25. apríla Mk 16, 15-20

Hlásanie - Pán Boh sa nám chce predovšetkým prihovárať. Pretože slovo, hlásanie, rozhovor, pokus presvedčiť... majú moc z nás dostať slobodnú odpoveď. A preto je hlásanie ústrednou záležitosťou apoštolského poslania Cirkvi. Všetko ostatné sú znaky, ktoré sprevádzajú toto poslanie. 

24. apríla Jn 6, 22-29

"Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom..." Za akým nasýtením sa zháňaš ty v tomto období? Zahľaď sa do dnešného evanjelia a objav súvis medzi vzdávaním vďaky a nasýtením, na ktoré odkazuje.

23. apríla Lk 24, 13-35

"Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!..." Možnože aj ty si prešiel týmito sviatkami a ešte si nestretol Zmŕtvychvstalého Pána... A nechal si za chrbtom všetko a vzďaľuješ sa z Jeruzalema... Dnes sa ti preto ohlasuje, že popri tebe kráča Nepoznaný, ktorého hľadáš a chce ti zapáliť srdce svojim slovom, dať sa ti poznať.

22. apríla Jn 6, 16-21

Tma, silný vietor, rozbúrené more a uprostred neho rybárska loďka a v nej malá skupinka učeníkov, ktorých reakcie sú plne ľudské: dolieha na nich presila živlov a zdá sa im, že už je s nimi koniec. Avšak je tu aj Ježiš, ktorý kráča po týchto rozbúrených vlnách, plný sily, súcitnej lásky a pokoja. To je to, čo nám dáva viera. Môžeme vidieť a žiť všetko, čo nás stretáva vo svetle tohto evanjelia, žiť akoby sme "už boli pri druhom brehu".

20. apríla Jn 3, 31 -36

Nebeský Otec tak miluje človeka, že sa mu zjavil v plnosti v Ježišovi Kristovi. Tvoja viera v Božieho Syna nielen umožňuje poznať Boha, ale aj ponúka perspektívu večného bytia s Ním.

19. apríla Jn 3,16-21

Viera je účasťou na Božom živote. Takto vieru kedysi definoval sv. Tomáš Akvinský. Viera teda nie je otázkou teoretického poznania. Ale vlastne účasťou na tom, čo nam prišiel zjaviť Ježiš.

18. apríla Jn 3, 7b-15

Znovu sa narodiť je nevyhnutné, hovorí Ježiš. Avšak je to možné len vďaka daru zhora! Prosme teda, lebo Ježiš prišiel preto, aby sme uverili v hojnosť nebeského Darcu.

17. apríla Jn 3,1-8

Znovu sa narodiť čo iné znamená ako získať nový život, čiže vstať z mŕtvych?  Ide o hlavnú tému Veľkonočných sviatkov...

16. apríla Jn 20, 19-31

Stretnutie so živým Kristom je vždy aj poslaním: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás". A v čom spočíva toto poslanie? V odpúšťaní hriechov z moci Ducha Svätého. Dnešné evanjelium nám to pripomína, podčiarkujúc, že pokoj a odpustenie druhým sú vyústením nášho sviatostného života.

15. apríla Mk 16, 9-15

Aj dnes sa obracia na kresťanstvo veľké množstvo ľudí, keď stretávajú kresťanov a je im hlásané evanjelium. Otázka je, či sme pripravení aj my hlásať dobrú zvesť o Ježišovi. Svet potrebuje Dobrú zvesť, a aj my ju potrebujeme...

14. apríla Jn 21, 1-14

„Poďte jesť!“ volá Ježiš svojim učeníkov, aby sa ponúkli z toho, čo pre nich pripravil. A takto to robí stále na brehu mora, ktorým je jeho Cirkev. A v jeho pozvaní počujeme starozákonnú ozvenu o Múdrosti, ktorá prestrela stôl a pozýva tých, čo sú jej hodní.

13. apríla Lk 24, 35-48

Evanjelium nám dnes ukazuje, že zmŕtvychvstalý Pán Ježiš "otvára svojim učeníkom myseľ, aby porozumeli Písmu". Počúvame o tom preto, aby sme vedeli, že On to robí so svojimi učeníkmi aj teraz, veď žije a "je s nimi po všetky dni až do skončenia sveta". Je to konkrétna schopnosť, ktorou premieňa svojich učeníkov na svedkov. Nenecháva ich samých, ako nejakých "pokračovateľov tradície", či "nositeľov ducha".

12. apríla Lk 24, 13-35

Písmo, eucharistia a spoločenstvo - to sú miesta, kde kresťan stretáva svojho zmŕtvychvstalého Pána. Čo si môžeme priať, keď sa pozdravujeme na Veľkú Noc? Predovšetkým to, aby sme ho vedeli na týchto miestach stále stretávať a s radosťou spoznávať.