10. apríla Lk 19, 28-40

Prichádza náš Kráľ do svojho mesta, aby sebaobetou vykúpil hriešnikov. Prestierajme pred ním aj my svoje plášte: zhoďme zo seba všetko to, do čoho vkladáme svoje istoty, a vzdajme Bohu chválu za jeho dobrodenia. 

8. apríla Jn 10, 31-42

"...vo mne je Otec a ja v Otcovi". Toto je vlastne tá zmena, po ktorej Ježiš túži pre nás. On chce, aby sme nielen niečo vedeli o Bohu, ale aby sme v Ňom boli. Má totiž moc uviesť nás do tak hlbokého vzťahu so sebou a s Otcom v Duchu Svätom, že budeme jedno s Bohom. A toto je prameň premeny nášho srdca.

7. apríla Jn 8,51-59

Čo robíš s prijatým Ježišovým slovom? Nie je to druhoradá vec: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Čo znamená zachovať? Nosiť v srdci, vo vedomí, v pamäti, a teda vracať sa k nemu a stále si ho osviežovať. Takto bude v nás Ježišovo slovo živé a prinášať život, ktorý nič nemôže premôcť, ani smrť.

6. apríla Jn 8, 31-42

Zásadná otázka na dnes znie: si otrok, alebo syn? Prizri sa tvojmu vzťahu s Otcom. A potom tvojmu vzťahu s Jeho Synom a tvojim Bratom.

5. apríla Jn 8, 21-30

V ťažkej konfrontácii Ježiša a farizejov sa stále zreteľnejšie zjavuje totožnosť Božieho Syna, ktorý prišiel pre našu spásu. Nemôže zaprieť, čo je pravdou: "ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch". Čo to znamená pre mňa dnes? Pozvanie zanechať svoje pokusy o sebaspásu a staviť na Jeho osobu.

4. apríla Jn 8, 12-20

Ak je v tvojom živote tma, spomeň si na žiarivý plameň sviece, ktorý sa zapaľuje pri krste detí. Si Božím dieťaťom a aj tebe bolo povedané: „kto mňa nasleduje, nebude chodiť v temnotách, ale bude mať svetlo života“.

3. apríla Jn 8, 1-11

"Kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Už si prijal v tomto čase prípravy na Veľkú Noc dar odpustenia? Je to veľmi dôležité. Aby si videl, že Pán ťa neodsudzuje. Chce, aby si žil novým životom, preto všetko odpúšťa.

2. apríla Jn 7, 40-53

V úžase o ňom povedali: „Nikdy tak človek nehovoril“. A cítime aj my, že je to pravda. Prečo však tak povrchne počúvame jeho slová?

1. apríla Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Každému z Ježišových učeníkov je tiež určená "hodina". Možno to bude až hodina tvojej telesnej smrti. Vždy však ide o chvíľu svedectva "o pravdivosti toho, ktorý nás poslal"...

31. marca Jn 5, 31-47

"Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!" O čiu oslavu máš záujem ty? Kto má potvrdzovať tvoju opravdivosť?

30. marca Jn 5, 17-30

"Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života." Prečo vlastne počúvaš Božie slovo? Aby si sa niečo dozvedel? Alebo, aby si vedel niečo povedať? Božie slovo je tu na to, aby nás previedlo zo smrti do života. Toto je hlavný dôvod čítania a počúvania Božieho slova, aby sme zakúsili moc, ktorá je v ňom a mohli prejsť z beznádeje k otvorenosti, z apatie do života.

29. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Dnešné evanjelium nám ukazuje, že dar nášho oslobodenia stál Ježiša život. Vskutku, tento dar je darom nového života, ktorý vyviera zo skúsenosti lásky. 

27. marca Lk 15, 1-3. 11-32

"Vstanem a pôjdem k Otcovi!" Zrodil tento Pôst v tebe takúto túžbu a rozhodnutie, alebo si ešte neobjavili, že si hriešnik a tak slúžiš Bohu so závisťou voči hriešnikom a s pocitom krivdy? Kde si? Otec ťa čaká.