Pápež ohlásil miesto a termín ďalšieho svetového stretnutia rodín

logoNa záver svätej omše v parku Bresso v Miláne Benedikt XVI. predniesol tradičný príhovor pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v siedmych rozličných jazykoch.

Pápežova homília počas slávnostnej eucharistie v Miláne

incontroDnešný program 7. svetového stretnutia rodín pokračoval slávnostnou svätou omšou v parku Bresso, ktorej predsedal pápež Benedikt XVI. Za prítomnosti viac ako 1 milióna veriacich z celého sveta ho pred samotnou svätou omšou privítal milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola. Svätý Otec vo svojej homílii vychádzal z čítaní dnešnej slávnosti Najsvätejšej Trojice a zameral sa na najhlbšiu podstatu rodiny:

Ctihodní bratia v biskupskej službe,
Vážení občianski predstavitelia,
Drahí bratia a sestry!


V dnešné ráno prežívame chvíľu veľkej radosti a spoločenstva pri slávení Eucharistickej obety. Sme veľkým zhromaždením, spojeným s Nástupcom sv. Petra, zloženým z mnohých národov. Môžeme v ňom vidieť znázornenie Cirkvi, jednej a univerzálnej, založenej Kristom. Ona je ovocím poslania, ktoré, ako sme počuli v evanjeliu, Ježiš zveril svojim apoštolom: ísť ku všetkým národom, robiť z nich učeníkov a „krstiť ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,18-19).

S potešením a úctou pozdravujem kardinála Angela Scolu, milánskeho arcibiskupa a kardinála Ennia Antonelliho, Predsedu pápežskej rady pre rodinu, hlavných iniciátorov tohto Siedmeho svetového stretnutia rodín, ako aj ich spolupracovníkov, pomocných milánskych biskupov a ďalších cirkevných predstaviteľov. S radosťou pozdravujem i tu prítomné občianske autority. Vrúcne objímam predovšetkým vás, drahé rodiny! Ďakujem, že ste prišli!

V druhom čítaní nám sv. Pavol pripomína, že v krste sme dostali Ducha Svätého, ktorý nás pridružuje ku Kristovi ako bratov a vo vzťahu k Otcovi nás robí Božími deťmi, a tak môžeme volať: „Abba, Otče!“ (por. Rim 8, 15.17). V momente krstu nám bol daný zárodok nového života, Božieho života, aby sme rástli do celkového naplnenia v nebeskej sláve. Stali sme sa členmi Cirkvi, Božej rodiny, «sacrarium Trinitatis» – ako ju definuje sv. Ambróz –, „ľudu, ktorý“, ako učí Druhý vatikánsky koncil, „je zhromaždený jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého“ (Lumen gentium, 4). Dnešná liturgická slávnosť Najsvätejšej Trojice nás pozýva kontemplovať toto tajomstvo a zároveň nás pobáda, aby sme vedome žili v spoločenstve s Bohom a medzi nami podľa jej vzoru. Sme povolaní prijať a zjednotení ďalej podávať pravdy viery, žiť vzájomnú lásku voči všetkým, deliac sa o svoje radosti i utrpenia, učiť sa žiadať i darovať odpustenie, uznávajúc rôznosť chariziem pod vedením pastierov. Jedným slovom, je nám zverené poslanie rozvíjať cirkevné spoločenstvá, ktoré budú vždy viac rodinou, schopné odrážať krásu Trojice a evanjelizovať nie iba slovom, ale povedal by som „vyžarovaním“, silou žitej lásky.

Povolanou byť obrazom Jediného Boha v Troch Osobách nie je iba Cirkev, ale i rodina, založená na manželstve muža a ženy. Na počiatku „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1,27-28). Boh stvoril človeka ako muža a ženu, s dvojitou dôstojnosťou ako i s vlastnými i komplementárnymi charakteristikami, aby obaja boli darom jeden pre druhého, navzájom sa uznávali a vytvárali spoločenstvo lásky a života. Láska robí z človeka autentický Boží obraz. Drahí manželia, v prežívaní manželstva nedarujete iba nejakú vec alebo nejakú činnosť, ale celý svoj život. Vaša láska je plodnou predovšetkým pre vás samých, pretože chcete a uskutočňujete dobro toho druhého, zakusujúc radosť v prijímaní a dávaní. Vaša láska je účinná i vo veľkodušnom a zodpovednom privádzaní detí na svet, v nežnej starostlivosti o ne i v múdrej a pozornej výchove. Je plodná i pre spoločnosť, pretože rodinné spolužitie je prvou a nezastupiteľnou školou spoločenských hodnôt, medzi ktoré patrí úcta k človeku, nezištnosť, dôvera, zodpovednosť, spolupatričnosť a spolupráca. Drahí manželia, bdejte nad svojimi deťmi a vo svete, v ktorom dominuje technika, im s pokojom a dôverou predložte dôvody prečo žiť, ukážte im silu viery i vysoké ideály, buďte im podporou v ich krehkosti. I vy, drahé deti, majte so svojimi rodičmi vzťahy plné vrúcnosti a starostlivosti. Nech sú zároveň i vzťahy medzi súrodencami príležitosťou rásť v láske.

