25. mája Mk 10, 28-31

Nepozýva nás k opusteniu našich najbližších ten, kto nás volá, aby sme milovali ešte aj svojich nepriateľov! Ale hovorí, že láska k nemu a jeho evanjeliu je stonásobne väčším dobrom ako tieto. Dokonca aj v prenasledovaní.

24. mája Jn 19, 25-34

„Žíznim.“ Stav smädu vyjadruje silnú túžbu po naplnení prísľubov, vo viere v ktoré Ježiš kráčal na Golgotu a vystúpil až na kríž. Ich napnením bolo Ježišovo vzkriesenie a zoslanie Ducha Svätého na Jeho učeníkov. Aj my sa účíme mať smäď po napnení Otcových prísľubov. To je opravdivá a hlboká modlitba, v ktorej nás sprevádza Mária a celá Cirkev.

23. mája Jn 15, 26-27; 16, 12-15

"Nebude hovoriť sám zo seba", lebo Láska necháva vždy priestor druhému. Žiť v Duchu Svätom znamená prijať logiku zabudnutia na seba a teda aj stratu kontroly... Avšak vďaka tomu sa všetko, čo robíme stáva miestom stretnutia a jednoty, spolupráce, starostlivosti o druhého a láskavosti...

22. mája Jn 21, 20-25

Pletky alebo rôzne chýry, ako to vidíme aj v dnešnom evanjeliu, dokážu veľmi ľahko rozvíriť náš záujem. Prosme preto Ducha Svätého, aby nám priniesol vášeň pre neustále počúvanie slov pravdy, ktoré nám boli zjavené samotným Spasiteľom. Aby sme poznávali stále viac a jasnejšie to, čo je v Jeho slovách a unikali pred nadšením pre veci, ktoré sú nepotrebné.

21. mája Jn 21, 15-19

Ako to je s mojou vierou? A v ako to vlastne som stave? Niekedy sa nám zdá, že vieme. A potom prichádza skúsenosť, vďaka ktorej triezvieme zo sebaklamu. Avšak až po mnohých takýchto skúsenostiach vytriezvenia môžno konečne dospievame k nefalošnému odovzdaniu tohto hodnotenia do Ježišových rúk. Podobne ako Apoštol Peter.

20. mája Jn 17, 20-26

Jednota je mierou našej skúsenosti s Božou láskou. Pripomínajú nám to Ježišové slová, ktoré nám dnes prednáša Cirkev. Božia láska nás totiž robí schopnými sebadarovania, čiže zabúdania na seba v prospech iných tým, že nám dáva poznať Boha ako toho, ktorý má naozaj všetko vo svojich rukách a vedie udalosti v náš prospech aj vtedy, keď sa nám zdá opak.

19. mája Jn 17, 11b-19

Ako Ježišovým učeníkom, aj nám patria Jeho slová: "Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde". On vykonal veci z lásky k nám a všetko, čo Kristus vykonal je svetlom, v ktorom môžeme hodnotiť záležitosti nášho života. Toto je naša istota.

18. mája Jn 17, 1-11a

"Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril..." Skús sa dnes modliť napodobňujúc Ježiša v jeho postoji. Častokrát sa nám totiž stáva, že na modlitbe vešame hlavu. A to nezostáva bez ozveny na našom duchu... Vstupujeme vtedy častokrát do seba, alebo sa venujeme akýmsi bludným myšlienkam. Skús sa dnes pomodliť ako Ježiš.

16. mája Jn 17, 11b-19

"Nie sú zo sveta..." ale "poslal som ich do sveta". Byť kresťanom znamená byť v jednote s Kristom, ktorý je na nebesiach, a zároveň žiť svoj život ako poslanie v tomto svete. To však je možné len vďaka pôsobeniu Ducha Svätého...

14. mája Jn 15, 9-17

Asi každý z nás, keď je šťastný túži, aby všetci, ktorých miluje, poznali rovnaké šťastie, zvlášť ak vlastne zakusujú opak. Podobnú túžbu môžeme vnímať v Ježišových slovách, keď nám hovorí o svojej radosti. Započúvajme sa dnes do nich, aby k nám preniklo aj to, čo hovorí o ceste k nej.

13. mája Mk 16, 15-20

Hlásanie - Pán Boh sa nám chce predovšetkým prihovárať. Pretože slovo, hlásanie, rozhovor, pokus presvedčiť... majú moc z nás dostať slobodnú odpoveď. A preto je hlásanie ústrednou záležitosťou apoštolského poslania Cirkvi. Všetko ostatné sú znaky, ktoré sprevádzajú toto poslanie. 

12. mája Jn 16, 12-15

Veľmi radi vieme o veciach, lebo veľmi radi máme veci pod kontrolou. Naopak napĺňa nas strach a sme nervózni, ak by nás niečo malo zaskočiť. Preto je dôležité, aby sme vedeli, že dozrievame postupne a mnohé veci v našom živote potrebujú svoj čas. Zvlášť to je pravda vo veciach viery a nášho života pred Bohom. Majme však dôveru v Ducha Svätého, ktorý neklame, ale podľa možností, ktoré v nás vidí, uvádza nás do plnej pravdy.

11. mája Jn 16, 5-11

Diabol sa rád oblieka do sudcovského taláru, aby nám veľmi prísne hovoril: po tom, čo si urobil, už niet pre teba miesta v Božom srdci, nemôžeš mať nádej, že sa pre teba čokoľvek zmení... Ježiš nám preto dnes pripomína, že diabol ako knieža tohto sveta je už odsúdený. Keď teda v sebe počuješ rozsudky, ktoré ťa paralizujú beznádejou, pripomeň si, že sú to slová falošného sudcu, ktorý klame a on sám už je odsúdený.