Cirkev v Maďarsku o novej ústave

Maďarsko (12. jan. 2012, RV) – V týchto dňoch rezonuje nielen v európskych médiách otázka novej maďarskej ústavy. Ako túto novú ústavu vidí maďarská cirkev približuje pre Vatikánsky rozhlas pomocný biskup arcidiecézy Ostrihom-Budapešť Mons. János Székely, ktorý je zároveň biskupským vikárom pre kultúru, vzdelávanie a pastoráciu migrantov:


Súčasná maďarská vláda dáva zaznieť tým hodnotám, ktoré majú zásadný význam aj pre Cirkev. Nová ústava začína spomienkou na Boha v preambule, potvrdzuje, že ľudský život sa musí chrániť od jeho počatia a vyhlasuje, že Maďarsko chráni inštitút rodiny, ktorá je životným zväzkom medzi mužom a ženou. Ústava ďalej upresňuje, že rodina je základom pre prežitie obyvateľov a že pri stanovovaní výšky daní, rovnako poplatkov za vzdelávanie detí, musí byť braná do úvahy. Je jasné, že sa toto potvrdenie základných hodnôt mnohým európskym intelektuálom nepáči, ba čo viac, vedie ich to k útokom. Okrem toho, maďarská vláda uložila dodatočnú, prechodnú daň bankám v dôsledku ekonomickej krízy. Takéto rozhodnutie veľmi znepokojuje finančný svet. To sú hlavné dôvody útoku na maďarskú vládu.“

Biskup ďalej spomína sporný zákon o médiách a zdôrazňuje, že pôvodný návrh bol prehnaný, ale nové, prijaté znenie zákona, je v plnom súlade s európskym právom. Dotýka sa aj zákona o cirkvách: „Cieľom tohto zákona je vziať právnu subjektivitu cirkvám, ktoré vznikli za účelom zisku. Je dôležité vedieť, že v Maďarsku, na rozdiel od Talianska, školy a sociálne a zdravotnícke zariadenia vedené cirkvami dostávajú od štátu rovnaké finančné príspevky ako štátne zariadenia. Z tohto dôvodu vzniklo mnoho fiktívnych cirkví za jediným účelom, ktorým je obohatiť sa zo štátneho rozpočtu. Cirkvi, ktoré nespĺňajú kritéria zákona pre uznanie právnej subjektivity, môžu pokojne existovať ďalej, ale nedostanú viac finančnú pomoc štátu. Samozrejme, že súčasná vláda urobila viacero chýb čo sa týka zákona o centrálnej banke a jej nezávislosti. V iných veciach sa vláda mala v prvom rade dohodnúť s inými bankami. Toto vyvolalo nevôľu. Teraz však už takáto vzájomná dohoda existuje. Podľa môjho názoru, súčasná maďarská vláda podporila základné ľudské a kresťanské hodnoty a z tohto dôvodu je objektom mnohých útokov.“

Poľsko: SDM v Krakove?

 

Poľsko: Mestská rada v Krakove podporila kardinála Stanislava Dziwisza, krakovského metropolitu, v úsilí zorganizovať Svetové dni mládeže  roku 2015 v Krakove. Oficiálne stanovisko zverejnila 25. januára.

 

 

krakovZastupiteľstvo mesta rozlišuje v podujatí dva rozmery: „Prvým je náboženské stretnutie mladých katolíkov z celého sveta a príležitosť k prehĺbeniu viery. Stretnutie by sa odohralo v čase desiateho výročia smrti bl. Jána Pavla II. Chceli by preto pripomenúť zvláštny vzťah Karola Wojtyłu k mestu Krakov.“ Druhým rozmerom, ktorý radní páni uznali za dôležitý, je „šanca na posilnenie Krakova v pozícii jedného zo svetových centier pútnickej turistiky. Účasť, ktorá by mohla dosiahnuť až 2 milióny mladých ľudí by mala byť príležitosťou na spropagovanie nových pútnických cieľov v Krakove – Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, Centrum Jána Pavla II. a viac ako 20 kostolov s hrobmi svätých a blahoslavených.“ – napísal Tomáš Urynowicz, člen mestského zastupiteľstva poverený zostavením schváleného vyhlásenia.