Božia predstava o manželskom páre nachádza svoju plnosť v Ježišovi Kristovi, ktorý pozdvihol manželstvo na sviatosť. Drahí manželia, osobitným darom Ducha Svätého vás Kristus robí účastnými na svojej snúbeneckej láske, a robí z vás znamenie svojej lásky k Cirkvi. Je to láska verná a úplná. Ak prijímate tento dar, obnovujúc denne s vierou vaše „áno“, tak i vaša rodina, v sile, ktorá prichádza z tejto sviatosti, bude žiť z Božej lásky podľa vzoru svätej nazaretskej rodiny. Drahé rodiny, často proste v modlitbe o pomoc Pannu Máriu a sv. Jozefa, aby vás učili prijímať Božiu lásku tak, ako ju prijímali oni. Prežívať vaše povolanie nie je jednoduché najmä dnes, ale s touto láskou sa ono stáva nádhernou skutočnosťou a jedinou silou, čo môže skutočne zmeniť svet. Pred sebou máte svedectvá mnohých rodín, ktoré ukazujú cestu ako rásť v láske, to jest, ako rásť v trvalom vzťahu s Bohom, zúčastňovať sa na cirkevnom živote, rešpektovať názor druhého, byť pripravení k službe, trpezliví s ohraničeniami druhých, vedieť odpúšťať a prosiť o odpustenie, s múdrosťou a pokorou zvládať prípadné konflikty, nachádzať súlad vo výchovných usmerneniach, byť otvorenými voči iným rodinám, voči chudobným, i zodpovedným v spoločnosti. Tieto vymenované prvky tvoria rodinu. Žite ich s odvahou, v presvedčení, že v miere, s akou prežívate vzájomnú lásku a lásku ku všetkým, stávate sa živým evanjeliom, ozajstnou domácou Cirkvou (porov. Ap.exhort. Familiaris consortio, 49). Pár slov chcem venovať i veriacim, ktorí, i keď zdieľajú cirkevnú náuku o rodine, sú bolestne poznačení zlyhaním a odlúčením. Vedzte, že pápež a Cirkev sú vám vo vašej námahe podporou. Povzbudzujem vás, aby ste ostali spojení s vašimi spoločenstvami a zároveň vyjadrujem želanie, aby diecézy realizovali vhodné iniciatívy prijatia a blízkosti.

V knihe Genezis Boh zveruje ľudskému páru svoje stvorenie, aby ho strážil, zveľaďoval a usmerňoval podľa Božieho plánu (porov. 1,27-28; 2,15). V tomto svetle môžeme rozpoznať úlohu muža a ženy v spolupráci s Bohom na premene sveta prostredníctvom práce, vedy a techniky. Muž a žena sú obrazom Boha i v tomto vzácnom diele, ktoré majú napĺňať s takou istou láskou ako Stvoriteľ. Vnímame, že v moderných ekonomických teóriách často prevažuje utilitaristická koncepcia práce, produkcie a trhu. Boží plán a samotná skúsenosť ukazujú, že jednostranná logika vlastného záujmu a maximálneho zisku nejdú v súlade s harmonickým rozvojom zameraným k dobru rodiny a budovaniu spravodlivejšej spoločnosti, pretože so sebou prinášajú ťažkosti, veľké rozdiely, degradáciu životného prostredia, utiekanie sa ku konzumizmu ako i nepokoj v rodinách. Táto utilitaristická koncepcia sa dokonca snaží zahniezdiť vo vzájomných a rodinných vzťahoch, redukujúc ich na príležitostné skutočnosti, poznačené individualistickými záujmami, oslabujúc tak i stabilitu spoločnosti.

Nakoniec sa zastavme ešte pri jednej skutočnosti. Človek, nakoľko je Božím obrazom, je povolaný i k oddychu a oslave. Rozprávanie o stvorení uzatvárajú slová: „V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil” (Gn 2,2-3). Pre nás kresťanov je týmto dňom nedeľa, deň Pána, Veľká noc týždňa. Je dňom Cirkvi, zhromaždenia zvolaného Bohom okolo stola jeho slova a Eucharistickej obety, ako to konáme i dnes, aby sme sa Ním živili, vstúpili do jeho lásky a žili jeho láskou. Je dňom človeka a jeho hodnôt: spolunažívania, priateľstva, spolupatričnosti, kultúry, kontaktu s prírodou, hier, športu. Je dňom rodiny, ktorá ho prežíva spolu v atmosfére sviatku, v stretnutí sa, v zdieľaní i v účasti na svätej omši. Drahé rodiny, v uzavretých rytmoch našej doby, nestraťte cit pre deň Pána! Je oázou, v ktorej sa možno zastaviť, precítiť radosť stretnutia a uhasiť náš smäd po Bohu.

Rodina, práca, sviatok: tri Božie dary, tri rozmery našej existencie, ktoré majú medzi sebou nájsť harmonickú vyrovnanosť. Zladiť čas práce a požiadavky rodiny, profesionalitu a rodičovstvo, prácu a
sviatky je dôležité ak chceme vystavať spoločnosť s ľudskou tvárou. V tejto súvislosti uprednostňujte logiku „byť“ pred logikou „mať“. Tá prvá buduje; druhá ničí. Je dôležité veriť predovšetkým v rodinu, v pravú lásku, ktorá prichádza od Boha a zjednocuje s Ním a týmto spôsobom „nás premieňa na spoločné „my“, ktoré prekonáva naše rozdelenia a zjednocuje nás, aby nakoniec bol Boh „všetko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28)“ (Enc. Deus caritas est, 18). Amen.

