16. apríla Veľká Sobota

Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

15. apríla Jn 18, 1 – 19, 42

Otázku „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ dostávame často, keď sa ohrievame pri ohni života v spoločnosti. A zapierame. Dnešné evanjelium nás v tom cez Petra fotografuje. A teda aj pozýva zaplakať a prijať od Ježiša odpustenie a nový život.

14. apríla Jn 13, 1-15

Chápete, čo som vám urobil? Asi veľmi nie, ale budeme nad tým dnes rozjímať počas liturgie. Umývať niekomu nohy znamená predovšetkým sa naňho dívať zdola, z polohy služobníka. Takto k nám pristupuje náš Boh. Vždy! Nikdy ináč! Kristus chcel, aby si to jeho učeníci dobre zapamätali. Nech nám Duch Svätý osvieti srdcia, aby do nás mohla preniknúť táto pravda o trochu viac.

13. apríla Mt 26, 14-25

"Som to azda ja?" To je otázka na dnešný deň. Dnešný deň totiž by mal byť dňom úprimného vyznania vlastnej pochabosti a skrúšenej modlitby o vernosť Kristovej láske.

12. apríla Jn 13, 21-33. 36-38

Dve zrady, a predsa každá z iným koncom. Rozdiel je v schopnosti prijať dar odpustenia. A teda v pokore. Pros dnes o tento dar, aby si vedel prijať Božie dary aj vtedy, keď ťa budú usvedčovať, z tvojej zrady.

12. apríla Jn 12, 1-11

Mária vydala na oslavu Pánovho zmŕtvychvstania pravý vzácny nardový olej. Existujú aj nepravé, lacné voňavky... Judáš hľadel na výdavky a mal pritom falošné pohnútky. Čo urobíš so svojimi vzácnosťami ty v tomto čase Veľkej Noci? Bude to ten pravý olej na pamiatku Pánovho zmŕtvychvstania?

10. apríla Lk 19, 28-40

Prichádza náš Kráľ do svojho mesta, aby sebaobetou vykúpil hriešnikov. Prestierajme pred ním aj my svoje plášte: zhoďme zo seba všetko to, do čoho vkladáme svoje istoty, a vzdajme Bohu chválu za jeho dobrodenia. 

8. apríla Jn 10, 31-42

"...vo mne je Otec a ja v Otcovi". Toto je vlastne tá zmena, po ktorej Ježiš túži pre nás. On chce, aby sme nielen niečo vedeli o Bohu, ale aby sme v Ňom boli. Má totiž moc uviesť nás do tak hlbokého vzťahu so sebou a s Otcom v Duchu Svätom, že budeme jedno s Bohom. A toto je prameň premeny nášho srdca.

7. apríla Jn 8,51-59

Čo robíš s prijatým Ježišovým slovom? Nie je to druhoradá vec: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Čo znamená zachovať? Nosiť v srdci, vo vedomí, v pamäti, a teda vracať sa k nemu a stále si ho osviežovať. Takto bude v nás Ježišovo slovo živé a prinášať život, ktorý nič nemôže premôcť, ani smrť.

6. apríla Jn 8, 31-42

Zásadná otázka na dnes znie: si otrok, alebo syn? Prizri sa tvojmu vzťahu s Otcom. A potom tvojmu vzťahu s Jeho Synom a tvojim Bratom.

5. apríla Jn 8, 21-30

V ťažkej konfrontácii Ježiša a farizejov sa stále zreteľnejšie zjavuje totožnosť Božieho Syna, ktorý prišiel pre našu spásu. Nemôže zaprieť, čo je pravdou: "ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch". Čo to znamená pre mňa dnes? Pozvanie zanechať svoje pokusy o sebaspásu a staviť na Jeho osobu.

4. apríla Jn 8, 12-20

Ak je v tvojom živote tma, spomeň si na žiarivý plameň sviece, ktorý sa zapaľuje pri krste detí. Si Božím dieťaťom a aj tebe bolo povedané: „kto mňa nasleduje, nebude chodiť v temnotách, ale bude mať svetlo života“.

3. apríla Jn 8, 1-11

"Kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Už si prijal v tomto čase prípravy na Veľkú Noc dar odpustenia? Je to veľmi dôležité. Aby si videl, že Pán ťa neodsudzuje. Chce, aby si žil novým životom, preto všetko odpúšťa.