzi ľudom spontánne iniciatíva organizovaných pútí k ucteniu tejto relikvie.

.

Dôležité udalosti roku 1512

  • 14. apríla 1512 (streda vo Veľkonočnej oktáve) – Veľký oltár vo východnom chóre Dómu bol na naliehanie cisára Maximiliána I. otvorený. Z relikviára bolo vybrané rúcho, o ktorom sa verilo, že je to Kristova tunika.
  •  15. apríla 1512 – Začiatok ríšskeho snemu v Triere.
  •  22. apríla 1512 – Schránka s relikviou bola opäť otvorená a sväté rúcho z nej  vyňaté.
  •  2. mája 1512 – Objavenie relikvie oficiálne ohlásil svätiaci biskup Johann Enen.
  •  3. mája 1512 – Na sviatok objavenia sv. kríža bola relikvia na naliehanie veriacich prvý krát vystavená k verejnej úcte. Vystavenie sa predĺžilo i na nasledujúci deň.
  •  30. mája 1512 Na sviatok Turíc bol za trierského biskupa vysvätený Richard Greiffenklau.
  •  30. júna 1512 – V tento deň a tiež v najbližších dňoch bolo proklamované vystavenie dómskych relikvií, obzvlášť svätej tuniky.

.

Relikvia a reformátori

Táto veľká udalosť sa odohrala len päť rokov pred počiatkom reformácie Martina Luthera. V roku 1512 sa začala bohatá tradícia pútí, počas ktorých prichádza do Trieru množstvo ľudí, túžiacich posilniť sa vo viere. Tieto púte sa Logoprirodzene stali zrkadlom vtedajšej krízy Cirkvi. Niektoré nevhodné formy nábožnosti právom viedli ku kritike reformátorov a boli jedným zo základných problémov v medzikonfesijnom napätí, ktoré sa krátko po vzniku pútí rozpútalo do formy rôznych nepokojov.

.

Veľká jubilejná púť

500 rokov po prvom vystavení relikvií pozval triersky biskup veriacich na púť k ucteniu svätej tuniky v dňoch 13. apríla – 13. mája 2012. Udalosť má byť 5 rokov pred oslavami vzniku počiatku reformácie v Nemecku mocným impulzom k rozvoju spoločného katolícko – evanjelického úsilia o jednotu kresťanov. Pápež Benedikt XVI. vymenoval kardinála Ouletta, prefekta kongregácie pre biskupov, za svojho zvláštneho vyslanca, ktorý ho bude zastupovať na slávnostnom otvorení veľkej púte. Počas udalostí sa bude sláviť šesť slávnostných svätých omší. Jedna z nich bude slávená v mimoriadnej forme rímskeho rítu.

.

Preložil a spracoval br. jozef

Bližšie informácie o púti tu...