Preklad: sr. Agnes Jenčíková CJ

Zdroj: RV

Liturgia: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

santissima trinitaPrvú nedeľu po sviatku zoslania Ducha Svätého Cirkev slávi sviatok Najsvätejšej Trojice. Trojičné tajomstvo nás pozýva k stretnutiu s tajomnou a nepochopiteľnou Božou láskou.

Prvý príhovor Svätého Otca po príchode do Milána

Miláno 2. júna - Benedikt XVI. začal svoju pastoračnú návštevu Milána. Prinášame v plnom znení úvodný príhovor z milánskeho námestia.

Pán starosta,
vážení občianski predstavitelia, ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
drahí bratia a sestry milánskej arcidiecézy!

Srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí ste sa tu zišli v takom počte, ako aj vás, ktorí sledujete túto udalosť prostredníctvom rádia a televízie. Ďakujem vám za vaše vrúcne prijatie! Ďakujem pánovi starostovi za srdečné privítanie. Úprimne pozdravujem zástupcu vlády, zástupcu regiónu a provincie, ako aj civilných a vojenských inštitúcií a ďakujem za poskytnutú pomoc pri príprave tejto návštevy.

Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť medzi vami a ďakujem Bohu, že mi dal príležitosť navštíviť vaše slávne mesto. Moje prvé stretnutie s Milánčanmi sa koná na hlavnom námestí Piazza del Duomo, v srdci Milána, kde stojí jeho významný symbol, milánsky Dóm. Svojimi vežami pozýva hľadieť hore, smerom k Bohu. Takýto pohľad k nebu bol pre Miláno vždy charakteristický a dovolil mu odpovedať na jeho povolanie: byť križovatkou – Mediolanum – pre ľudí a kultúry. Mesto týmto spôsobom vedelo rozumne spájať hrdosť k vlastnej identite so schopnosťou prijímať každý pozitívny príspevok, ktorý mu v priebehu dejín bol ponúknutý. Aj dnes je Miláno povolané znovu objaviť túto svoju pozitívnu úlohu, posla rozvoja a pokoja pre celé Taliansko. Moje srdečné „ďakujem“ osobitne adresujem pastierovi tejto arcidiecézy, kardinálovi Angelovi Scolovi za prijatie a slová, ktorými sa na mňa obrátil v mene diecézneho spoločenstva. Spolu s ním pozdravujem pomocných biskupov a jeho predchodcov, kardinála Dionigi Tettamanziho a kardinála Carla Mariu Martiniho.

Osobitne pozdravujem zástupcov rodín pochádzajúcich z celého sveta, ktoré sa zúčastňujú na 7. svetovom stretnutí. Zvlášť myslím na tých, ktorí potrebujú pomoc a posilu, a ktorých trápia rozličné ťažkosti: osamelých alebo nachádzajúcich sa v ťažkostiach, nezamestnaných, chorých, uväznených alebo tých, ktorým chýba domov, alebo žijú v nedôstojných podmienkach. Nech nikomu z týchto bratov a sestier nechýba spoločný a neustály záujem komunity. V tomto zmysle vítam iniciatívu milánskej diecézy, skrze konkrétne činy pomoci rodinám postihnutým ekonomicko-finančnou krízou a za jej rýchlu aktivitu, spolu s celou cirkvou a talianskou spoločnosťou v pomoci ľuďom postihnutým zemetrasením v regióne Emiglia Romagna. Tí sú v našich srdciach a našich modlitbách a ešte raz pozývam všetkých k veľkodušnej solidárnosti s nimi.

Siedme svetové stretnutie rodín mi ponúka milú príležitosť navštíviť vaše mesto a obnoviť úzke a pevné putá, ktoré spájajú ambroziánsku komunitu s cirkvou Ríma a nástupcom sv. Petra. Ako je známe, sv. Ambróz pochádzal z rímskej rodiny a uchovával vo svojom srdci vždy živé spojenie s večným mestom a cirkvou v Ríme poukazovaním a oslavovaním primátu biskupa, ktorý jej predsedá. V Petrovi – hovorí – „je základ Cirkvi a cirkevnej disciplíny“ (De virginitate, 16, 105); a ešte jedno významné vyhlásenie: „Kde je Peter, tam je Cirkev“ (Explanatio Psalmi 40, 30, 5). Pastoračná múdrosť a Ambrózovo učenie o pravovernej viere a o kresťanskom živote, zanechali nezmazateľnú stopu v univerzálnej cirkvi a osobitne poznačili milánsku cirkev, ktorá nikdy neprestala na to pamätať a zachovávať jeho ducha. Ambroziánska cirkev uchovávajúc svoju výsadu rítu a výrazov vlastných jedinej viere je povolaná, aby žila v plnej katolíckosti jedinej Cirkvi, aby o nej svedčila a obohacovala ju.

