16. marca Lk 11, 14-23

Aj v súčasnosti niektorí ľudia vyžadujú znamenia z neba. Čo za opovážlivosť! Prečo skôr neprosiť o schopnosť uvidieť a porozumieť znamenia zeme - tie, čo sa dejú okolo nás?! Napríklad o schopnosť uvidieť človeka v tom, čo zatiaľ vyzerá len ako ľudský plod...

15. marca Mt 5, 17-19

Kdesi v našom vnútri nás diabol presviedča, že byť kresťanom, znamená ísť proti prirodzenosti. Žiť nadprirodzene však neznamená žiť proti prirodzenosti. Naopak, znamená naplniť zmysel, na ktorý naša prirodzenosť odkazuje, naplniť zmysel prirodzenosti. 

14. marca Mt 18, 21-35

Odpustiť zo srdca svojmu bratovi - to je dnešná Ježišova výzva, vo svetle ktorej máme prehodnotiť svoj život. Ako sa to teda dá naozaj zo srdca? Tak, že do tohto srdca zostúpi vedomie, že sme naozaj horší ako ostatní a Boh nám predsa odpustil. Je to vpravde veľká milosť, o ktorú však môžeme prosiť.

12. marca Jn 4, 5-42

"Daj sa mi napiť!" Je dôležité, aby sme započuli Ježišovú túžbu voči nám, vyjadrenú v týchto slovách. Ešte dôležitejšie je potom objaviť, že služba, ktorú udelíme v odpovedi, je darom pre nás.

10. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Boh riskuje veľmi veľa... Napriek našim chybám a našej nezrelosti je pripravený dokázať nám, že v nás verí a dať za to aj to najcennejšie, dokonca aj svojho Syna. Aby sme sa stali jeho synmi a dcérami, ktorí Ho slobodne príjmu.

9. marca Lk 16, 19-31

V dnešnom evanjeliu nám Ježiš pripomína, že náš život nie je banálny: naše skutky majú dôsledky. Dokonca aj naše zanedbania dobrého, to, čo sme neurobili, hoci mohli. Ako sa teda obrátiť, aby sme neskončili ako boháč z podobenstva? Zázraky nehľadajme. Dostali sme však Božie slovo a ono má moc premeniť nás vnútorne. Ak nepočúvame Písmo, aj keby nás prišli na zmenu života nahovárať zosnulí, nepodarí sa im to.

8. marca Mt 20, 17-28

Včera sme znovu počuli, že našim jediným Učiteľom je Kristus. Dnes sa nám pripomína, že to je ten, čo prišiel slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých, nie panovať. Čo to pre teba znamená v tvojej súčasnej životnej situácii?

7. marca Mt 23, 1-12

Prostredníctvom dnešného evanjelia nás Ježiš veľmi jasne varuje, aby sme si dávali pozor na všetko, čo nám môže dávať pocit nadradenosti. Máme nekompromisne odmietať, keď nás ľudia volajú spôsobom, ktorý nás stavia vyššie od iných. Hlavne vo svojom srdci.

6. marca Lk 6,36-38

Dnes je reč o odpúšťaní. Chceš, aby ti Pán stále odpúšťal? Až do akej miery? Tak sa prizri miere, akú používaš ty voči svojim dlžníkom.

5. marca Mt 17,1-9

Zmyslom tohto pôstneho obdobia je naša vnútorná premena. To jest premena nášho spôsobu vnímania a zmýšľania. Preto sme pozvaní nechať sa vyviesť "na vysoký vrch do samoty", kde máme spoznať Ježiša nanovo. Ako to môžeš konkrétne zažiť tento rok?

3. marca Mt 5, 20-26

Ďalšia z úloh na Veľký Pôst - zmierenie. Čiže kresťanská spravodlivosť, prekonávajúca spravodlivosť dokonalých. Kresťan odpúšťa nie len veľké krivdy, ale je vždy pripravený ľuďom okolo seba darovať akékoľvek, aj najmenšie dlhy. Bez tejto spravodlivosti nie je možné vojsť do Nebeského kráľovstva.

2. marca Mt 7,7-12

Klopanie, hľadanie a prosenie vyžadujú veľký stupeň pokory. Stretnutie vlastných nedostatkov s potrebou samostatnosti prináša frustráciu a vytiahnúť ruku smerom k druhému človeku s prosbou o pomoc nie je jednoduchá vec. Ale Ježiš hovorí: “kto prosí, dostane”.

1. marca Lk 11, 29-32

Počúvanie Božieho slova je príležitosťou k obráteniu. Vždy. Preto dnes počujeme Ježiša, ktorý hovorí o tom, že nás odsudzujú tí, čo nemali možnosť počuť toto slovo tak ako my, a predsa nachádzali múdrosť a konali pokánie. Potrebujeme nanovo objavovať veľkosť daru Božieho slova, ktoré tu nie je len tak, ale je opravdivou silou schopnou premieňať náš život.