 

Organizáciu Svetových dní mládeže v Krakove môžete podporiť na internetovej stránke www.krakow2015.org.pl, ktorú pripravila rehoľa Rytierov Jána Pavla II. Doteraz ju podporilo už niekoľko tisíc osôb.

 

Ideu zorganizovať Svetové dni mládeže v Krakove priniesol kardinál Dziwisz už v septembri v rozhovere pre Vatikánske rádio v Erfurte počas návštevy pápeža Benedikta XVI. v Nemecku.

 

Svetové dni mládeže v roku 2013 sa organizujú v Rio de Janeiro. Poľsko malo už česť organizovať toto podujatie v roku 1991, keď sa pápež bl. Ján Pavol II. stretol s mládežou v Czenstochowej.

 

Info: brj.

(KAI/www.diecezja.pl)

Bratislava: Neokatechumenátne katechézy

neo2Členovia Neokatechumenátnej cesty vás srdečne pozývajú na katechézy pre dospelých a mládež, konané vo Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi...

Vatikán: Zrod myšlienky o koncile

 

Vatikán, 30. januára (RV CZ) - Pred 50 rokmi (11. októbra 1962) sa začal Druhý vatikánsky koncil. Bl. Ján XXIII. zverilsekretar svojmu sekretárovi len niekoľko dní po svojom zvolení na Petrov stolec úmysel zvolať ekumenický koncil.

 

Vtedajší osobný pápežov sekretár – dnes 96 ročný - Mons. Loris Capovilla po viac než päťdesiatich rokoch pre Vatikánsky rozhlas spomína: „Keď sa mi pápež prvýkrát zveril, bolo to ešte len päť dní po jeho zvolení. Ukázal rukou a povedal: »Na mojom stole sa strieda toľko problémov, otázok a starostí. Chcelo by to niečo nové a zásadné, nie len Svätý rok. V Kódexe kánonického práva je kapitola De concilio ecumenico«.

Neskôr sa o tom zmienil ešte raz a ja som k tomu vždy mlčal. Potom prišiel onen večer 21. december 1958, keď so mnou o tom znovu hovoril a povedal mi: »Tvoj predstavený ti naznačil veľký zámer. Zdá sa ti, že je inšpirovaný Pánom? Doteraz si o tom nepovedal ani slovo… « Dotkol sa ma rukou a povedal mi: »Je fakt, že uvažuješ skôr ľudsky, ako podnikateľ, ktorý má úmysel a volá architekta, poradcu a komunikuje s bankami. Pre nás je však veľkým Božím darom už len prijatie dobrej inšpirácie a jej oznámenie. Nerobím si nárok, že sa dočkám začatia koncilu. Stačí mi, že oznámim jeho konanie «. “

Aké problémy a starosti mal pápež Ján na mysli?

„Šlo o aktuálne problémy, také, ktoré majú všetci: teologické, morálne, historické a tiež ekonomické. Mnohé z nich sa trochu nahromadia a nevyrieši ich obyčajný rozhovor, pokiaľ sa týkajú všeobecnej cirkvi a miestnych cirkví. Pápež povedal, že je na nás, aby sme tieto otázky spoločne študovali, skúmali a prehĺbili. A potom opäť spoločne pri oltári Katedry svätého Petra vyvodili závery, ktorými je „tých“ 16 dokumentov, ktoré svietia ako lampy na hrobe apoštola. Tým, ktorí hovorili, že k tomu bola potrebná veľká odvaha v jeho veku, odpovedal: »Koncil koná Pán, koná ho cirkev ako celok. My sme len momentálni aktéri. Po tomto pápežovi príde ďalší«. Nie je pravda, že s koncilom sa ponáhľal. Chcel len povedať, ako by sme mali kráčať, totiž spoločne. Prečo vlastne predovšetkým konať koncil? Aby sme pred svetom vyznali svoju vieru. A skutočne. Tým najslávnostnejším momentom v deň začatia koncilu pre mňa nebola veľká procesia dvoch a pol tisíc biskupov, táto »biela rieka«, ktorá pretekala Námestím svätého Petra. Tým najveľkolepejším momentom bola chvíľa, keď pápež, zložil solideo, pokľakol tvárou k zhromaždeniu a zanôtil: „Ego Ioannes, Ecclesiae Catholicae episcopus, credo in Unum Deum, Patrem Omnipotentem“, teda keď vyznával vieru.“

sekretar02Ako si Vy vysvetľujete krízu Západu, hodnotovú a ekonomickú krízu a sociálnu nespokojnosť začiatku tretieho tisícročia?

