26. marca Lk 18, 9-14

Aj tým, čo sa modlia sa stáva, že si namýšľajú. Napríklad to, že sú spravodliví. A potom ostatnými pohŕdajú. Preto kresťanská modlitba je nadovšetko školou poníženia. To jest postavením sa v pravde pred tým, ktorý jediný je Svätý a spravodlivý, a pritom je našim Otcom.

25. marca Lk 1, 26-38

Najväčšie skutky v našom živote, sú tie, ktoré sa podobajú na dnešný Máriin súhlas na Božie dielo s ňou. Aj tie najväčšie naše skutky sú totiž len dočasné a pozemské, lebo sú ľudské. Naopak, aj to najmenšie Božie dielo v nás je božské a večné.

24. marca Lk 11, 14-23

Oplatí sa z času na čas pripomenúť si, že v snahe zasievať zmätok sa diabol kedysi snažil Ježiša obviniť zo spolupráce s Belzebulom. Sám Pán tiež predpovedal, že podobné obvinenia budú dopadať aj na jeho Cirkev. Nečudujme sa, a pokojne, krok za krokom, deň za dňom, "zhromažďujme" spolu s Kristom.

23. marca Mt 5, 17-19

Dnešné evanjelium nás pozýva s láskou a pozorne čítať Sväté Písmo a prijímať všetko, čo v je ňom. Aj tie najmenšie veci, ktoré sa pri povrchnom čítaní môžu zdať bezvýznamné. Aj to je slovo Boha, ktoré sa nám takto môže dať poznať úplne novým spôsobom.

22. marca Mt 18, 21-35

Slovo almužna má v gréčtine aj v hebrejčine ten istý pôvod, čo slovo milosrdenstvo. Sme pozvaní v tomto čase konať milosrdenstvo, čiže predovšetkým darovať dlhy svojim vinníkom, odpúšťať. Znovu a znovu. Ak sme vysporiadní na tejto úrovni, môžeme konať milosrdenstvo aj dávajúc pomoc ľuďom núdznym.

21. marca Lk 4, 24-30

"Ani k jednej z nich nebol poslaný..., ani jeden z nich nebol očistený..." Na to, aby sme mohli "prijať proroka" či "získať očistenie", potrebujeme počúvať ako cudzinci, odnova, akoby prvý krát, zo stále novými ušami. Prosme dnes o to, aby sme rástli v tejto dôležitej kresťanskej zručnosti.

20. marca Lk 13, 1-9

Dnešné evanjelium sa dotýka problému, akým je naša bezmocnosť voči nepredpokladaným udalostiam. Zlo nás šokuje, krútime hlavou nad dôvodami vojen a vrážd, či nad nešťastím tých, ktorých život bol ukončený náhle. A nedarí sa nám v týchto udalostiach nájsť múdrosť pre seba... Boží vynohradník, náš Brat a Spasiteľ Ježiš Kristus prosí aj dnes za teba svojho Otca: "Pane, nechaj ho ešte tento rok."

19. marca Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne..." To znamená, že to uvažovanie trvalo dlhšie než jednu chvíľu. Sv. Jozef nás dnes učí neunáhliť sa. Keď uvažujeme nad tým, čo je spravodlivé v daných okolnostiach, a hoci možno máme aj nejaký svoj názor, potrebujeme vedieť vytrvať až príde svetlo zhora. 

18. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Vytiahnúť dobro zo zla, či začať, kde všetko skončilo, alebo dať nový život tam, kde zavládla smrť, to nevie nikto, iba Pán Boh. "Vec v našich očiach obdivuhodná", ktorá "sa stala na pokyn Pána". Predovšetkým sa stala s Božím Synom a jeho národom. Nech nám rozjímanie o tejto udalosti posilňuje srdcia nádejou v ťažkých okolnostiach nášho života a zaplaví vedomie bázňou pred silami zla v nás.

17. marca Lk 16, 19-31

Ježišovo podobenstvo, ktoré na dnes dostávame, jasne hovorí o potrebe počúvania Božieho Slova prostredníctvom čítania Sv. Písma. Ako prežívaš tento predveľkonočný čas? Máme ho aj na to, aby sme sa učili počúvať, lebo "Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal".

16. marca Mt 20, 17-28

"Medzi vami to tak nebude." Kresťanská veľkosť spočíva v službe, v hľadaní posledného miesta. Choď dnes s týmto slovom ako so vzácnym kamienkom v ruke. Prezeraj si ho a rozmýšľaj, čo s ním urobíš.

15. marca Mt 23, 1-12

Vy všetci ste bratia... lebo len jeden ja váš Otec, ten nebeský. Modli sa nech ti Duch Svätý naplní srdce, aby si mohol videť stále viac pravdu týchto slov a žil v opravdivej poníženosti.

14. marca Lk 6, 36-38

Akou mierou teda meriaš ty svojich blížnych? To je vec, ktorú maš dnes skúmať. Nech sa zas o trochu viac rozšíri tvoje srdce k milosrdenstvu a veľkodušnosti.