Hlboký cirkevný zmysel a úprimná náklonnosť k spoločenstvu s Petrovým nástupcom sú súčasťou bohatstva a identity vašej cirkvi počas celej jej existencie a ukazujú sa žiarivým spôsobom v postavách veľkých pastierov, ktorí ju viedli. Predovšetkým v Karlovi Boromejskom. Synovi vašej zeme. Ako povedal Boží služobník Pavol VI:„On bol ten, kto formoval svedomie a zvyky ľudí“ (Discorso ai Milanesi, 18.3.1968); Bol ním predovšetkým tým, že široko, húževnato a pevne aplikoval reformy Tridentského koncilu, prostredníctvom inštitúcií, počnúc seminármi a jeho bezmedznou pastoračnou starostlivosťou, zakorenenou v hlbokom spojení s Bohom, sprevádzanou príkladným životom. Spolu so svätými Ambrózom a Karlom chcem pripomenúť ďalších vynikajúcich pastierov, ktorí svojou svätosťou a cirkevnou náukou obohatili milánsku cirkev. Blahoslavený kardinál Andrea Carlo Ferrari, apoštol katechézy a oratórií, promótor sociálnej obnovy v kresťanskom zmysle. Blahoslavený Alfredo Ildefonso Schuster, „kardinál modlitby“. Neúnavný pastier, ktorý daroval celého seba pre svojich veriacich. Okrem toho chcem spomenúť dvoch milánskych arcibiskupov, ktorí sa stali pápežmi: Achille Ratti, pápež Pius XI., ktorého odhodlanosť viedla až k pozitívnemu vyriešeniu Rímskej otázky a vytvoreniu Mestského štátu Vatikán; a božieho služobníka Giovanniho Battistu Montiniho, Pavla VI. dobrého a múdreho, ktorý svojou skúsenou rukou dokázal viesť k úspešnému zavŕšeniu Druhý vatikánsky koncil. V Ambroziánskej cirkvi dozrelo viacero veľmi význačných duchovných plodov pre našu dobu. Medzi všetkými chcem spomenúť práve v pohľade na rodiny, svätú Giannu Berettu Mollovú, manželku a matku, ženu angažujúcu sa v cirkevnej aj civilnej oblasti, ktorá nechala zažiariť krásu a radosť z viery, nádeje a lásky.

Drahí priatelia, vaše dejiny sú bohaté na kultúru a vieru. Toto bohatstvo ovplyvnilo umenie, hudbu, literatúru, kultúru, priemysel, politiku, šport, iniciatívy spojené so solidaritou Milána a celej arcidiecézy. Teraz je na vás, dedičoch tejto slávnej minulosti a duchovného vlastníctva neoceniteľnej hodnoty, aby ste sa snažili odovzdať budúcim generáciám pochodeň žiarivej tradície. Veľmi dobre viete ako je potrebné zahrnúť do súčasného kultúrneho kontextu kvas evanjelia. Viera v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, žijúceho uprostred nás, musí viesť celý náš život, osobný a komunitný, súkromný a verejný takým spôsobom, aby vytvoril stabilný a autentický „blahobyt“, vychádzajúc z rodiny, ktorú treba znovu vidieť ako základné dedičstvo ľudstva, symbol pravej a stabilnej kultúry, ktorá slúži človeku. Osobitná identita Milána nemá viesť k izolovanosti alebo separácii, uzatvoriac ho do seba samého. Práve naopak, zachovajúc si svoje korene a osobitosť svojich dejín je povolané hľadieť do budúcnosti s nádejou, pestujúc intímne a pobádajúce spojenie so životom celého Talianska a Európy. V jasnom odlíšení úloh a cieľov, Miláno pozitívnym spôsobom „laické“ a Miláno viery sú pozvané k vytváraniu spoločného dobra.

Drahí bratia a sestry, ešte raz ďakujem za vaše prijatie! Zverujem vás do ochrany Panny Márie, aby z najvyššej veže Dómu materinsky bdela dňom i nocou nad týmto mestom. Všetkým vám, ktorých držím vo svojom objatí, udeľujem svoje požehnanie.

Preložil: Jozef Šofranko SJ

Zdroj: (RV)

Výzva na ochranu definície a postavenia manželstva

Bratislava 30. mája - Na Slovensku vznikla verejná otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva. Vypracoval ju Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Pripomína v nej, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí. Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Do konca júna ju je možné podporiť podpisom na ::TOMTO MIESTE.::

Iniciátori výzvy sú si vedomí a oceňujú, že nespočetné generácie ich predkov vstupovali do manželstva. Zároveň uznávajú, že "manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií vrátane štátu." Vyzývajú preto "všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia."( TK KBS, pet; ml )

Postoj Katolíckej cirkvi k homosexualite

O týždeň sa v Bratislave uskutoční už po tretí raz Dúhový pochod. V súvislosti s tým je vhodné sa oboznámiť so stanoviskom Cirkvi k homosexualite.


Katolícka cirkev rešpektuje dôstojnosť každej ľudskej osoby a odmieta akúkoľvek nespravodlivú diskrimánciu človeka.
Každý sexuálny styk mimo manželstva, založeného na trvalom vzťahu muža a ženy, je morálne nezriadený.
Homosexuálne cítiacim ľuďom sa Cirkev na Slovensku venuje prostredníctvom OZ Rieky a Linky Valentín.

Katechizmus Katolíckej cirkvi o homosexualite:

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou as pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.

Vyhlásenie Komisie KBS pre otázky bioetiky k problému homosexuality:
http://www.kbs.sk/?cid=1117107346

Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami:
http://www.kbs.sk/?cid=1116971316
.