 „Jedná vec ma vždy oslovovala: učenie o mimoriadnych daroch, charizmách, v dvanástej kapitole prvého listu sv. Pavla Korinťanom. Píše sa tam, že Boh rozdáva dary, ale spomenutá je tiež ďalšia veľmi dôležitá vec. Siedmy verš obsahuje pre mňa slova, ktoré sú pre konanie kresťana zásadné a určujúce: máš inteligenciu, hmotný a kultúrny majetok a vieru – to všetko je tvoje, ale bolo ti to dané ad comunem utilitatem, aby si mohol byť užitočný,“ hovorí Mons. Capovilla, osobný sekretár bl. pápeža Jána XXIII., keď pre Vatikánsky rozhlas pripomenul svoje dojmy z obdobia, keď sa po prvýkrát dozvedel, že bude zvolaný Druhý vatikánsky koncil.

 

( TK KBS, RV CZ, ml, jš; pz ) 20120130021  

brj. / snímky: internet

Viedeň: Poslankyňa na oltári

Hildegard_Burjan V nedeľu 29. januára bola blahorečená prvá poslankyňa parlamentu v dejinách ľudstva - bl. Hildegarda Burjanová (1883-1933). Nová blahoslavená je známa ako priekopníčka v sociálnej sfére, obhajkyňa utláčaných a tých, ktorým boli upierané ich práva. Patrí medzi najdôležitejšie osobnosti ženského hnutia v prvej polovici 20. storočia.

 

Nenápadná žienka židovského pôvodu založila ako manželka a matka spoločnosť sestier s názvom „Caritas Socialis“. Ženská kongregácia so sídlom vo Viedni prevádzkuje domy opatrovateľských služieb a hospice. Angažuje sa tiež v školení sociálnych pracovníkov.

V roku 1909 konvertovala bl. Hildegarda ku katolíckej Cirkvi. Po presťahovaní do Viedne založila v roku 1912 „Spolok kresťanských domácich pracovníčok“ a v roku 1919 spoločnosť „Caristas Socialis“. V tom istom roku sa ako prvá členka Kresťanskosociálnej strany stala poslankyňou rakúskeho parlamentu. Vo svojom pôsobení kládla veľký dôraz na rovnocennosť žien vo svete práce.

 

Zázrak bl. Hildegardy

Keď blahoslavená Hildegarda čakala svoje dieťa, mala vážne zdravotné problémy. Lekári jej odporúčali, aby svoje dieťa zabila a zachránila tak svoj život. Ona rozhodne odmietla so slovami: „Nech sa stane vôľa Božia.“ Je pozoruhodné,  že k procesu blahorečenia bol uznaný zázrak spojený s podobnými okolnosťami. Istá žena nemohla počať dieťa, hoci po ňom veľmi túžila. Lekári jej nedávali nijakú šancu. Po tom, ako sa obrátila s prosbou o orodovanie na Hildegardu Burianovú, počala a neskôr porodila tri zdravé deti.

 

Slávnosť, akú Viedeň nevidela

Beatifikácia Hildegardy Burianovej vo viedenskom Dóme sv. Štefana je prvým blahorečením v stáročných dejinách tohto chrámu. Vrcholným bodom slávnosti bolo prečítanie pápežského dekrétu o blahorečení, ktorý predniesol prefekt vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato. Pápež určil deň jej liturgickej spomienky na 12. júna. Tento akt nasledovalo slávnostné odhalenie beatifikačného portrétu a prinesenie relikvií novej blahoslavenej v slávnostnej procesii až k oltáru.

Sklenený relikviár blahoslavenej Hildegardy obsahuje okrem malého úlomku jej kosti  manželskú obrúčku novej blahoslavenej, ako aj brožúrku Caritas Socialis, ktorá bola nájdená v roku 2005 pri otvorení jej sarkofágu.

