11. apríla Jn 20, 11-18

Môžeme o zmŕtvychvstaní všeličo vedieť a azda aj hovoriť o tom teologicky významne. Je však úplne niečo iné, ak to vieme z vlastnej skúsenosti. Podobne ako o tom vedela hovoriť Mária sekundu po tom, čo ju Ježiš oslovil po mene a ona pochopila s kým ma do činenia.

10. apríla Mt 28, 8-15

Pravda a klamstvo sa šíria zároveň. Pritom zo srdca vychádza to, čo je vnútri: život alebo smrť, dar alebo korisť, milosť alebo peniaz, bratia alebo "svätý pokoj".

9. apríla Mt 28, 1-10

„Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Odkaz, ktorý zmŕtvychvstalý Pán odovzdáva svojim učeníkom hneď po svojom vzkriesení je, aby išli do Galiley. Čiže tam, kde sa to všetko začalo, na miesto ich každodennosti, kde sa prvý krát stretli. Tam vlastne On pre nás chce začínať od začiatku, ale už ako náš brat, ktorý za nás zaplatil výkupné, aby sme mohli žiť novým životom.

8. apríla Veľká Sobota

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

7. apríla Jn 18, 1 – 19, 42

Všetci máme v sebe pud, ktorý nám káže zmiznuť z miesta, kde máme do činenia s niečim strašným, s nejakým desivým zlom. Ježiš prekonáva v sebe tento pud úteku pred mrakom, ktorý skľučuje tak veľa ľudských sŕdc. Nielen to, On sa obracia k tejto temnote, ktorá obkolesuje všetko, a kráča jej v ústrety. A robí to vedome preto, aby nad ňou zvíťazil. Vďaka Jeho vernej láske je táto temnota pokonaná. 

6. apríla Jn 13, 1-15

"Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám..." Je potrebné, aby sme najprv prijali pokornú službu nášho Boha voči nám a nechali sa ním očistiť, lebo až potom budeme schopní opravdivo pokornej služby voči našim blížnym. Preto príjmijme v týchto dňoch znovu to, čo On koná nám, lebo v tom je prameň našej premeny.

5. apríla Mt 26, 14-25

Ako je možné, že Judáš zradil Ježiša, hoci bol s ním tak blízko? Kladieme si asi túto otázku a myslíme si, že my by sme to na jeho mieste neurobili. Problém je v tom, že Boh nám môže byť blízko, no my pritom zabúdame na to, kto v skutočnosti sme. Preto je doležité, že v živote často prichádzame o mnohé ilúzie, a s nimi aj o našu pýchu a aroganciu. Lebo z nich ľahko vstaneme s Ježišom k novému životu! Nechoďme teda za ilúziami a túžbami, ale ani za sklamaniami a hnevom; choďme za pravdou, lebo tá oslobodzuje pre stretnutie s Bohom.

4. apríla Jn 13, 21-33. 36-38

V slávnostnú a jedinečnú chvíľu, akou bola spoločná veľkonočná večera s učeníkmi, sa Ježiš dotýka bolestnej témy zrady. Neuteká pred tým, neodkladá bokom. Ani my neutekajme pred ťažkými vecami v mene pokoja a aby len bolo príjemne a hladko.

3. apríla Jn 12, 1-11

Včera sme vstúpili do slávenia Veľkého týždňa. Otázka učeníkov v súvislosti so zradou "Som to ja, Pane?", ktorá zaznela, nás bude v liturgii sprevádzať aj v najbližších dňoch. Vráťme sa k nej, nech nám prenikne srdce. A pravda o tom, kto sme, nech obnoví v nás bázeň i hlbokú vďačnosť za Ježišovu lásku.

2. apríla Mt 26, 14 – 27, 66

Naša spása je výstupom schopnosti Božieho Syna prežívať spolu s Otcom to zlo, ktoré na neho dopadlo. Aj my ako kresťania dozrievame v tejto schopnosti odpovedať na zlo v jednote s Otcom a to všetko, čo na prvý pohľad vyzerá náhodne, sa stáva dejinami spásy. 

1. apríla Jn 11, 45-56

Čo je pre teba lepšie? Táto myšlienka sa vynorí stále, keď príde pozvanie obrátiť sa. Diabol nám naháňa strach pred zmenou života, a utvrdzuje v tom, že najlepšie je zachovať súčasný status.

31. marca Jn 10, 31-42

„Verte mojim skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“. Prizri sa tomu, čo Pán pre teba vykonal v tvojom živote. Prizri sa celému jeho pôsobeniu od momentu tvojho krstu, či dokonca ešte pred tým, než si sa narodil, až po dnes. A spravodlivo vzdaj Otcovi chválu!

30. marca Jn 8, 51-59

Môžeme sa pristihnúť ako pri rozhovoroch vyťahujeme z výpovedí druhých a ukladáme si ich do systému v našom vnútri. Robíme to stále, tak ako nám to vyhovuje. Slovo Dobrej Noviny nás pozýva k tomu, aby sme sa my sami nechali vtiahnúť do úplne iného systému, do tajomstva väčšieho než sme my. Ježiš dnes hovorí: staňte sa súčasťou mojej pravdy, dovoľte mi vyviesť vás z vášho bludu, k tomu, čo je večné a má v sebe čisté svetlo pravdy.