Piati patróni SDM 2013

Brazília 28. mája  – Najbližšie Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať od 23. do 28. júla 2013 v brazílskom meste Rio de Janeiro, už majú svojich piatich patrónov. Prvou je „Naša Pani z Aparecidy“, patrónka Brazílie a rodín, potom je to sv. Šebastián, vojak a mučeník, ďalej sv. Anton de Santana Galvao, svedok pokoja a milosrdenstva, štvrtou je sv. Terézia z Lisieux, patrónka misií a nakoniec blahoslavený Ján Pavol II., priateľ mladých.

Ich mená zverejnil v nedeľu arcibiskup Ria de Janeira Orani João Tempesta, ktorý je predsedom organizačného výboru svetového stretnutia mládeže. Podľa jeho slov ide o „mužov a ženy, ktorí aj v mladosti boli schopní vybrať si najlepší podiel života: Ježiša Krista. Ich príbehy nás povzbudzujú, aby sme pestovali čnosti a svedčili všetkým, že svätosť je možná v reálnom živote“. Tieto vzory nás upozorňujú na čnosť viery, milosrdnej dobročinnej lásky, na svedectvo radosti, poznamenal pre agentúru SIR páter Eric Jacquinet, ktorý je zodpovedným za sekciu mladých pri Pápežskej rade pre laikov a dodal: „Dúfam, že mládež sveta sa už počas prípravy na SDM v Riu s nimi dôkladnejšie zoznámi a bude nasledovať ich príklad.“

"Sú to ženy a muži, ktorí sa už v mladosti rozhodli preto, čo je v živote dôležité: Ježiš Kristus. Ich príbehy nás vyzývajú k pestovaniu čností a svedčia, že svätosť je možná aj v bežnom živote," zdôraznil brazílsky arcibiskup a zároveň predseda lokálneho organizačného výboru budúcich SDM.

Arcibiskup brazílskej metropoly vymenoval aj ďalšie vzory svätosti – „prímluvnicu” za Svetové dni mládeže v Riu španielsku sväticu sv. Ruženu z Limy, „vzor vernosti Božej vôli” čílsku karmelitánsku novicku sv. Teréziu od Ježiša z Ánd, „vzor kontemplácie Ježiša Krista” čílsku členku saleziánskeho združenia Máriiných dcér bl. Lauru Vicuňu,” patrónku týraných a zneužívaných detí”, bl. Josého de Anchietu, jezuitského kazateľa a misionára, „apoštola Brazílie”, členku Hnutia fokoláre bl. Chiaru Luce Badano, „vzor oddanosti Kristovi”, brazílsku rehoľníčku bl. Irmu Dulce z Kongregácie sestier misionárok Nepoškvrneného počatia Matky Božej, „vzor lásky”, bl. Adília Daroncha, brazílskeho mučeníka viery a „priateľa Kristovho”, talianskeho bl. Pier Giorgia Frassatiho, „vzor lásky k chudobným a Cirkvi”, bl. Isidora Bakanja, konžského „mučeníka karmelitánskeho škapuliara”, bl. Bedřicha Antonína Ozanama, francúzskeho člena františkánskej rodiny a „služobníka najchudobnejších”, sv. Jiřího, „bojovníka proti zlu” a svätých Ondreja Kima a jeho druhovia, kórejskí „mučeníci evanjelizácie”.

Našou nádejou je, že mladí ľudia sa bližšie zoznámia so životom týchto svätých a blahoslavených, aby mohli nasledovať ich príklad a čo najlepšie sa pripraviť na slávenie Svetových dní mládeže v Riu, poznamenal k dlhému zoznamu O. Eric Jacquinet zo sekcie pre mládež Pápežské rady pre laikov.


Zdroj: (RV)

V talianskom Miláne sa dnes začalo 7. svetové stretnutie rodín

Medzinárodný teologicko-pastoračný kongres, ktorý zahájil milánsky arcibiskup kardinál Angelo Scola dnes predpoludním, otvoril 7. svetové stretnutie rodín v Miláne. Na kongrese, ktorý potrvá do piatka 1. júna vystúpi 111 rečníkov – biskupov, intelektuálov, akademikov a odborníkov v jednotlivých oblastiach – z 27 krajín. Tento kongres predstavuje zo strany Katolíckej cirkvi najrozsiahlejšiu a najkomplexnejšiu ponuku úvah na témy týkajúcich sa práce a sviatkov z pohľadu rodiny. Program a jednotlivé príspevky môžu záujemcovia nájsť na oficiálnych stránkach www.family2012.com.


– js –

Tisícky zhabaných čínskych tabletiek obsahovali mäso ľudských plodov

indexZa 10 měsíců bylo propašováno 35 zásilek s více než 17 tisíci tablet. Všechny z 99,7 % obsahují části lidského těla. Čínské nemocnice prodávají potracené plody a těla mrtvých dětí, z nichž se poté vyrábějí tyto prostředky alternativní medicíny, jež jsou považovány za vydatný zdroj energie a údajně pomáhají zvyšovat sexuální výkony. Ve skutečnosti tablety obsahují mnoho odolných bakterií. Čínské ministerstvo zdravotnictví mlčí.

Jihokorejští celníci zastavili obchodování s tabletami obsahujícími dehydrované maso mrtvých plodů nebo dětí, které jsou považovány za „superlék“. Celní správa odhalila tyto obchody již loni v srpnu: od té doby se až dosud dostalo na trh nejméně 17 451 tablet.

