3. januára Jn 1, 29-34

V týchto dňoch nám mnohí influenceri dávajú odporúčania ako začať nový rok. Je zaujímavé, že veľmi často radia urobiť ako prví krok k odpusteniu. Nečakať na druhého, ale urobiť ho ako prví. Úžasne! Ale dá sa to len tak? V človeku predsa existuje niečo, čo sa tomu prudko vzpiera. A to je hriech. "Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta...". Ježiš Kristus, ako tichý baránok, obetoval seba samého na kríži, a zničil hriech, aby sme, oslobodení z otroctva hriechu, mohli konečne konať dobro, pre ktoré sme boli stvorení.

2. januára Jn 1, 19-28

Ján Krstiteľ je podrobený vyšetrovaniu, ktoré nám je priblížené, aby sme pochopili, kto je, a ešte viac, kým nie je. Na začiatku tohto nového roku by sme si mali aj my položiť otázku "Kto sme?". Aby sme vstúpili do konfrontácie s vecami, ktoré nás čakajú, s jasným vedomím toho, kým sme a kým nie sme.

1. januára Lk 2, 16-21

"Išli a našli..." Ak by nešli, nič by nenašli. Veľmi jednoduché posolstvo pre každého z nás na začiatku tohto nového roku Božej milosti. Hľadáš, ponáhľaš sa za tvojim Bohom? Ako je to s tvojimi túžbami dnes? "Kto hľadá, ten nájde" - hovorí Ježiš. 

31. decembra Lk 2, 22-40

Dnešná slávnosť nám hovorí o prelínaní sa sviatku a všednosti, slávenia a každodennosti. Zamiluj si svoj Nazaret, lebo to je miesto, kde sa milosť dáva každodenne, prístupne, obyčajne...

30. decembra Lk 2, 36-40

Vdova. Vdovy sa často objavujú na stránkach Nového, ale aj Starého Zákona. Vdova bola symbolom človeka, ktorý vie, že jediným ženíchom, ktorý nesklame je iba Boh. Vskutku, je možné objaviť v tejto situácii milosť. Milosť konkrétneho vedomia, že všetko sa pomíňa, že o všetko prídeme. Že jedinou istotou je dar Ježiša Krista.

29. decembra Lk 2, 22-35

Simeon je obrazom "starého človeka", ktorý umiera v momente keď sa plní jeho očakávanie a víta "útechu Izraela", vstupujúcu do svojho chrámu. Aj my sme prorokmi smrti "starého človeka". Lebo ohlasujeme a prijímame do nášho tela cez sviatosti vstupujúceho Spasiteľa. Prosme Pannu Máriu, aby nám u svojho Syna získala milosť a nový človek v nás premenil celý náš život.

28. decembra Mt 2, 13-18

Mučeníctvo neviniatok spôsobilo stroskotanie Herodesových plánov a ochránilo prítomnosť Spasiteľa v tomto svete. Podobne je aj v našom živote, ak je niekde prítomné nejaké tajomné utrpenie neviniatok, je to preto, aby spôsobilo stroskotanie plánov Zlého a ochránilo prítomnosť Ježiša Krista, ktorý nás volá k obráteniu. Utrpenie nevinných nás totiž pribíja k podstatnej otázke nášho života, na ktorú jedinou odpoveďou je ukrižovaný Ježiš Kristus.

27. decembra Jn 20, 2-8

Uvidieť prázdny hrob je akoby ozvenou iného znaku - toho, ktorý dostali pastieri, poslaní anjelmi za dieťaťom, ovinutým do plienok a uloženým do jasieľ. Oba sú to znaky nového života. Náš Spasiteľ sa nechal zavinúť do plachiet a uložiť do hrobu, aby rozviazal to, čo nás spútavá a robí z nás otrokov, a získal nám slobodu.

26. decembra Mt 10, 17-22

Vieru vidíme uprostred skúšok. Je naozaj úžasný ten Boh, čo vie človeka naplniť poznaním svojej lásky tak, že mu už nič nechýba. Lebo pritom objavil, že On je Pánom života a aj keby stratil niečo dôležité, získa niečo oveľa dôležitejšie - jeho samého, neodcudziteľný život s ním.

25. decembra Jn 1, 1-18

Mať nový život znamená žiť v láske, pretože láska vyháňa strach zo smrti. Kto miluje, nebojí sa zomrieť, lebo bol premenený láskou Nášho Pána Ježiša Krista. Preto dnes slávime jeho narodenie, nie ako spomienku, ale ako dar, ktorý sa nám znovu dáva.

24. decembra Lk 1, 26-38

Je naozaj vynikajúcim darom uvoľniť sa a zložiť celú svoju dôveru do Božích rúk. Ísť v ústrety aj ťažkým veciam s istotou a pokojom, lebo veď On to má všetko pod svojim dohľadom. Toto je podstata Máriinho postoja, ktorým nám sieti na cestu.

23. decembra Lk 1, 57-66

"A vskutku Pánova ruka bola s ním." Kedysi boli ľudia silne presvedčení pravde, že Boh je po ich strane. Už len preto, že dostali dar života, či vychádzajúc z faktu, že sú kresťanmi. Bol to pre nich dôkaz, že sú požehnaní a žijú v Božej priazni. Nám už chýba toto vedomie a preto sa bojíme budúcnosti. Dnešné evanjelium nám prichádza na pomoc a pripomína nám, že náš život nie je náhoda.

22. decembra Lk 1, 46-56

"Velebí moja duša Pána..." Všetko to, čo spieva Panna Mária vo svojom chválospeve nad faktami svojho života v súvislosti so svojim Synom, dnes zaznieva v súvislosti s tebou. Lebo všetko, čo sa im stalo, sa nestalo len kvôli nim, ale aj pre teba, pre tvoju spásu. Mária sa počala nepoškvrnená, nie kvôli sebe, ale aby nám bola Matkou a skrze ňu, aby sme mali prístup k Božej spáse.