28. februára Mt 6, 7-15

V najčastejšej moditbe, ktorú nás naučil sám Ježiš, podmieňujeme odpustenie našich vín, odpustením, ktoré sami dávame iným. Tak samozrejmé je pre nás odpúšťanie iným! Kresťan môže rozmýšľať nad svojimi vinami a prosiť Boha s nádejou, že mu budú odpustené, ale nemá žiadnu pochybnosť, že všetky viny jeho blížnych voči nemu sú odpustené. V srdci má totiž rozliatu lásku voči hriešnikom, ktorá je pre neho istotou.

27. februára Mt 25, 31-46

Veľakrát nám to hovorí svedomie, dnes nám to pripomína evanjelium: dávaj si pozor, aby si nezostal uzavretý vo svojom sebectve! Pretože Božie kráľovstvo je neprístupné sebcom. Všimni si teda svoje konanie a či sa tvoje srdce nezatvára. Dávaj si pozor, lebo sebectvo ťa pozbavuje Boha.

26. februára Mt 4, 1-11

Byť pokúšaný je nevynutnosť, lebo tam, uprosted pokušení, prejavujeme svoju slobodu a rozhodujeme sa pre Boha. Byť si vedomý a odzbrojiť diablovo klamstvo v jeho pokušeniach a vnuknutiach, to je úloha kresťana.

25. februára Lk 5, 27-32

"On vstal, opustil všetko a išiel za ním". Toto urobil Lévi a mnohí ďalší z povolaných. Čo plánuješ ty v tomto čase sviatkov z-mŕtvych-vstania?

24. februára Mt 9, 14-15

Dnešné evanjelium sa zmieňuje o radosti, ktorá existuje z vedomia Božej prítomnosti. Aká radosť teda sa ti pripomína, keď si spomenieš na Pána Boha? Akú radosť môžeš ty očakávať zo stretnutia s Ním?

23. februára Lk 9, 22-25

Ak chceš zmenu vo svojom živote, ak chceš, aby sa tvoje srdce neustále rozširovalo, tak potrebuješ byť pripravený na smrť. Na akú smrť? Na smrť svojho egoizmu, svojim chúťkam, svojho presvedčenia, že vieš všeko najlepšie... A táto smrť nie je jednorázovou záležitosťou. Každý deň nesie v sebe príležitosť na takúto smrť a na vstúpenie do kráľovstva nového života spolu s Kristom. 

22. februára Mt 6, 1-6. 16-18

Ako ma vidia iní? Je veľkým pokušením pri pestovaní svojho náboženského či morálneho života stále sa zaoberať tým, ako ma hodnotia iní. Je však pokušením aj hodnotiť sa samému a robiť veci kvôli tomu, aby som si pripadal dobrým, svätým a nábožným. Jedine Pán Boh je zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť správne seba a svoje skutky, lebo tam vidíme stále aj nezištnú lásku a túžbu po našom rozvoji.

21. februára Mk 9, 30-37

Rozjímaj a vracaj sa dnes k tomu, čo znamená "byť ako dieťa". Aby si postupne mohol objaviť aj význam prísľubu: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

20. februára Mk 9, 14-29

Tá každodenná, húževnatá, v pote čela a v slzách vykonaná modlitba, zvlášť tá plná dôvery, že Boh môže všetko, je kľúčom k mnohým víťazstvám. “Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou“.

19. februára Mt 5, 38-48

Kdekto chce dnes bojovať proti zlu. Kresťania by však mali pamätať na Ježišové slová o neodporovaní zlu. Máme pred zlom unikať, aby sme sa chránili - to je prvá vec, ktorú je určite potrebné robiť. Avšak zvíťaziť nad zlom je možné len silou lásky a pravdy, modlitby a pôstu. To znamená - silou Božieho víťazstva, ku ktorému vedie len cesta pokory.

18. februára Mk 9, 2-13

Obraz oblaku, ktorý sa objavuje v dnešnom evanjeliu, je úžasným symbolom, vystihujúcim skúsenosť viery a zrelej spirituality. Je to skúsenosť blízkosti, zjavenia a zároveň uznania nepreniknuteľnosti tajomstva.

17. februára Mk 8, 34 – 9, 1

Nechaj rozoznieť nad dnešným dňom a jeho trápeniami Ježišové slová, aby ti zasvietilo svetlo, že opravdivý zmysel tvojho života nie je v zhromažďovaní a v uskutočnení tvojich plánov. Že je skôr v hlbokej, vnútornej jednote s Pánom, v nasledovaní Jeho mentality v konkrétnych životných situáciách.

16. februára Mk 8, 27-33

Podľa čoho spoznáš, či máš zmysel pre Božie veci, alebo si stále len pri tých ľudských? Podľa toho, čo sa s tebou deje, keď sa na obzore tvojho života vynára kríž a s ním perspektíva utrpenia a zavrhnutia.