Tablety, které pocházejí ze severní Číny, se vyrábějí z těl mrtvých dětí nebo plodů, která byla rozřezána na kousky, usušena ve speciálních pecích, rozdrcena a smíchana s bylinami, které mají zakrýt jejich obsah. List The San Francisco Times tvrdí, že rozbor tablet prokázal, že se tyto pilulky z 99,7 % skládají z lidského masa. Díky testům se také podařilo dohledat DNA a pohlaví dětí, z nichž tyto organické látky pocházejí.

Podle korejských novinářů, kteří sledující tento obchod, čínské nemocnice prodávají těla mrtvých dětí a potracené plody čínským farmaceutickým společnostem, jež z nich vyrábějí tablety, o nichž se věří, že dodávají energii k sexuálním výkonům.

Podle odborníků však ve skutečnosti pilulky obsahují dlouhý seznam bakterií a jsou nebezpečné, avšak do dnešního dne se nepodařilo prokázat, že by po jejich požití někdo onemocněl.

Korejské úřady uvádějí, že zákazníky tohoto odporného obchodu jsou korejští Číňané, kteří se přistěhovali z Číny do Jižní Koreje. Od srpna loňského roku do dnešního dne došlo k nejméně 35 pokusům provézt tablety v osobních zavazadlech nebo mezinárodní kurýrní službou.

Několik pašeráků tablet z lidských těl zadržela policie před dvěma dny na jihokorejské hranici. Tvrdili, že neznají obsah tablet ani jejich původ. Čínské ministerstvo zdravotnictví tento nález dosud nekomentovalo.

V Číně se problém zneužití mrtvých plodů nebo těl novorozenců objevil již poněkolikáté. Před několika lety byla objevena skládka částí těl kojenců politých aromatickými látkami.

V roce 2003 se Úřad pro veřejnou bezpečnost v Kuang-tungu snažil blokovat zprávy, že některé restaurace v této jižní provincii vařily mrtvé děti v polévkách podávaných podnikatelům na Tchaj-wanu a Hongkongu. Podle policie byl příběh vymyšlen, aby poškodil obraz Číny a Kuang-tungu. V 90. letech rovněž v Kuang-tungu byl odhalen obchod s lidskými plody, z nichž se připravovaly směsi prodávané jako zkrášlující a omlazující prostředky.

Zdroj: Res Claritatis

Stanovisko k „darcovstvu“ pohlavných buniek

GeneticoBratislava 23. mája - Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko k „darcovstvu“ ľudských pohlavných buniek a k obchodovaniu s nimi.

TK KBS prináša stanovisko v plnom znení:

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS) sa na svojom zasadnutí v Bratislave zaoberala problémom „darcovstva“ ľudských pohlavných buniek (gamét; čiže ľudských vajíčok a spermií), ktoré slúži na umelé plodenie detí, kde je aspoň jeden z rodičov nahradený cudzou osobou (heterológne umelé oplodnenie). Jedným z dôvodov, pre ktorý sa subkomisia týmto problémom zaoberala, sú rôzne aktivity, tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, ktoré na jednej strane nabádajú mladých ľudí, aby sa stali dobrovoľnými „darcami“ gamét, kým na druhej strane ponúkajú neplodným párom aj také metódy asistovanej reprodukcie, ktoré s využitím darovaných gamét počítajú.

Subkomisia konštatovala, že pri etickom hodnotení tohto problému je potrebné vychádzať z rešpektovania ľudskej dôstojnosti a prirodzených práv počatého dieťaťa, ako aj z pravdivého hodnotenia podstaty a poslania manželstva. Subkomisia zdôraznila, že každé dieťa má právo byť počaté prostredníctvom znakov vyjadrujúcich manželskú lásku medzi mužom a ženou, nosené v lone vlastnej matky, porodené vlastnou matkou a byť vychovávané v rodine založenej na manželstve. Dieťa má tiež právo poznať svojich biologických rodičov, čo je súčasťou poznávania a budovania jeho vlastnej identity.

Subkomisia zároveň pripomenula, že „tradícia Cirkvi a antropologické dôvody uznávajú skutočnosť, že manželstvo a jeho nerozlučná jednota je jediné miesto, ktoré je dôstojné na skutočne zodpovedné odovzdávanie života“ (porov. Donum vitae, II, A, 1.). „Cirkev považuje za eticky neprijateľné oddeľovanie prokreácie od integrálneho osobného kontextu manželského úkonu” (Dignitas personae, 16). Heterológne procedúry umelého oplodnenia (čiže tie, kde sa používajú darované gaméty) však: a) nahradzujú spojenie medzi manželskou láskou a prenášaním života, čím protirečia zmyslu plodenia ako vyjadrenia jednoty manželov (dieťa má, aspoň čiastočne, biologický pôvod mimo manželského páru); b) zatemňujú osobný komponent plodenia (ak sú darcovia gamét neznámi); c) spôsobujú narušenie rodinných vzťahov, oddeľujúc v nich fyzické, psychické a morálne prvky, ktoré ich konštituujú (porov. Donum vitae II, A, 1-3.).

