2. apríla Jn 7, 40-53

V úžase o ňom povedali: „Nikdy tak človek nehovoril“. A cítime aj my, že je to pravda. Prečo však tak povrchne počúvame jeho slová?

1. apríla Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Každému z Ježišových učeníkov je tiež určená "hodina". Možno to bude až hodina tvojej telesnej smrti. Vždy však ide o chvíľu svedectva "o pravdivosti toho, ktorý nás poslal"...

31. marca Jn 5, 31-47

"Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!" O čiu oslavu máš záujem ty? Kto má potvrdzovať tvoju opravdivosť?

30. marca Jn 5, 17-30

"Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života." Prečo vlastne počúvaš Božie slovo? Aby si sa niečo dozvedel? Alebo, aby si vedel niečo povedať? Božie slovo je tu na to, aby nás previedlo zo smrti do života. Toto je hlavný dôvod čítania a počúvania Božieho slova, aby sme zakúsili moc, ktorá je v ňom a mohli prejsť z beznádeje k otvorenosti, z apatie do života.

29. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Dnešné evanjelium nám ukazuje, že dar nášho oslobodenia stál Ježiša život. Vskutku, tento dar je darom nového života, ktorý vyviera zo skúsenosti lásky. 

27. marca Lk 15, 1-3. 11-32

"Vstanem a pôjdem k Otcovi!" Zrodil tento Pôst v tebe takúto túžbu a rozhodnutie, alebo si ešte neobjavili, že si hriešnik a tak slúžiš Bohu so závisťou voči hriešnikom a s pocitom krivdy? Kde si? Otec ťa čaká.

26. marca Lk 18, 9-14

Aj tým, čo sa modlia sa stáva, že si namýšľajú. Napríklad to, že sú spravodliví. A potom ostatnými pohŕdajú. Preto kresťanská modlitba je nadovšetko školou poníženia. To jest postavením sa v pravde pred tým, ktorý jediný je Svätý a spravodlivý, a pritom je našim Otcom.

25. marca Lk 1, 26-38

Najväčšie skutky v našom živote, sú tie, ktoré sa podobajú na dnešný Máriin súhlas na Božie dielo s ňou. Aj tie najväčšie naše skutky sú totiž len dočasné a pozemské, lebo sú ľudské. Naopak, aj to najmenšie Božie dielo v nás je božské a večné.

24. marca Lk 11, 14-23

Oplatí sa z času na čas pripomenúť si, že v snahe zasievať zmätok sa diabol kedysi snažil Ježiša obviniť zo spolupráce s Belzebulom. Sám Pán tiež predpovedal, že podobné obvinenia budú dopadať aj na jeho Cirkev. Nečudujme sa, a pokojne, krok za krokom, deň za dňom, "zhromažďujme" spolu s Kristom.

23. marca Mt 5, 17-19

Dnešné evanjelium nás pozýva s láskou a pozorne čítať Sväté Písmo a prijímať všetko, čo v je ňom. Aj tie najmenšie veci, ktoré sa pri povrchnom čítaní môžu zdať bezvýznamné. Aj to je slovo Boha, ktoré sa nám takto môže dať poznať úplne novým spôsobom.

22. marca Mt 18, 21-35

Slovo almužna má v gréčtine aj v hebrejčine ten istý pôvod, čo slovo milosrdenstvo. Sme pozvaní v tomto čase konať milosrdenstvo, čiže predovšetkým darovať dlhy svojim vinníkom, odpúšťať. Znovu a znovu. Ak sme vysporiadní na tejto úrovni, môžeme konať milosrdenstvo aj dávajúc pomoc ľuďom núdznym.

21. marca Lk 4, 24-30

"Ani k jednej z nich nebol poslaný..., ani jeden z nich nebol očistený..." Na to, aby sme mohli "prijať proroka" či "získať očistenie", potrebujeme počúvať ako cudzinci, odnova, akoby prvý krát, zo stále novými ušami. Prosme dnes o to, aby sme rástli v tejto dôležitej kresťanskej zručnosti.

20. marca Lk 13, 1-9

Dnešné evanjelium sa dotýka problému, akým je naša bezmocnosť voči nepredpokladaným udalostiam. Zlo nás šokuje, krútime hlavou nad dôvodami vojen a vrážd, či nad nešťastím tých, ktorých život bol ukončený náhle. A nedarí sa nám v týchto udalostiach nájsť múdrosť pre seba... Boží vynohradník, náš Brat a Spasiteľ Ježiš Kristus prosí aj dnes za teba svojho Otca: "Pane, nechaj ho ešte tento rok."