22. októbra Mt 22,15-21

"Dávajte, čo je cisárove, cisárovi a čo je Božie, Bohu!" Zastav sa dnes pri zrkadle a odpovedz si na otázku: čí je tento obraz a nápis?

20. októbra Lk 12, 1-7

"Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!" Popros dnes Pána, aby ti dal poznať ešte o niečo viac tvoju dôstojnosť, ktorú On v tebe vidí. Vidieť svoju dôstojnosť je veľkým darom, ktorý oslobodzuje od rôznych pokusov prisúdiť si ju v očiach druhých.

19. októbra Lk 11, 47-54

Sv. Písmo prirovnáva Boha k rodičom, k otcovi a k matke. Preto hlásame, že náš prístup k nemu nie je z Jeho strany ničím limitovaný. Ježiš sa dnes tvrdo obracia na všetkých, ktorí možno tvrdíme opak a všeličím podmieňujeme prístup ku spáse. Nevnímajú aj ľudia v našej blízkosti, vlastne kvôli nášmu svedectvu, spásu ako niečo, čo si treba zaslúžiť?

18. októbra Lk 10, 1-9

Žatva je naozaj veľká! Obrovská časť ľudí okolo nás ešte nikdy nepočula Ježišovo evanjelium ako opravdivú dobrú zvesť pre svoj život. Dnes máme liturgickú spomienku na sv. Lukáša, evanjelistu. Prosme spolu s ním o dar robotníkov na Pánovu žatvu. A sami počúvajme slová evanjelia tak, aby nás svojou mocou premieňali na ohlasovateľov evanjelia plných pokoja, radosti a Božieho ducha.

17. októbra Lk 11, 37-41

Je ľahké robiť veci navonok, zájsť do kostola, dvíhať ruky, kľaknúť si...  Oveľa ťažie je zmeniť niečo vnútri. Dnešné evanjelium nám dáva do pozornosti tento problém ako výzvu. A dáva nám k tomu jedno odporúčanie: tak, ako sa dáva almužna - konkrétne, stručne, bez zbytočných myšlienok a scén - máme vytiahnuť zo seba to, čo tam je a zbaviť sa toho.

16. októbra Lk 11, 29-32

„Dostanú iba ak znamenie Jonášovo“ - znak svedka, ktorý hlásal Božiu vôľu. Obrátenie je potrebné ľuďom každej generácie. Pán posielal prorokov, poslal Ježiša, posiela svedkov aj dnes.

15. októbra Mt 22, 1-14

Zdá sa, že je možné byť svadobným hosťom a nemať náležitý "odev", čiže neuvedomovať si to a žiť akoby to nebola pravda. Čo urobiť, aby pravda o mojom vyvolení prenikla do môjho vedomia?

14. októbra Lk 11, 27-28

Počúvať a zachovávať Božie slovo má byť každodenným úsilím každého kresťana. Umožňuje nám vstupovať do hlbokej, premieňajúcej a obšťastňujúcej jednoty s našim Spasiteľom. Je to viac než akýkoľvek iný druh jednoty, známosti či blízkosti.

13. októbra Lk 11, 15-26

"...blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok". Toto je povedané o zlom duchu. Pre zlých duchov je charakteristická neschopnosť odpočinku. V protiklade k tomu, dá sa povedať, že byť človekom otvoreným na zmenu a obrátenie, na Boha, znamená vedieť sa zastaviť a nájsť pokoj - odpočinúť si.

11. októbra Lk 11, 1-4

V texte modlitby Otčenáš, aký nám odovzdáva evanjelista Lukáš v dnešnom úryvku, nás zaskakuje dôraz, ktorý padá na slovo "každému", keď Ježiš hovorí, že máme "odpustiť každému svojmu dlžníkovi". Vnímaš silu toho, čo sa tu od teba vyžaduje? Ak si učeníkom Ježiša Krista máš moc odpustiť naozaj každému, kto sa voči tebe prehreší!

10. októbra Lk 10, 38-42

Dnes sme povzbudzovaní, aby sme hľadali duchovnú výživu, ktorá pochádza z počúvania a prebývania v Ježišovej prítomnosti. Toto spojenie je totiž vzácnym a trvalým zdrojom nášho vnútorného života.

9. októbra Lk 10, 25-37

Je dôležité všimnúť si, ako sa pokúšame ospravedlniť svoju polovičatosť. Častokrát na to míňame viac energie ako na samotnú angažovanosť. Neospravedlňuj sa, ale sústreď toľko energie, čo to len ide, do odpovede na prijatú Božiu lásku.

8. októbra Mt 21, 33-43

Keď ako človek dokážem objavovať bohatstvo toho všetkého, čo mi Boh dal, a zároveň mu to všetko odovzdávam, hovoriac: Pane, chcem, aby sa to všetko, čím som, rozvíjalo vo svetle slnka tvojej lásky a prinášalo život iným ľuďom, tak sa dotýkam toho najúžasnejšieho momentu dnešného evanjelia. Objaviť to, čo mám, potom objaviť, že to všetko mám vďaka Niekomu, a tak začať spolupracovať s Bohom, ktorý je tvorcom tej úžasnej vinice, ktorou som...