Subkomisia preto vydáva k problému „darcovstva“ ľudských gamét na účely heterológneho umelého oplodnenia toto stanovisko:

1.„Darovanie“ ľudských gamét (vajíčok alebo spermií) je v rozpore s prirodzeným právom dieťaťa byť počaté v kontexte manželskej lásky ako dieťa, ktoré skutočne pochádza od daného manželského páru – muža a ženy. Ak sa manželský pár rozhodne uskutočniť rodičovstvo prostredníctvom „darcovstva“ spermie cudzieho muža alebo prostredníctvom oplodnenia vajíčka, ktoré nepochádza od manželky, zasahuje tým podstatne do utvárania biologického základu identity dieťaťa. Ak by „darovanou“ spermiou bola umelo oplodnená žena, ktorá žije sama bez manželského partnera (nevydatá, vdova, homosexuálna osoba), situácia sa stáva ešte závažnejšou, keďže sa porušuje aj právo dieťaťa mať obidvoch rodičov. Ide o porušenie práva, pretože dieťa osamotenej ženy, dosiahnuté z umelého oplodnenia, nemá otca nie z dôvodu nepredvídanej okolnosti (napr. smrť otca pred narodením dieťaťa) alebo pre nespravodlivosť (napr. opustenie matky zo strany otca), ale z dôvodu „premysleného“ rozhodnutia a uskutočnenia danej technologickej procedúry. Vo všetkých spomenutých prípadoch sa narúšajú prirodzené vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

2. „Darovanie“ gamét porušuje vlastnú štruktúru manželskej jednoty, dôstojnosť manželov a ich výlučné právo stať sa otcom a matkou iba jeden skrze druhého (porov. Donum vitae, II. 1-2). Výlučné právo manželov stať sa rodičmi spoločne: iba jeden prostredníctvom druhého, nemá pôvod len v ich vôli, ale spočíva v inštitúcii samotného manželstva. Manželia ho teda nemôžu využívať len podľa vlastnej ľubovôle. Aj keby sterilný manželský partner dal súhlas na umelé oplodnenie pomocou gamét „darcu“, nezmení to negatívnu mravnú podstatu tohto úkonu. Išlo by totiž o „súhlas“, ktorý zasahuje do neodcudziteľného, prirodzeného práva obidvoch manželov. Heterológne umelé oplodnenie porušuje vnútornú jednotu manželov, čím zároveň narúša jednotu, ktorá navzájom spája rodičov s deťmi a deti s rodičmi, falšuje prirodzený poriadok otcovstva a materstva a rozvracia ich charakteristické črty.

3. Je falošný názor, ktorý chce odôvodniť opodstatnenosť heterológneho umelého oplodnenia a „darovania“ gamét intenzívnou a bolestnou túžbou manželov mať vlastné dieťa, a tiež tým, že materstvo a otcovstvo nie je iba biologický fakt. „Darovanie“ gamét v prospech sterilných dvojíc sa tak dokonca považuje za skutok pomoci a sociálnej spravodlivosti. Tento názor však dostatočne nerešpektuje fakt, že pri darcovstve gamét sa nedarujú „hocijaké“ bunky, ale také, ktoré nielen umožňujú vznik nového ľudského života, čiže počatie dieťaťa, ale spoluurčujú aj jeho biologickú (genetickú) identitu. „Darca“/„darkyňa“ gamét sa stáva skutočným genetickým rodičom (otcom/matkou) dieťaťa. Heterológne umelé oplodnenie je zároveň vyjadrením akéhosi „genetického sebectva“: prevažujúcej túžby jedného z manželov mať vlastné genetické puto s počatým dieťaťom. Z tohto biologického (genetického) vzťahu sa však nespravodlivo vylučuje druhý z manželov, ktorý ostáva iba „sociálnym rodičom“. Vo vnútri vzťahu týchto manželov sa tak vytvára závažná trhlina.

4. „Darcovia“ gamét sú spoluzodpovední za porušovanie práva na život u detí, ktoré sa počali z nimi „darovaných“ gamét. Okrem rizika fyzického poškodenia a úmrtia, či priameho (úmyselného) alebo nepriameho usmrtenia ľudských zárodkov v tele (in vivo) alebo mimo tela matky (in vitro), ako aj „spontánnych” potratov, ktoré zapríčiňujú nedokonalosť a riziká samotných používaných metód, je sem potrebné započítať aj umelé potraty pri zistení poškodenia plodu (prenatálna eugenika) alebo pri viacplodovom tehotenstve (tzv. redukcia plodov) po umelom oplodnení. Osobitný morálny problém predstavujú tzv. nadpočetné embryá (čiže ľudské bytosti, u ktorých sa už nepočíta s ich prenesením do maternice). Sú dočasne skladované v hlboko zmrazenom stave (tzv. kryoprezervácia) a okrem priamej fyzickej likvidácie ohrozené aj zneužitím na rôzne výskumné alebo iné účely. Ide tu o morálne neprijateľné zaobchádzanie s nevinným ľudským životom.

5. Anonymita „darcu“ gamét nerešpektuje právo dieťaťa poznať svoj biologický (genetický) pôvod. Môže viesť aj k iným závažným následkom. Ide napríklad o situácie, keď by sa niekto mohol stať otcom veľkého počtu detí narodených rôznym matkám, ale zostal by vo vzťahu k nim ako otec „skrytý“. Takéto prípady sa už v niektorých krajinách vyskytli. Vzniká tiež riziko, že by niektoré z týchto detí mohli nevedome uzatvoriť manželstvá s vlastnými súrodencami (incest). Navyše, táto anonymita – a falošná „istota nezodpovednosti“ – darcu gamét vo vzťahu k počatému potomstvu sa v súčasnosti stáva ľahšie prelomiteľnou, najmä v dôsledku zvyšujúceho sa výkonu a nových možností aktuálnych informačných technológií.

