31. januára Mk 5, 21-43

Málo ľudí sa naozaj dotýka Ježiša, väčšina sa na neho len tlačí... Dotknúť sa Ježiša je možné len vierou. Ako je to pri tvojich stretnutiach s ním?

30. januára Mk 5, 1-20

„Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ Pán niekedy dopustí, že nás naše hriechy spútajú na celé roky, alebo že trpíme samotou, či sebazničujúcimi myšlienkami a skutkami, podobne ako človek z dnešného evanjelia. Ale to všetko preto, aby sme raz mohli svedčiť, zvlášť našim blízkym, o veľkých veciach, ktoré urobil Pán a ako On miluje.

27. januára Mk 4, 26-34

"...Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil." Ježiš hovorí v podobenstvách úmyselne, aby ľudia nechápali (porov. Lk 8, 10). A tak je to dodnes. "V súkromí" však, čiže tam kde sa schádza spoločenstvo Jeho učeníkov a v hĺbke srdca "všetko vysvetľuje". A tak je to dodnes.

26. januára Lk 10, 1-9

"Poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť". Všade tam, kam sa Pán chystá prísť posiela svojich učeníkov pred sebou. Aj teba.

25. januára Mk 16, 15-18

Byť spasený alebo odsúdený. Zoči-voči ponuke Dobrej zvesti, neexistuje tretia možnosť. Buď prijímeš svetlo záchrany alebo zostaneš vydaný sebe samému, to jest svojim démonom, svojim vášňam, svojim úzkostiam, prázdnote a tme...

24. januára Mk 3, 31-35

 „Kto je moja matka a moji bratia?“ Evanjelium nám dnes pripomína, že sme Ježišovou novou duchovnou rodinou. Sme Jeho veľkou duchovnou rodinou! Nech nás dnes prenikne vedomie tejto skutočnosti.

23. januára Mk 3, 22-30

Áno, nedostane odpustenie hriechov, „kto sa rúha Duchu Svätému“. Lebo zavrhovať toho, ktorý bol poslaný, aby svedčil v našich srdciach, že patríme Bohu a sme pre Neho ako Jeho deti (Rím 8,16), znamená oddeliť sa od spásonosného daru. Kiežby nás viera chránila v každých okolnostiach života a mohli sme stavať na milosrdnej láske, za poznanie ktorej Boh obetoval svojho Syna!

22. januára Mt 4, 12-23

Ježiš, prichádzajúc do Kafarnauma, vykonal určité sebaobmedzenie. Bolo to obmedzenie samého seba, že sa tam rozhodol bývať. Tam sa potom sústredil na to, čo dostal ako misiu od Otca: hlásanie Slova, znaky, stretnutia... Odtiaľ, to svetlo, ktoré priniesol, zažiarilo do veľkej šírky. Ak sa obmedzujem na to, čo je najdôležitešie v misii môjho života, v mojom povolaní, nemusím sa báť - to, čo sa má stať, zažiari ako veľký prúd dobra do sveta.

21. januára Mk 3, 20-21

Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa... Možno aj tvoji príbuzní hovoria niečo podobné, keď vidia, že prijímaš do svojho života ďalšie dieťa, že dávaš v nedeľu prednosť sv. omši pred nákupmi, alebo keď počujú, že si znovu odpustil nejakú nespravodlivosť, a podobne. Neboj sa, nasleduj svojho Učiteľa. 

20. januára Mk 3, 13-19

Prečo si Ježiš vybral práve týchto dvanástich? Prečo práve rybárov a mýtnika? A prečo aj Judáša? Lebo. Prečo vyzerám práve takto? Prečo mám také problémy a také zdravie? Prečo som sa narodil v takej rodine? Prečo práve v tejto krajine? Prečo v takýchto a nie iných podmienkach? A prečo sa mi stálo práve toto?... Lebo Boh je Boh, a On vie prečo.

19. januára Mk 3, 7-12

Ježiš odstupuje od tých, čo sa ho chcú dotknúť a nedovoľuje hovoriť tým, čo vyznávajú jeho Božiu identitu. Prečo? Pretože on chce predovšetkým, aby sme vážne počúvali to, čo nám chce odovzdať a nie len ho uctievali alebo s ním vybavovali naše potreby...

18. januára Mk 3, 1-6

Všimni si v dnešnom evanjeliu nad čím Ježiš prežíva hnev a smútok. A pros o potrebné milosti.

17. januára Mk 2, 23-28

Ježiš v tomto úryvku vystupuje polemicky voči Zákonu, pretože má pre nás väčší dar, než akým je Zákon. A ním je poznanie Božej lásky - ono spôsobuje, že obdarovaný sa už nemýli, lebo sám miluje. Kto sa totiž mýli, robí tak preto, že je v strachu. A na takéto situácie je tu dar Zákona, ktorý nám pripomína aká je správna cesta, kde sú hranice a že je potrebné sa dať do poriadku.