Počas slávnostnej svätej omše na ktorej boli účastní všetci diecézni biskupi Rakúska ako aj mnohí zástupcovia politického života, sa veriacim v slávnostnej homílii prihovoril viedenský kardinál Christoph Schönborn. Na česť novej blahoslavenej Viedenčania rozozvučali aj svoj najslávnejší zvon – Pummerin.

Po slávnosti boli všetci veriaci, ktorí sa na nej zúčastnili, pozvaní na slávnostné agape, usporiadané na Námestí sv. Štefana. Dóm bol v deň blahorečenia od 14:15 hod. prístupný pre verejnosť. Priamy prenos zo slávnosti vysielala okrem iných médií aj verejnoprávna rakúska televízia ORF.

 

 info brj.

 

Viedeň: Prvá blahoslavená poslankyňa

STEPHA1Viedeň slávila s nebývalou okázalosťou blahorečenie prvej poslankyne v rakúskych dejinách, známej bojovníčky za práva a rovnocennosť žien.

Afrika: Kresťania opúšťajú Nigériu

kakooge2Kresťania v Nigérii sú pod tlakom moslimskej sekty vystavení nebezpečenstvu života. Hromadne opúšťajú svoje domovy. Posledný mesiac priniesol stovky obetí na životoch.

Viedeň, 25. 01. 2012 (Zenit.org/KIN) Podľa údajov medzinárodnej organizácie pomoci „Kirche in Not“, ktoré uverejnila 24. januára tohto roku, sa odhaduje počet ľudí, ktorí v dôsledku pretrvávajúceho náboženského násilia opustili v Nigérii svoje domovy až na 35 000. Očití svedkovia hovoria, že ľudia zo svojich domovov utekajú do oblasti Jos a ďalej na východ, dúfajúc, že tam nájdu bezpečie. Jeden z utečencov svedčí: „Vládne tu panika. Mnohí ľudia nechali všetko tak a utekali o život, pretože nemôžu vedieť, kedy vzbĺkne ďalšia vlna násilia.“

Veľkú časť utečencov tvoria kresťania. Podľa agentúrnych správ boli 22. januára zničené kostoly v Maidiguri, v spolkovom štáte Borno a v Bauchi, v spolkovom štáte Bauchi. „Konečným cieľom Boko Haram je vyhnanie všetkých kresťanov zo severu krajiny.“ hovorí očitý svedok pre „Kirche in Not“. Abul Qaqa, hovorca moslimskej sekty Boko Haram vyhlásil kresťanom začiatkom januára trojdňové ultimátum na opustenie severnej časti krajiny.

Podľa organizácie Human Rights Watsch bolo od založenia sekty Boko Haram zavraždených už 935 ľudí. Viac ako 250 obetí prišlo o život už od začiatku roku 2012.

Info: brj /foto: internet

 

 

 

Vatikán: Pápežské slávenie s anglikánskym prímasom

vatican01Pápež Benedikt XVI. bude 10. marca sláviť slávnostnú liturgiu vešpier spolu s prímasom Anglikánskej cirkvi, arcibiskupom Rowanom Williamsom z Canterbury.

Francúzsko: Sloboda tlače spochybnená Európskou komisiou

medium_sarkozy_1Francúzsko v hodnotení medzinárodných organizácií a Európskej komisie dosiahlo nelichotivý výsledok v oblasti masmediálnej slobody prejavu. 

Noviciát: Nová internetová stránka

noviciatNoviciát rehole minoritov obnovil svoju internetovú stránku a obohatil ju informáciami v slovenskom jazyku.

Nová evanjelizácia: Hnutia vo farnosti

cantalamessaminiRozhovor s pápežským kazateľom, pátrom Ranierom Cantalamessom OFMCap, prináša zaujímavý pohľad na moderné i tradičné spoločenstvá v našich farnostiach a ich úlohu v diele novej evanjelizácie.

Turecko: Stretnutie minoritov misionárov pracujúcich medzi moslimami

 

tureckoZačiatkom januára sa uskutočnilo už piate stretnutie bratov minoritov, ktorí sa snažia budovať mosty pomedzi ľuďmi rôznych vyznaní. Témou tohto stretnutia bola myšlienka: „Medzi moslimami z božieho vnuknutia“.