6. Z etického hľadiska je neprijateľné zriaďovanie a prevádzkovanie bánk ľudských spermií alebo vajíčok na heterológne umelé oplodnenie, hoci by sa uskutočňovalo aj bez lukratívnych cieľov (porov. Donum vitae II., A, 3.). Ak sa navyše vykonáva pre zisk, nemorálnosť takéhoto konania sa znásobuje. To, že v mnohých krajinách si mladí ľudia zarábajú „darovaním“ svojich vajíčok alebo spermií, svedčí o strate citlivosti voči základným ľudským hodnotám. „Darovanie“ vajíčok je navyše spojené s nezanedbateľnými rizikami pre zdravie a plodnosť ženy. „Darcovia“ gamét by si mali uvedomiť, že „darované“ pohlavné bunky nesú v sebe ich vlastnú, jedinečnú genetickú identitu. Preto by sa nemali vystavovať riziku, že by sa ich pohlavné bunky mohli stať predmetom ďalšieho nekontrolovateľného využitia alebo obchodu.

7. „Darovanie“ gamét vytvára aj možnosť ich následného zneužitia v eticky problematickom biologickom či biomedicínskom výskume. I keď takéto riziko je v kultúrnych krajinách do istej miery znížené limitujúcimi právnymi predpismi a etickými smernicami, možnosť neetických manipulácií s „darovanými“ ľudskými gamétami je znepokojujúca. Príkladom sú experimenty, pri ktorých by sa používali ľudské gaméty spolu so zvieracími, rôzne neprípustné manipulácie ľudského genómu, vytváranie ľudsko-zvieracích chimér, cybridov či hybridných embryí, ako aj pokusy s dnes takmer všeobecne zakázaným klonovaním človeka.

Mons. Štefan Sečka
Predseda Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

pentecoste-1Katolícka cirkev v dnešnú nedeľu slávi sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak 50-dňové veľkonočné obdobie...

Prelát Opus Dei navštívil Bratislavu

.

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi.

Opus Dei.25/05/2012
opusdei.sk

Prelát Opus Dei, Mons. Javier Echevarría bol počas víkendu na pastoračnej návšteve v Bratislave. Počas týchto dní mal možnosť stretnúť sa s rodinami, priateľmi a známymi, ktorí majú účasť na apoštolských iniciatívach vykonávaných veriacimi Opus Dei. Počas týchto troch intenzívnych dní vyzýval k apoštolátu, modlitbe za pápeža Benedikta XVI., k nasledovaniu jeho učenia a v neposlednom rade k radostnej a veľkodušnej odpovedi Bohu v každodennom živote.

Prelát počas besedy s rodinami všetkých povzbudzoval k tomu, aby hľadali svätosť v bežných záležitostiach každého dňa podľa ducha, ktorý šíril zakladateľ Opus Dei, svätý Josemaría Escrivá de Balaguer. Pripomenul, že treba byť vďačný všetkým kresťanom, ktorý počas komunizmu obetovali svoj život za vieru. Počas tejto besedy mohol odpovedať na viacero otázok týkajúcich sa apoštolátu, rodiny, dôvery v Boha, vytrvalosti vo viere a Božieho povolania, ktorému sa dostalo deťom v rodine. Veriacim kresťanom mimo iného pripomenul, aby boli vďační za milosť krstu obdržanej od Boha. Taktiež povzbudzoval k modlitbe za všetkých ľudí, aby sa títo prostredníctvom sviatostí stretli s Bohom. Zvlášť pri tejto príležitosti vyzdvihol sviatosť zmierenia. Stála apoštolská práca Opus Dei na Slovensku začala v júni 1996. Prelát nejedenkrát zopakoval, že zakladateľ Opus Dei ešte dávno pred pádom komunizmu navštívil Slovensko vo svojej modlitbe a mysli modliac sa za prenasledovaných kresťanov nášho národa. Apoštolské plody, ktoré teraz zbierame, sú výsledkom modlitby tohto svätca.  

V sobotu bol Prelát prijatý na audiencii u bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, s ktorým bol asi hodinu. Následne na ďalšom stretnutí s rodinami hovoril o veľkej láske a starostlivosti Mons. Zvolenského voči veriacim svojej diecézy. Povzbudzoval zúčastnených, aby mali vo veľkej láske svojho biskupa, v prvom rade tým, že sa budú modliť za jeho osobu a úmysly. V sobotu mal taktiež besedu s asi tridsiatimi diecéznymi kňazmi a seminaristami z   Českej republiky a Slovenska, kde mali títo príložitosť opýtať sa ho, ako zlepšiť svoj duchovný život i duchovný život svojich veriach. Počas návštevy prijal Prelát v súkromí trinásť rodín, medzi ktorými boli zakladatelia a podporovatelia materských škôlok, rodinných kurzov, rodičia veriacich Prelatúry a spolupracovníci Opus Dei. Tesne pred odchodom na letisko ešte stihol požehnať dvom mladým novomanželov.

V nedeľu chcel Mons. Javier Echevarría vidieť pozemok neďaleko Bratislavy, kde sa plánuje postaviť dom na duchovné cvičenia a konvivencie. Tam ho už čakala skupina ďalších rodín, ktorí ho chceli pozdraviť a prejaviť mu vďaku a náklonnosť.